Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

OKUDENJWA SISAHLUKWESI

Umsebenzi wokwakha wephasi loke uthuthukisa umBuso

1, 2. (a) Iinceku zakaJehova bezithatjiswa kukwenza ini soke isikhathesi? (b) UJehova uthandani khulu?

IINCEKU zakaJehova ezithembekileko bezivele zikuthanda ukumakhela izinto eziletha idumo ebizweni lakhe. Ngokwesibonelo, ama-Israyeli ahlanganyela ngethabo ekwakhiweni kwethaberinakeli begodu anikela ngokusuka ehliziyweni ngezinto zokulakha.—Eks. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 UJehova akanandaba nazo kangako izinto zokwakha, begodu akaziqali nanjengezinto eziqakatheke khulu eziletha idumo kuye. (Mat. 23:16, 17) Okuthandwa nguJehova, yikonzo yekuthalo eyenziwa ziinceku zakhe—okungiyo eletha idumo ebizweni lakhe ukudlula nanyana ngiyiphi enye into. (Eks. 35:21; Mar. 12:41-44; 1 Thim. 6:17-19) Lelo liqiniso eliphawulekako ngani ngoba, imakhiwo namhlanjesi ikhona, ksasa ayisekho. Isibonelo salokho yithaberinakeli nethempeli, sikhuluma nje, imakhiwo leyo ayiseko! Kodwana nanyana ingasekho njalo, uJehova akakawulibali umoya wokupha nomsebenzi weenceku zakhe ezithembekileko ezasekela ukwakhiwa kwemakhiwo leyo.—Funda 1 Korinte 15:58; amaHebheru 6:10.

3. Sizokubuyekezani esahlukwenesi?

3 Iinceku zakaJehova zanamahlanjesi nazo zizikhandlile ekwakheni iindawo zokukhulekela. Begodu esekwenziweko bekube nje kuveza ukuthi umsebenzi lo unqotjhiswa yiKosi uJesu Krestu! Kuyabonaka ukuthi uJehova uyibusisile imizamo yethu. (Rhu. 127:1) Yeke, esahlukwenesi sizokubuyekeza eminye yemisebenzi eyenziweko, sibone nokuthi imdumise njani uJehova. Sizokuzwa nakwabanye balabo ekhebaba nesandla ekwenzeni umsebenzi loyo.

Ukwakhiwa KwamaWolo WomBuso

4. (a) Kubayini sitlhoga iindawo ezingeziweko zokukhulekela? (b) Kubayini amanye ama-ofisi wegatja ahlanganiswa? (Qala ibhoksi elithi “ Ukwakhiwa Kwamagatja Kuvumelana Namatjhuguluko.”)

4 Njengombana indaba le kheyaphathwa esahlukweni 16, uJehova ufuna sihlangane ngomnqopho wokukhulekela. (Heb. 10:25) Phela imihlangano yethu le, ayigcini ngokusiqinisa ekukholweni kwaphela, kodwana isenza nokuthi siwukhuthalele umsebenzi wokutjhumayela. Nemihleni yokuphela le, uJehova usaragela tjhubelo nokuwenza urhabe umsebenzi lo. Begodu umphumela wawo kukuthi nyaka uvela, iwomakazi labantu lingena  lingenile ehlanganwenakhe. (Isa. 60:22) Njengombana izakhamuzi zomBuso zanda, lokho kubizela nemakhiwo eminengi yokugadangisa iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Kanti-ke siyazitlhoga neendawo ezingeziweko zokukhulekela.

