Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 6

Indlela Abantwana Abawutjhentjha Ngayo Umtjhado

Indlela Abantwana Abawutjhentjha Ngayo Umtjhado

“Abantwana balilifa elivela kuJehova.”—IRhubo 127:3

Ukubelethwa komntwana kungaba lithabo godu kunitjhuke amandla njengabantu abatjhadileko. Njengababelethi abatjha, ningakhese nimangazwe kukuthi isikhathi senu namandlenu woke nikusebenzisela ukutlhogomela umntwanenu. Ukuzidima ubuthongo kuhlanganise nokutjhentjhatjhentjha kwemizwa nakho kungawutjhuka umtjhadwenu. Nobabili ninomlinganakho kufuze nenze amatjhuguluko ukwenzela bona nikwazi ukumtlhogomela umntwana kunye nomtjhadwenu. Iinkambisolawulo zeBhayibheli zinganisiza njani ekuqalaneni neentjhijilwezi?

 1 ZWISISA INDLELA UMNTWANA AYITJHENTJHA NGAYO IPILWAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Ithando liyabekezela begodu linesisa.’ Godu ithando “alizifuneli kwalo, alinasicasucasu.” (1 Korinte 13:4, 5) Njengomma omutjha, kungokwemvelo ukuthi koke ukunaka kwakho kufunyanwe mntwanakho. Nokho, indodakwakho ingathoma ukuzizwa ngasuthi ayinakwa, ngalokho-ke ungalibali bonyana nayo itlhoga ukunakwa. Ngesineke nangomusa, ungamsiza ekumenzeni azizwe atlhogeka naye afake isandla ekutlhogomeleni umntwanenu.

“Nani madoda philisanani nabo ngokubazwisisa.” (1 Pitrosi 3:7) Zwisisa nokuthi umkakho amandlakhe amanengi uzowasebenzisela emntwanenenu. Kwanjesi sekaneemthwalo yefanelo emitjha begodu kungenzeka adinwe abemsuqwa abe agandeleleke ngokwamazizo. Ngasikhathi, uzokukwatela nawe, kodwana kufuze uzame ukuzibamba ngebanga lokuthi “kungcono obuthaka ekusilingekeni kunengorho.” (IzAga 16:32) Zwelana naye, umsekele nangalokho akutlhogako.—IzAga 14:29.

ENINGAKWENZA:

  • Bobaba: Siza umkakho ngokutlhogomela umntwana, ngitjho nanyana kusebusuku. Nciphisa isikhathi osisebenzisa kezinye izinto, ukwazi ukuba nesikhathi somkakho nomntwanakho

  • Bomma: Nengabe indodakwakho ifuna ukufaka isandla ngotlhogomela umntwana, limukele isizo layo. Nengabe ayiyenzi kuhle indimayo, ungayinyefuli kodwana ngesineke itjengise bonyana iyenze njani

 2 QINISANI UBUNGANI BENU

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Bazokuba nyamanye.’ (Genesisi 2:24) Ngitjho nanyana senifumene ilunga elitjha emndenini, ungalibali bonyana wena nomlinganakho ‘nisesenyamanye.’ Linga ngakho koke ukuqinisa ubungani benu.

Bomma, yenilithabele isizo nesekelo labalingani benu. Ukumtjengisa ukuthi umthokoza kangangani ‘kungamphilisa.’ (IzAga 12:18) Bobaba, batjeleni abomkenu indlela enibathanda ngayo nendlela abaqakatheke ngayo. Mthokoze ngendlela atlhogomela ngayo umndeni.—IzAga 31:10, 28.

“Akungabikhona ozifunela ubuhle bakhe, kodwana akafune nekwabanye.” (1 Korinte 10:24) Qobe sikhathi umlinganakho menze aphume phambili. Njengabantu abatjhadileko khenibe nesikhathi sokukhulumisana, nibukane, begodu nilalelane. Ningabi marhamaru nakuziwa eendabeni zomseme. Cabangela iintlhogo zomlinganakho. IBhayibheli ithi: “Ningagodlelani ngaphandle kwalokha nanivumeleneko.” (1 Korinte 7:3-5) Ngalokho-ke khulumisanani ngokwethembeka nobabili ngendaba le. Isineke nokuzwisisa kwakho kuzokuqinisa ubungani benu.

ENINGAKWENZA:

  • Ungakulibali ukubekela eqadi isikhathi senu nobabili

  • Ukwenza izinto ezincani njengokuthumela umlinganakho umlayezo namkha ukumphathela isipho, kungamenza azizwe athandwa

 3 UKUBANDULA UMNTWANAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Kwebuntwaneni wayazi imitlolo ecwengileko enamandla yokukupha ukuhlakanipha kube kusindiswa.” (2 Thimothi 3:15) Hlela bona uzombandula njani umntwanakho. Phela unekghono elimangalisako lokufunda, ngitjho nangaphambi kobana abelethwe. Nakasese ngesibelethweni, umntwanakho uyakwazi ukuzwa iphimbo lakho abe asabele emazizwenakho. Mfundele asese lisana. Ngitjho nanyana angeze akuzwisise omfundela khona, kodwana kungamsiza athabele ukufunda nasele akhulile.

Ukuba mncani komntwanakho akutjho bona angeze akuzwa nawukhuluma ngoZimu. Akakuzwe nawuthandaza kuJehova. (Duteronomi 11:19) Nalokha newudlala nomntwanakho, khuluma naye ngezinto ezenziwe nguZimu. (IRhubo 78:3, 4) Njengombana akhula nje umntwanakho uzolibona ithando lakho ngoJehova abe afunde nokumthanda.

ENINGAKWENZA:

  • Thandazela ukuhlakanipha ngokukhethekileko bona ukwazi ukubandula umntwanakho

  • Buyelela amagama ayihloko nemibono emntwanenakho ukwenzela bona athome ukufunda msinyana