Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngesinceleni: Udade oli-colporteur utjhumayela eKorea, ngo-1931; ngesidleni: Kutjhunyayelwa ngelimi lezandla eKorea namhlanjesi

 INGCENYE 2

Ukutjhumayela NgomBuso—Kuphadlhalajwa Iindaba Ezimnandi Ephasini Mazombe

Ukutjhumayela NgomBuso—Kuphadlhalajwa Iindaba Ezimnandi Ephasini Mazombe

 ULUNGISELELA ukuyokutjhumayela njengombana ungakayi emsebenzini. Nako kufika ukubilayela, uzizwe udinwa, ucabange ukubuyela eengubeni! Kodwana uthandaze ngendaba le bese uqunte ukukhamba. Nawufika esiminapho uzisebenzele nesalukazi, uthi nawubona indlela akghodlhelele ngayo, uthinteke ehliziyweni. Njengombana nikhamba nitjela abantu ngomlayezo weqiniso nje, uyakhumbula bona anisinodwa njengombana nabanye abanakwenu nabodadwenu bawuphethe umsebenzi lo, basebenzisa nazo kanye iincwadi enizisebenzisako, begodu babandulwe njengani. Nasewubuyela ekhaya, nawe uzizwa unamandla, uthole ungazisoli ngokuya kwakho esimini!

Okwanje umsebenzi lo wamKrestu ngiwo oyihloko malungana nomBuso kaZimu. UJesu wathi umsebenzi wokutjhumayela uzokuba seqophelweni eliphezulu ngemihla yokuphela. (Mat. 24:14) Sizaliseke njani isiphorofido sakhesi? Engcenyeni le, sizokubona iindlela kunye namathulusi asetjenziswe babantu ekonzweni yobuKrestu le bona kusizwe abantu abanengi bawubone njengewamambala umBuso kaZimu.

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 6

Abantu Abatjhumayelako—Iinsebenzi Ezizimisele Ukulandela

Kubayini uJesu bekaqiniseka bona uzokuba nabantu abazimisele ukumlandela ngemihla yokuphela? Ungakutjengisa njani ukuthi uwufuna qangi umBuso?

ISAHLUKO 7

Iindlela Zokutjhumayela—Kusetjenziswa Nanyana Yini Bona Kufinyelelwe Abantu

Funda ngamakghono asetjenziswe babantu bakaZimu bona batjele abantu abanengi ngeendaba ezimnandi ngaphambi kokufika kwesiphelo.

ISAHLUKO 8

Iintlabagelo Zokutjhumayela—Kugadangiswa Iincwadi Ezizokukhanjiswa Esimini Yephasi Loke

Umsebenzi wethu wokutjhugulula iincwadi utjengisa njani bona iKosi iyasisekela? Ngimaphi amaqinso akwenze waqiniseka bona umBuso kaZimu uyinto yamambala?

ISAHLUKO 9

Imiphumela Yokutjhumayela—“Amasimu Sele Alungele Ukuvunwa”

UJesu wafundisa abafundi bakhe iimfundo ezimbili eziqakathekileko ngesivuno esikhulu esingokomoya. Zisithinta njani-ke iimfundwezi namhlanjesi?