5. Kubayini lifaneleka ibizo elithi iWolo lomBuso? (Qala nebhoksi elithi “ Ibandla Lokukhanya Okutjha.”)

5 Esikhathini sangaphambili somlando wabantu bakaJehova, abaFundi beBhayibheli bazizwa batlhgoga zabo iindawo zokukhulekela. Begodu kubonakala kwanga indawo yokuthoma abayakha malunganana nokukhulekela, beyiseWest Virginia, e-U.S.A., ngo-1890. Ngabo-1930, abantu bakaJehova besebakhe bebalungisa amawolo ambalwa, kodwana iindawezo bezingakabi ukuthiywa amagama. Kwathi ngo-1935, uMzalwana uRutherford wavakatjela eHawaii, lapho kwakhiwa khona iwolo ebelihlangene ne-ofisi legatja. Bathi nasebambuza ukuthi umakhiwo loyo uzokubizwani, uMzalwana uRutherford wathi: “Kungaba njani nasingawubiza ngokuthi ‘yiWolo lomBuso,’ njengombana kungilokho kanye esikwenzako, ukutjhumayela ivangeli lomBuso?” (Matt. 24:14) Ibizo elihleli bengekhe  liphelele esakhiweneso kwaphela, kodwana nezinye iindawo zokukhululekela ezisetjenziswa mabandla wabantu bakaJehova ephasini loke besezizokubizwa ngalo.

6, 7. Ihlelo elirhabako lokwakha amaWolo womBuso libe namuphi umphumela?

6 Kuthe ngabo-1970, umsebenzi wokwakhiwa kwamaWolo womBuso wanda ngokubuyelelweko. Abazalwana be-United States beza nekambiso ehle nekarisako yokwakha ngamalanga ambalwa kwaphela. Ngo-1983, besekunamaWolo womBuso angaba ma-200 e-United States neCanada. Nje-ke abazalwana bathoma ukuhlela amakomidi wokwakha weemfunda malungana nomsebenzi lo. Ihlelwelo lasebenza kuhle khulu kangangobana ngo-1986, isiHlopha esiBusako sayibeka ngokusemthethweni, begodu ngo-1987 besekunamaKomidi woKwakha wesiFunda(RBC) ama-60 e-United States. * Ngo-1992, amaKomidi la ahlonywa neendaweni zabo-Argentina, e-Australia, eFrance, eGermany, eJapan, eMexico, eSouth Africa, neSpain. Yeke, sizabe senza ikonzo ecwengileko nasibasekelako abazalwana abakha amaWolo womBuso namaWolo wemiHlangano.

7 Indlela le yokwakakha amaWolo womBuso ngamalanga ambalwa, izitjhiye zibambe ongenzasi izakhamuzi zemiphakathi. Ngokwesibonelo, kwezikhamba phambili ephephandabeni leSpain, kwaba nesihloko esithi, “Ukukholwa Okufukula Iintaba.” Naselikhuluma ngelinye lamaWolo lawo elisedorobheni leMartos, iphepheli labuza kuthi: “Kuza njani ukuthi ephasini labantu abamarhamaru kangana, kube nabantu abavela eemfundeni ezihlukahlukeneko [zeSpain], beze eMartos ngomnqopho wokwakha umakhiwo oyidlula yoke eminye imakhiwo,  owakhiwe ngesikhathi esifitjhani, kodwana ohleleke kangaka?” Isihlokweso sabuye sawuphendula umbuzo loyo ngokudzubhula omunye waboFakazi ebebasebenza lapho nakathi: “Lokhu kubangelwa kukuthi sibabantu abafundiswe nguJehova.”

