Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngesinceleni: Ipahla enikelelwe ukuhlangula ivela eSwitzerland itjhinga kubazalwana beGermany, ngo-1946; ngesidleni: Kuvuselelwa iWolo lomBuso eJapan ngemva kwetsunami, ngo-2011

 INGCENYE 6

Ukusekela UmBuso—Imakhiwo Yokukhulekela Nesizo Kwezokuhlangula

Ukusekela UmBuso—Imakhiwo Yokukhulekela Nesizo Kwezokuhlangula

 IWOLO lomBuso lenu yindawo ojayele ukuya kiyo. Ekhabolakhona, bewuvele uwunthanda umakhiwo lo. Mhlamunye okukuthabisako nangawo kukuthi bewukhona ngesikhathi wakhiwa eminyakeni eembalwa edlulileko. Kodwana nje okukuthabisa khulu kukuthi iWolweli lisetjenziswa njengendawo yesikhatjhana yokuhlangula. Phela isiwuruwuru esikhulu ebesikhamba nenkhukhula, sitjhiye kunganabususo benyawo endaweni, yeke iKomidi yeGatja yaphuthuma ngehlelo lokusiza abongazimbi abathintekileko esehlakalwenesi bona bathole ukudla, izembatho, amanzi ahlanzekileko, nelinye isizo. Nezinye izinto ezinikelweko malungana nesehlakalwesi, zihlelwe ngamananeko wakhona. Abazalwana nabodade bangena bangenile, bathatha abakutlhogako, begodu abanengi babo batshega iminyembezi yethabo nabafika lapho.

UJesu wakhe watjho ukuthi itshwayo eliyihloko abantu bakhe abazokubonakala ngalo, kuthandana. (Jwa. 13:34, 35) Yeke, engcenyeni le sizokukhuluma ngendlela ithando lobuKrestu elibonakala ngayo emajimeni wokwakha nokuhlangula enziwa boFakazi bakaJehova. Loke ithando elinjalo libufakazi bokuthi siphila esikhathini sokubusa komBuso kaJesu.

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 18

Indlela Umsebenzi WomBuso Osekelwa Ngayo Ngeemali

Ibuyaphi imali le? Isetjenziswa njani?

ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Imakhiwo yokukhulekela iletha idumo kuZimu, kodwana yena kukhona akuthanda khulu kunemakhiwo le.

ISAHLUKO 20

Ikonzo Yokuhlangula

Sazi njani bona umsebenzi wokuhlangula uyingcenye yekonzo ecwengileko yokukhulekela kwethu uJehova?