Umndenakho Ungathaba

Ungaba nomtjhado nomndeni othabisako nawusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli.

Isethulo

Ungaba nomtjhado nomndeni othabisako nawusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli ezilisizo ezisencwajaneni le.

ISIFUNDO 1

Qala KuZimu Bona Ube Nomtjhado Othabisako

Ukusebenzisa imibuzo emibili elula kungakusiza ekuthuthukiseni umtjhadwakho.

ISIQEPHU 2

Thembekani Komunye Nomunye

Kunokuthembeka okunengi kangangani emtjhadweni kunokuhlobonga?

ISIQEPHU 3

Indlela Yokurarulula Imiraro

Ukukhulumisana ngendlela ehle kungenza umehluko omkhulu hlangana komtjhado oqinileko begodu othabileko naloyo obogabogako notlhuwisako.

ISIQEPHU 4

Ningayisebenzisa Njani Imali?

Ngiyiphi indima edlalwa kuthembeka nokuthembana?

ISIQEPHU 5

Indlela Yokubulunga Ukuthula Neenhlobo Zakho

Ungahlonipha ababelethi bakho ngaphandle kokuthalalisa umtjhadwakho.

ISIQEPHU 6

Indlela Abantwana Abawutjhentjha Ngayo Umtjhado

Kghani ukuba nomntwana kungawuqinisa umtjhadwenu?

ISIQEPHU 7

Indlela Ongabandula Ngayo Umntwanakho

Ukukhuza kubandakanya okungaphezu kwemithetho nokujezisa.

ISIQEPHU 8

Nanehlakalelwa Yinto Ebuhlungu

Fumana isizo olitlhogako.

ISIQEPHU 9

Khulekelani UJehova Njengomndeni

Ungakuthabela njani ukukhulekela kwenu komndeni ngokungeziweko?