Ukwakha Eendaweni Ezinganantlabagelo Ezaneleko

8. Ngo-1999, ngiliphi ihlelo elahlonywa siHlopha esiBusako ngokusemthethweni, begodu bewuyini umnqopho walokho?

8 Njengombana iminyaka yabo-1900 ibandamela, abantu bathoma ukuthutheleka ehlanganweni kaJehova eendaweni lapho abazalwana bangananantlabagelo ezaneleko khona. Nanyana kujalo, amabandla wendawo enza ngakho koke okusemandleni bona azakhele iindawo zokuhlangana. Kodwana kwezinye iinarha abazalwana bebanyefulwa behliswe nesithunzi ngebanga lokuthi amaWolo womBuso wabo bewaphasi khulu nakamadaniswa nezinye iindawo zokukhulekela. Nokho, kusukela ngo-1999, isiHlopha esiBusako sayiphasisa indaba yokuthi neendaweni ezisathuthukako nezinganantlabagelo ezaneleko, akhiwe amaWolo womBuso. Bekusetjenziswa iimali ezivela kwezinye iinarha malungana ‘nokulinganisa’ izinto. (Funda 2 Korinte 8:13-15.) Begodu abazalwana nabodade bakwezinye iinarha bazinikela ngokusiza emsebenzini loyo.

9. Ngimuphi umsebenzi ebewubonakala ukhandla, kodwana khuyini okwafezwa?

9 Ekuthomeni umsebenzi lo wabonakala ubudisi. Ngo-2001, umbiko waveza ukuthi kutlhogeka amaWolo womBuso angaphezu kwayi-18 300 eenarheni ezima-88 ezisakhasako. Kodwana ngesekelo elivela kuZimu neKosinethu uJesu Krestu, akunalitho engeze lenzeka. (Mat. 19:26) Kuthe eminyakeni  engaba li-15, kusukela ngo-1999 ukuya ku-2013, abantu bakaZimu besebakhe amaWolo womBuso ayi-26 849 eendawenezo. * UJehova usaragela phambili nokubusisa umsebenzi wokutjhumayela, kangangobana ngawo umnyaka ka-2013 bekutlhogeka amanye amaWolo womBuso azi-6 500 eenarhenezo, begodu sikhuluma nje, nyaka uvela kutlhogeka iwomakazi lamaWolo.

Ukwakha amaWolo womBuso eendaweni ezinganantlabagelo ezaneleko kuneentjhijilo zakhona

10-12. Ukwakhiwa kwamaWolo womBuso kumdumise njani uJehova?

10 Yeke, ukwakhiwa kwamaWolo womBuso lawo amatjha kulethe liphi idumo ebizweni lakaJehova? Umbiko ovela e-ofisini legatja leZimbabwe wathi: “Ngokujayelekileko kuthi nakuqedwa ukwakhiwa iWolo lomBuso ngenyanga leyo, inani labantu abeza emihlanganweni lizibuyelele kabili.” Eenarheni ezinengi kubonakala kwanga abantu bayakuvilaphela ukuzihlanganisa nathi bekube kulapho kuba nendawo ehle esihlanganyela kiyo. Kodwana kuthi kungakhiwa iWolo lomBuso, lizale beliphuphume kugcine sekutlhogeka elinye godu. Nokho, okudosa abantwaba bona beze kuJehova, akusi sisakhiwo kwaphela. Ithando lambala lobuKrestu elibonakala phakathi kwalabo abakha amawolo, nalo lidlala indima endleleni abantu abayiqala ngayo ihlangano kaZimu. Nazi iimbonelo ezimbalwa ongazicabangela.

11 E-Indonesia. Ngesikhathi enye indoda ibukele kwakhiwa iWolo lomBuso, yalemuka ukuthi boke abasebenza lapho bekuzinsebenzi zokuzithandela yeke, yathi: “Mina ngiyathoma ukubona abantu abanje! Ngirarwa yindlela abazinikele ngayo ngethabo emsebenzini lo, ekubeni abayokuthola nemali. Angiboni ukuthi ikhona enye ikolo enjengeyenu!”

12 E-Ukraine. Omunye umma ebekavame ukukhambela nganca kwalapho kwakhiwa khona iWolo lomBuso qobe langa, wanyekele waphetha ngokuthi abantu abasebenza lapho boFakazi bakaJehova begodu kufuze bona bakha iWolo lomBuso. Wathi: “Ngakhe ngezwa ngaboFakazi bakaJehova, ngitjelwa ngudadwethu naye onguFakazi. Yeke, ngithe nangibona umsebenzi wokwakha lo, ngaqunta ukuthi nami ngifuna ukuba lilunga elingokomoya lomndeni lo. La, ngibone ithando lodwa!” Umma lo wamukela isifundo seBhayibheli begodu wabhajadiswa ngo-2010.

