Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 5

Indlela Yokubulunga Ukuthula Neenhlobo Zakho

Indlela Yokubulunga Ukuthula Neenhlobo Zakho

“Yembathani . . . ukulunga, ukuthobeka, ubumnene nokubekezela.”—Kolose 3:12.”

Umtjhado wakha umndeni omutjha. Nanyana uzokuhlala ubathanda begodu ubahlonipha ababelethi bakho, kwanje umlinganakho umumuntu oqakatheke khulu kuwe. Lokhu kungaba budisi ukukwamukela kezinye iinhlobo zakho. Kodwana iinkambisolawulo zeBhayibheli zinganisiza nilinganisele, ukwenzela bona nikghone ukubulunga ukuthula neenhlobo zenu njengombana nisebenza budisi ukwakha umndeni omutjha.

 1 HLALA UNOMBONO OFANELEKO NGEENHLOBO ZAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Hlonipha uyihlo nonyoko.” (Efesu 6:2) Kungakhathaliseki bona ungangani, kufuze uhlale ubahlonipha ababelethi bakho. Ulemuka bona umlinganakho naye njengendodana namtjhana indodakazi, utlhoga ukunaka ababelethi bakhe. Ithando “alinamona,” ngalokho-ke ungazizwa kabuhlungu newubona indlela umlinganakho atjhidelene nabo ngayo.—1 Korinte 13:4; Galatiya 5:26.

ENINGAKWENZA:

  • Balekela ukukhuluma amezwi anjengathi “Umndenakho uhlala ungiqalela phasi” namtjhana “Ummakho zange khekakuthande engikwenzako”

  • Linga ukubona izinto ngendlela umlinganakho azibona ngayo

 2 QINA NEKUTLHOGEKAKO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Ngebangeli indoda izakutjhiya uyise nonina inamathele emfazinayo bese baba nyamanye.” (Genesisi 2:24) Newutjhadako, ababelethi bakho bangacabanga ukuthi basesenomthwalo wokukutlhogomela, bangafuna ukungenela khulu emtjhadwenenu kunangendlela ekufuze benze ngayo.

Kukuwe nomlinganakho ukuvumelana ngokobana bazokungenela bafikephi bese ngethando nibatjele. Ungatjhaphuluka begodu ukhulume nabo ngokunqophileko ngaphandle kokuba hlaza. (IzAga 15:1) Ukuthobeka, umusa nokukghodlhelela kuzonisiza nakhe ubuhlobo obufuthumeleko neenhlobo zenu begodu niragele phambili “nibekezelelane ngethando.”—Efesu 4:2.

ENINGAKWENZA:

  • Nengabe utshwenyeka ngokobana zingangani iinhlobo ezinengcenye epilwenenu, khulumisana nomlinganakho ngesikhathi esifaneleko

  • Fikelelani esivumelwaneni sokobana nizoyirarulula njani indaba le