Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 7

Indlela Ongabandula Ngayo Umntwanakho

Indlela Ongabandula Ngayo Umntwanakho

“Amezwi la engikuyala ngawo namhlanje azakuba sehliziywenakho. Uwabuyekeze njalo ebantwaneni bakho ngokuzimisela.”—Duteronomi 6:6, 7

UJehova nekathoma ilungiselelo lomndeni, ubeke ababelethi bona kube ngibo abalawula abantwana. (Kolose 3:20) Njengombelethi, mthwalwakho wefanelo ukubandula umntwanakho bona athande uJehova begodu abe mumuntu omkhulu okghona ukuzijamela. (2 Thimothi 1:5; 3:15) Godu kufuze ufunde okusehliziyweni yendodanakho nofana yendodakazakho. Kuliqiniso, isibonelo sakho siqakatheke khulu. Ungamfundisa ngcono umntwanakho iliZwi lakaJehova nengabe ulifake ehliziywenakho qangi.—IRhubo 40:8.

 1 KWENZE KUBE LULA NGOMNTWANAKHO UKUKHULUMA NAWE

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana.” (Jakopo 1:19) Yenza abantwabakho bazizwe batjhaphulukile ukukhuluma nawe. Kufuze bazi bona ukulungele ukubalalela nebafuna ukukhuluma. Yenzani kube nokuthula ngendlini ukwenzela bona bakufumane kulula ukuveza amazizwabo. (Jakopo 3:18) Nebacabanga bona uzokuba bukhali namtjhana uzobahlulela, kungenzeka bangatjhaphuluki kuwe. Babekezelele abantwabakho, bewubaqinisekise qobe bonyana uyabathanda.—Matewu 3:17; 1 Korinte 8:1.

ENINGAKWENZA:

  • Zenze ufumaneke lokha abantwabakho bafuna ukukhuluma nawe

  • Cocisana nabantwabakho qobe ingasi kwaphela nekunemiraro

2 LINGA UKUZWISISA ABAKUTJHOKO KWAMAMBALA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Ozwisisa okuthileko uyaphumelela.” (IzAga 16:20) Ngezinye iinkhathi kufuze uqale ngale kwamezwi atjhiwo bantwabakho bona uzwisise amazizwabo wamambala. Kuyinto ejayelekileko ngabantu abatjha bona bagwagwanise ikulumo. “Ophendula angakezwa, kubudlhadlha nehlazo kuye.” (IzAga 18:13) Ungasilingeki msinyana.—IzAga 19:11.

ENINGAKWENZA:

  • Zimisele ukungathikazisi nanyana yini abantwabakho abayitjhoko

  • Linga ukukhumbula indlela ogade uzizwa ngayo newusese seminyakenabo, nalokho ebekubonakala kuqakathekile kuwe

 3 BALEKELANI UKUPHIKISANA PHAMBI KWABANTWANA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Ndodanami, lalela isiyeleliso sakayihlo, ungalahli ifundiso kanyoko.” (IzAga 1:8) UJehova unikele bobabili ababelethi igunya phezu kwabantwababo. Kufuze ufundise abantwabakho ukuhlonipha nokulalela. (Efesu 6:1-3) Abantwana bangakghona ukubona lokha ababelethi babo ‘bangakabumbani ngokupheleleko ngomkhumbulo munye.’ (1 Korinte 1:10) Neningavumelaniko, ningakwenzi phambi kwabantwana ngombana lokho kunganciphisa ihlonipho yabo ngani njengababelethi.

ENINGAKWENZA:

  • Khulumisanani begodu nivumelane ngendlela enizokukhuza ngayo abantwabenu

  • Nengabe wena nomlinganakho ninombono ongafaniko wokubandula abantwabenu, linga ukubona izinto ngombono womlinganakho

 YIBANI NEPLANI

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Khulisa umntwana ngendlela azakukhamba ngayo.’ (IzAga 22:6) Ukufundisa abantwabenu ngendlela ephumelelako angeze kwamane kwazenzakalela. Nitlhoga ukuba neplani yokubabandula, okuhlanganisa ukukhalima abantwabenu. (IRhubo 127:4; IzAga 29:17) Ukukhalima akutjho ukujezisa, kodwana kutjho ukusiza abantwabakho bazwisise amabanga womthetho. (IzAga 28:7) Godu bafundise ukuthanda iliZwi lakaJehova nokulemuka iinkambisolawulo zalo. (IRhubo 1:2) Lokhu kuzobasiza babe nesazela esihlwengileko.—Hebheru 5:14.

ENINGAKWENZA:

  • Qiniseka bona abantwabakho babona uZimu njengoMuntu wamambala abangamthemba

  • Basize bafunde ukubona nokubalekela iingozi zokuziphatha, njengalezo ezifumaneka ku-Inthanethi nakuthungelelwano lezokuthintana. Bafundise ukubalekela abantu abangabakhukhuthela ngokomseme

“Train a boy in the way he should go”