13, 14. (a) Ufundeni endleleni abanye abatjhadikazi abasabela ngayo ngemva kokubona indlela izinto ebezenzeka ngayo nakwakhiwa iWolo lomBuso? (b) Khuyini ongakwenza malungana nokuqinisekisa bona indawo ohlanganyela kiyo iyalidumisa ibizo lakaJehova?

13 E-Argentina. Abatjhadikazi baya komunye umzalwana ebekengamele umsebenzi wokwakha iWolo lomBuso, nabafika kuye, indoda le yamtjela ukuthi: “Besisolo siwuqalile umakhiwo wenu lo, yeke . . . sibe saqunta bona sifuna ukufunda ngoZimu endaweni le.” Ngemva kwalokho wabuza-ke ukuthi, “Kutlhogekani bona umuntu ahlanganyele nani la?” Umndeni lo wabe wamukela nesifundo seBhayibheli, kangangobana bewufuna nokuthi woke umuntu emndenini ahlanganyele. Awazi bona kwabathabisa kangangani lokho abazalwana!

 14 Kungezeka bona akhenge ube nesandla ekwakheni iWolo lomBuso ohlanganyela kilo njenganje, kodwana usesenalo ithuba lokwenza indawo enikhulekela kiyo ilethe idumo ebizweni lakaJehova. Ngokwesibonelo, ungamema labo ofunda nabo iBhayibheli, nalabo ovame ukubavakatjhela kunye namanye amalunga womphakathi bona azokuhlanganyela nani eWolweni lomBuso. Elinye ithuba ngelokuhlwengisa nokutlhogomela indawo enikhulekela kiyo. Kanti-ke nawuhlele kuhle, ungabe bewunikele malungana nokutlhogonyelwa kweWolo ohlanganyela kilo, namkha unikele malungana nokwakhiwa kweendawo zokukhulekela kwezinye iinarha. (Funda 1 Korinte 16:2.) Imisebenzi le yoke nje, idlala indima ekudumiseni ibizo lakaJehova.

Iinsebenzi ‘Ezizimisele Ukulandela’

15-17. (a) Bobani abenza umsebenzi omnengi kwezokwakha? (b) Ufundeni kokutjhiwo batjhadikazi abakhamba bayokusebenza kwenzinye iinarha ngomnqopho wokwakha?

15 Umsebenzi omnengi wokwakha amaWolo womBuso, amaWolo wemiHlangano, nemakhiwo yamagatja, wenziwa bazalwana nabodade bendawo leyo. Kodwana bakhona nabazalwana bakwenzinye iindawo abafika ngokuzokusiza njengombana banelemuko kwezokwakha. Abanye babazalwanabo bahlele amaphilo wabo ngokuthi bakghone ukusebenza eendaweni zangaphandle isikhathi esingangeemveke ezimbalwa. Kanti-ke abanye bahlele ukukhonza iminyaka eminengi, basebenze kilesi isabelo, basuke baye kwesilandelako.

