Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 9

Khulekelani UJehova Njengomndeni

Khulekelani UJehova Njengomndeni

“Mlotjheni loyo owenza izulu nephasi.”—IsAmbulo 14:7

Njengombana ufundile encwajaneni le, iBhayibheli imumethe iinkambisolawulo ezinengi ezizokusiza wena nomndenakho. UJehova ufuna uthabe. Uthembisa bona newubeka yena qangi, “koke lokhu nizakuphiwa khona.” (Matewu 6:33) Kwamambala ufuna bona ube mnganakhe. Sebenzisa nanyana ngiliphi ithuba bona uhlawulele ubungani bakho noZimu. Alikho ilungelo elidlula leli umuntu angalifumana.—Matewu 22:37, 38.

 1 QINISA UBUHLOBO BAKHO NOJEHOVA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Mina ngizaba nguYihlo, nina-ke nibe madodana namadodakazami kutjho [uJehova.]” (2 Korinte 6:18) UZimu ufuna ube mnganakhe oseduze. Umthandazo ungenye yeendlela zokwenza lokhu. UJehova ukubawa bona ‘uthandaze njalo ungalisi.’ (1 Thesalonika 5:17) Uzimisele ukuzwa imizindlwakho nokukutshwenyako. (Filipi 4:6) Newuthandaza nomndenakho, uzokubona bona uZimu ungokwamambala kangangani kuwe.

Ngaphezu kokukhuluma noZimu, kufuze umlalele. Ungakwenza lokhu ngokutaditjha iliZwi lakhe neencwadi ezisekelwe eBhayibhelini. (IRhubo 1:1, 2) Zindla ngalokho okufundileko. (IRhubo 77:11, 12) Godu ukulalela uZimu kufuna bona ube khona qobe emihlanganweni yobuKrestu.—IRhubo 122:1-4.

Ukukhuluma nabanye ngoJehova kungenye yendlela eqakathekileko yokuqinisa ubuhlobo bakho naye. Njengombana uragela phambili wenza lokhu, uzozizwa utjhidelene khulu naye.—Matewu 28:19, 20.

ENINGAKWENZA:

  • Qobe langa nibekele eqadi isikhathi sokufunda iBhayibheli nesokuthandaza

  • Njengomndeni, izinto ezingokomoya azize qangi kunezokuzithabisa namtjhana zokuphumula

2 THABELANI UKUKHULEKELA KWENU KOMNDENI

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.” (Jakopo 4:8) Kufuze nenze ihlelo lokuba nokukhulekela komndeni kwaqobe begodu nililandele. (Genesisi 18:19) Kodwana kutlhogeka okungeziweko. UZimu kufuze abe yingcenye yokuphila kwenu kwaqobe langa. Qinisa ubuhlobo bomndenenu noZimu ngokukhuluma ngaye “nawuhlezi emzinakho, nalokha nawukhamba endleleni, nawulalako nalokha nawuvukako.” (Duteronomi 6:6, 7) Kwenze umnqophwakho ukuba njengoJotjhuwa, owathi: “Mina nomzami sizakulotjha uSomnini.”—Jotjhuwa 24:15.

ENINGAKWENZA:

  • Yibani nehlelo lokubandula elingatjhugulukiko elitlhogomela iintlhogo zelunga ngalinye lomndenakho