Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 8

Nanehlakalelwa Yinto Ebuhlungu

Nanehlakalelwa Yinto Ebuhlungu

“Kilokhu niyathaba nanyana gadesi nimele nihlupheke isikhatjhana esincani kiyo yoke imihlobohlobo yeenlingo.”—1 Pitrosi 1:6

Ngitjho nanyana ungalinga kangangani ukuba nomtjhado nomndeni othabisako, kungenzeka izinto ezingakalindeleki zenze kube budisi ngawe ukuhlala uthabile. (UmTjhumayeli 9:11) Ngethando uZimu usinikela isizo nesiqalene nobudisi. Newusebenzisa iinkambisolawulo zomTlolo, wena nomndenakho nizokukghona ukuqalana nobujamo nanyana bungaba maphorodlha kangangani.

 1 THEMBELANI KUJEHOVA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Fumbelani woke amatshwenyeko wenu kuye ngombana yena uyanikhathalela.” (1 Pitrosi 5:7) Ngaso soke isikhathi, khumbulani ukuthi uZimu ayisuye obangela imirarwenu. (Jakopo 1:13) Njengombana nitjhidela kuye, uzonisiza ngendlela angakghona ngayo. (Isaya 41:10) “Thululani iinhliziyo zenu phambi kwakhe.”—IRhubo 62:8.

Godu nizokufumana induduzo nanifunda iBhayibheli qobe langa. Umphumela walokho, nizokubona indlela uJehova ‘asiduduza ngayo kizo zoke iinhlupheko zethu.’ (2 Korinte 1:3, 4; Roma 15:4) Uthembisa nokuninikela “ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa.”—Filipi 4:6, 7, 13.

ENINGAKWENZA:

  • Thandazela isizo lakaJehova bona ube nengqondo evulekileko ukwazi nokuzibamba

  • Ahlole woke amathuba onawo bese uzikhethele okungeliphuma phambili

2 ZITLHOGOMELE WENA UTLHOGOMELE NOMNDENAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Ihliziyo yonengqondo izuza ilwazi neendlebe zabahlakaniphileko zifuna ukuzwisisa.” (IzAga 18:15) Fumana woke amaphuzu. Uthole nokuthi khuyini etlhogwa malunga womndenakho. Khuluma nawo. Uwalalele.—IzAga 20:5.

Kuthiwani nawuhlongakalelwa mumuntu omthandako? Ungasabi ukuveza amazizwakho. Khumbula ukuthi ngitjho noJesu ‘walila.’ (Jwanisi 11:35; UmTjhumayeli 3:4) Ukulala nokuphumula ngokwaneleko nakho kuqakathekile. (UmTjhumayeli 4:6) Lokhu kuzokwenza kube lula ukuqalana nobujamo obugandelelako.

ENINGAKWENZA:

  • Ningakehlelwa yinto yinto ebuhlungu, kwenze umukghwa ukukhulumisana nomndenakho. Nekuvumbuka imiraro, bazozizwa batjhaphulukile ukukhuluma nawe

  • Khuluma nabakhe baqalana nento efanako

 3 FUMANA ISEKELO OLITLHOGAKO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Umngani uhlala athembekile, iye, ungumfo obelethelwe iinkhathi ezibudisi.” (IzAga 17:17) Abangani bakho bazokufuna ukukusiza kodwana bangazi ukuthi benzeni. Ungabafihleli lokho okutlhogako. (IzAga 12:25) Okhunye godu, ufune nesizo elingokomoya kilabo abanelwazi leBhayibheli. Iinluleko abangakunikela zona ezivela eBhayibhelini zingakusiza.—Jakopo 5:14.

Uzokufumana isekelo olitlhogako newuzihlanganisa qobe nabantu abanekholo kuZimu nalabo abathembela eenthembisweni zakhe. Uzokufumana nenduduzo ekulu nawusiza abanye abatlhoga isikhuthazo. Batjele ngekholo lakho kuJehova nangeenthembiso zakhe. Iba majadujadu ngokusiza abanye abatlhogako, begodu ungazihlukanisi nalabo abakuthandako nabakukhathalelako.—IzAga 18:1; 1 Korinte 15:58.

ENINGAKWENZA:

  • Khuluma nomngani otjhidelene naye, umbawe akusize

  • Kutjho ngokunqophileko lokho okutlhogako begodu uthembeke