Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 4

Ningayisebenzisa Njani Imali?

Ningayisebenzisa Njani Imali?

“Amaqhinga aqiniswa siseluleko.”—IzAga 20:18

Soke sitlhoga imali bonyana sitlhogomele imindenethu ngezinto ezitlhogekako. (IzAga 30:8) Ngale kwalokho, “imali nayo isiphephelo.” (UmTjhumayeli 7:12) Njengabantu abatjhadileko, kungaba budisi ukukhuluma ngemali, kodwana ningavumeli imali inibangele imiraro emtjhadwenenu. (Efesu 4:32) Abantu abatjhadileko kufuze bathembane basebenze ngobunye nebaqunta ukuthi imali izokusetjenziswa bunjani.

 1 BALANI IINDLEKO ZENU KUHLE

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Akhesithi omunye wenu ufuna ukwakha umtlomogo. Akazokuhlala phasi ntangi alinganise iindleko ukuze abone bonyana unemali eyaneleko yokuwakha bewuphele na?” (Lukasi 14:28) Kuqakathekile ukubala iindleko ninobabili zokuthi nizoyisebenzisa njani imalenu. (Amosi 3:3) Quntani bona khuyini enitlhoga ukukuthenga nokobana nizokusebenzisa malini. (IzAga 31:16) Ngombana unemali yokuthenga okuthileko, lokho akutjho bona kufuze uthenge. Linga ukubalekela iinkolodo. Sebenzisa imali onayo kwaphela.—IzAga 21:5; 22:7.

ENINGAKWENZA:

  • Nengabe ninemali engezelelekileko ekupheleni kwenyanga, quntani nobabili ukuthi nizokwenzani ngayo

  • Nengabe nitjhodelwa yimali, yenzani okuthileko ninciphise iindleko zenu. Ngokwesibonelo, ningaziphekela ukudla kwenu kunokobana niyokudla ngaphandle

 2 TJHAPHULUKA BEGODU UBE NEQINISO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Senze okufaneleko, ingasi phambi kwakaZimu kwaphela kodwana naphambi kwabantu.” (2 Korinte 8:21) Yiba neqiniso kumlinganakho malungana nokobana urhole malini nokuthi usebenzise malini.

Ngaso soke isikhathi khuluma nomlinganakho newenza iinqunto ezikulu malungana nemalakho. (IzAga 13:10) Ukukhulumisana ngemali emtjhadweni kungasiza ekubulungeni ukuthula emtjhadwenenu. Qala imali oyirholako ingasi njengemali yakho mathupha, kodwana njengemali yomndeni.—1 Thimothi 5:8.

ENINGAKWENZA:

  • Vumelanani ngemali ngamunye wenu angayisebenzisa ngaphandle kokuthinta omunye

  • Ningalindeli bekuphakame umraro ngaphambi kobana nikhulume ngemali