UTimo noLina Lappalainen (Qala isigaba 16)

16 Umsebenzi wokwakha uneentjhitjilo zawo, kodwana wona uyathabisa. Ngokwesibonelo, uTimo noLina bakhamba ngomsebenzi wokwakha amaWolo womBuso, amaWolo wemiHlangano nama-ofisi wegatja emazweni we-Asia, e-Europe, neSouth America. UTimo uthi: “Bengisolo ngithola ihlobo lomsebenzi ohlukileko ngokwesilinganiso sesikhathi esingangeminyaka emibili kwema-30 egadungileko.” ULina esekaneminyaka  ema-25 yoke atjhade noTimo, yena uthi: “Ngikhonze noTimo eenarheni ezilitjhumi ezihlukahlukeneko. Kubizela amandla nesikhathi ukuthi ujayelane nehlobo elitjha lokudla, ubujamo bezulu, ilimi, kunye nokutjhumayela emasimini weendawezo nokwenza abangani abatjha.” * Kghani waphumelela na umzamo loyo? ULina unaba ngokuthi: “Iintjhijilwezo zasilethela iimbusiso ezihle khulu. Silibone besalizwa ithando lobuKrestu, sezwa nokuthi uJehova uyasithanda. Sikubonile nokuzaliseka kwesithembiso sakaJesu asenza kubafundi bakhe, esikuMarkosi 10:29, 30. Sibe nabanakwethu nabodadwethu kunye nabomma abangokomoya abangaphezu kwekhulu. UTimo yena uthi: “Sizizwa sanelisekile ngokusebenzisa amakghono wethu ekutheni sibe nesandla ekuthuthukiseni izinto zeKosi.”

17 UDarren noSarah abakhamba bayokusiza kwezokwakha e-Africa, e-Asia, eCentral America, e-Europe, eSouth America, neSouth Pacific, batjho bazizwa kwanga bazuze ngezinga eliphakeme khulu kunangalelo abanikele ngalo. Naphezu kweentjhijilo abaqalana nazo, uDarren uthi: “Kube lilungelo elihle khulu ukusebenzisana nabazalwana abavela eendaweni ezihlukahlukeneko zephasi. Sibonile ukuthi indlela esimthanda ngayo uJehova iyafana ephasini loke, begodu ngiyo esibumbanisako.” USarah yena uthi: “Ngifunde okunengi khulu kubazalwana nabodade abavela emakorweni ahlukahlukeneko! Nangibona indlela abazidele ngayo ekukhonzeni uJehova, ngivele ngikhuthazeke ukuthi ngiragele phambili nokuzinikela.”

18. Isiphorofido seRhubo 110:1-3 sizaliseke njani?

18 IKosi uDavida yaphorofida ukuthi nanyana izakhamuzi zomBuso kaZimu zingaqalana neentjhijilo ezingangani, kodwana zizokuhlala ‘zizimisele ukulandela’ malungana nokusekela umBuso. (Funda iRhubo 110:1-3.) Boke labo abanesandla ekusekeleni umBuso lo, bazalisa wona kanye amezwi lawo. (1 Kor. 3:9) Iwomakazi lemakhiwo yamagatja, amakhulukhulu wamaWolo wemiHlangango, namatjhumikazi weenkulungwana zamaWolo womBuso asabalele iphaseli loke nje, abufakazi bokuthi umBuso kaZimu uyabusa kwamambala! Yeke, qala bona kulilungelo elihle kangangani ukulotjha iKosethu uJesu Krestu emsebenzini onikela uJehova idumo elimfaneleko!

^ isig. 6 Ngo-2013, kwaba neensebenzi zokuzithandela eziyi-230 000 ezakhethwa bona ziyokusebenza nama-RBC ali-132 e-United States. Enarheni leyo, qobe mnyaka amakomidi la engamela ukwakhiwa kwamaWolo womBuso amatjha angaba ma-75, bese asize nekulungiseni amawolo angaba ma-900.

^ isig. 9 Enanineli awabalwa amaWolo womBuso wakhwezinye iinarha akhiwe ngaphandle kwehlelweli.

^ isig. 16 Iinkhonzi ezivela eenarheni zangaphandle kunye neensebenzi zokuzithandela zisebenzisa isikhathi sazo esinengi eendaweni zokwakha, kodwana ziyawasekela namabandla wendawo ngokuhlanganyela nawo emsebenzini wokutjhumayela ngeempelaveke namkha ebusuku.