Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 3

Indlela Yokurarulula Imiraro

Indlela Yokurarulula Imiraro

“Thandanani ngombana ithando lisibekela izono ezinengi.”—1 Pitrosi 4:8

Njengombana wena nomlinganakho nithoma ipilo ndawonye, kuzokuba nemiraro ehlukahlukeneko. Ingabangelwa kuhluka kwendlela ngamunye wenu acabanga ngayo, azizwa ngayo naqala ngayo ipilo. Nofana ingavela ngaphandle nezehlakalweni ezingakalindeleki.

Kungarhaleleka ukubalekela amaqiniso, kodwana iBhayibheli isiluleka bona siqalane nemirarwethu. (Matewu 5:23, 24) Uzokufumana iinsombululo ezingcono zemirarwenu ngokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli.

 1 COCANI NGOMRARO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Kunesikhathi . . . sokukhuluma.’ (UmTjhumayeli 3:1, 7) Qinisekani bona niba nesikhathi sokukhuluma ngomraro. Ngokuthembeka tjela umlinganakho ngendlela ozizwa ngayo nangalokho okucabangako ngendaba enicoca ngayo. ‘Khuluma iqiniso’ nomlinganakho ngaso soke isikhathi. (Efesu 4:25) Ngitjho nanyana uzizwa uphakama, balekela ukulwa. Nawuphendula ngendlela elula usiza bona ingcoco yenu ingagcini seyiyipi.—IzAga 15:4; 26:20.

Ngitjho nanyana ungavumelani nalokho okukhulunywako, hlala unomusa ungakhohlwa ukutjengisa ithando nehlonipho ngomlinganakho. (Kolose 4:6) Linga ukulungisa indaba msinyana, ningalisi ukukhulumisana.—Efesu 4:26.

ENINGAKWENZA:

  • Zibekeleni isikhathi esifaneleko sokucoca ngomraro

  • Nekusikhathi sakho sokulalela, linga ukungamngeni emlonyeni. Uzosifumana sakho isikhathi sokukhuluma

 2 LALELA BEGODU UZWISISE

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Thandanani khulu ngethando lobuzalwana, niphalisane ngokuhloniphana.” (Roma 12:10) Indlela olalela ngayo iqakatheke khulu. Linga ukuzwisisa umbono womlinganakho ‘ngokuzwelana, . . . nangokuthobeka.’ (1 Pitrosi 3:8; Jakopo 1:19) Ungenzi ngasuthi ulalele kanti awukalaleli. Nekukghonekako, bekela eqadi nanyana yini oyenzako umlalelisise kuhle umlinganakho, namtjhana umbawe bona nicoce ngalokhu ngokukhamba kwesikhathi. Newuthatha umlinganakho womtjhado njengomuntu onaye esiqhemeni kunokumthatha njengenaba, ngeze ‘urhabe ukuthukuthela ehliziywenakho.’—UmTjhumayeli 7:9.

ENINGAKWENZA:

  • Zimisele ukulalela ngomqondo ovulekileko, ngitjho nanyana okuzwako kungakuthabisi

  • Lalela umlayezo ongale kwamezwi. Tjheja izenzo zomzimba nokuphakama kwelizwi lomlinganakho

3 VUMELANANI

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Woke umsebenzi obudisi uletha inzuzo, kodwana ikulumo engayindawo irholela ebuchakeni.” (IzAga 14:23) Ukuvumelana ngesisombululo esihle akukaneli. Nitlhoga ukuvumelana nalokho nobabili enikukhethileko. Lokhu kungatjho ukusebenza ngamandla nokwenza umzamo omkhulu, kodwana kuwufanele. (IzAga 10:4) Nenisebenza ndawonye njengesiqhema, nizokuba ‘nomvuzo omuhle’ wokusebenza budisi kwenu.—UmTjhumayeli 4:9.

ENINGAKWENZA:

  • Khetha bona ngimaphi amagadango ngamunye wenu azowathatha ekurarululeni umrarwenu

  • Hlola ituthukwakho qobe