Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 14

Sisekela UmBuso KaZimu Kwaphela—Omunye Wona Awa!

Sisekela UmBuso KaZimu Kwaphela—Omunye Wona Awa!

OKUDENJWA SISAHLUKWESI

Abantu kaZimu bahlala bathembekile emBuswenakhe, begodu abazingeni zephaseli

1, 2. (a) Ngiyiphi ikambisolawulo ebeyisolo inqophisa abalandeli bakaJesu bekube kunamhlanjesi? (b) Amanaba wethu alinge njani ukusibophela phasi, kodwana waba yini umphumela?

UJESU wayokuvela phambi kwakaPilatu, umahluleli omkhulu wesitjhaba samaJuda, waveza ikambiso abalandeli bakhe bamambala ebebasolo bakhamba ngayo bekube namhlanjesi, nakathi: “Umbuswami awusiwo wephaseli; nangabe bewunjalo, iinceku zami gade zizokulwa zivimbele bona ngingabanjwa maJuda. Kodwana umbuswami akusiwo walapha.” (Jwa. 18:36) UPilatu wambulalisa uJesu, kodwana lokho kwaba ngekwesikhatjhana nje. Ngemva kwalokho, uJesu wavuswa. Nababusi bomBuso omKhulu wamaRoma, bakhe balinga ukutlhorisa abalandeli bakaKrestu, kodwana imizamo yabo yaphelela emoyeni. Kodwana amaKrestu lawo awutjhumayela wasabalala nenarha yakade leyo umlayezo womBuso.—Kol. 1:23.

2 Ngemva kokuhlonywa komBuso ngo-1914, iimphathimandla zamajoni zalinga ukubaqeda abantu bakaZimu. Kodwana zabetha phasi kwathunya ithuli. Aborhulumende nabosopolotiki nabo balinga ukusikatelela bona sizibandakanye eempikiswaneni zabo. Kwodwana babhalelwa kukusihlukanisa. Namhlanjesi, umBuso lo sewunezakhamuzi pheze kizo zoke iintjhaba ezikhona ephasini. Nanyana kunjalo, sibumbene inyanda yinye ephasini mazombe, begodu asizibandakanyi kwezepolotiki zephasi. Ubunye bethu bubufakazi bokuthi umBuso kaZimu uyabusa nokuthi iKosi uJesu Krestu iragela phambili nokunqophisa, ukuhlwengisa, nokuvikela abantu bayo. Khewubone bonyana ikwenze njani lokho, ubone nezinye izinto eziqinisa ukukholwa endleleni asisekele ngayo saphumelela ekutheni singazibandakanyi ezintweni ‘zephasi.’—Jwa. 17:14.

Indaba Eyaba Ngeqakathekileko

3, 4. (a) Kwaba naziphi izenzakalo phakathi nesikhathi sokuhlonywa komBuso? (b) Inga-kghani abantu bakaZimu bebavele bayizwisisa indaba yokungathathihlangothi? Sihlathululela.

3 Ngemva kokuhlonywa komBuso, kwaqubuka imbedla yepi ezulwini, uSathana walahlelwa ephasini. (Funda isAmbulo 12:7-10, 12.) Nephasini kwaba nepi, yona-ke eyalivivinya kwamambala irhuluphelo labantu bakaZimu. Phela abantwabo bebazimisele ukulingisa isibonelo sakaJesu sokungazibandakanyi kwezephasi. Kodwana emathomeni, bebangakulemuki kuhle ukuthi bekuzokutjho ukuthini kibo ukungabi nesandla kwezepolotiki.

 4 Ngokwesibonelo, umQulu 6 womlandelande wencwadi ethi, Millennial Dawn, * owagadangiswa ngo-1904, wakhuthaza amaKrestu bona angazibandakanyi epini. Kodwana wathi, nengabe umKrestu uthethwe ngekani, kufuze alinge ngawo woke umzamo bona angenzi nanyana yini ehlobene nokulwa. Nengabe lokho kuyabhala, begodu uthunyelwa ngekani epini, kufuze aqiniseke bona akabulali muntu. Nekakhulumela ubujamo bangesikhatheso, uHerbert Senior ebekahlala eBritain, nowabhajadiswa ngo-1905, uthi: “Abazalwana bebatjharagene kwamambala njengombana bekunganasiluleko esizwakalako sokuthi umuntu angaba njani lijoni lepi, kodwana angazibandakanyi epini.”

5. IsiThala sakaSeptemba 1, 1915, sayicacisa njani indlela ebesizwisisa ngayo?

5 Yeke, isiThala sangoSeptemba 1, 1915 sathoma ukuyicacisa kuhle indlela ebeyibekwe ngayo indaba le. Saqalisela kokukhulunywa ngakho ku-Studies in the Scriptures, sathi: “Siyazibuza ukuthi ikambo enjalo angekhe yasidosela amanzi ngomsele na, isonele iinkambisolawulo zethu zobuKrestu.” Kodwana kuthiwani nengabe umKrestu uthuselwa ngokuthi uzokudunyuzwa nakangayi ebusotjeni? Isihlokweso sathi nasiphendulako: “Ngikuphi okungcono phakathi kokuthi umuntu abulawelwe ukuthembeka eKosini yokuThula ngokuthi ubhalile ukuya epini yeke wadunyuzwa, nokuthi asabe kudunyuzwa makhosi wephaseli bese azidele aye epini, afike lapho adunyuzwe kunjalo? Phela lokho kuzabe kutjho ukuthi asizithatheli ehloko iimfundiso zeKosethu yeZulwini! Nje-ke, ekufeni okubilokhu, singakhetha lokhu khokuthoma—ukufa sithembekile eKosinethu yeZulwini.” Kilo iphuzu elinamandlelo, isigabeso saphetha ngokuthi: “Asikateleli muntu bona enze njalo. Sesimane siyahlongoza nje.”

6. Ufundeni esibonelweni sakaMzalwana uHerbert Senior?

6 Abanye abazalwana basizwa kuhle isilulekweso, yeke barhuluphela ukuzivumelanisa naso. UHerbert Senior ovezwe ngehla, wathi: “Mina kimi koke bekufana, ngombana angekhe wathi wena awuzibandakanyi epini, kodwana uzokuvele nje ubehlisele amakule weengidi esikepeni, ekubeni wazi kuhle ukuthi iingidezo ziyokudumuza abantu.” (Luk. 16:10) Yeke, ngebanga lokuthi uMzalwana uSenior wajama kwelokuthi yena akayi epini ngombana unembezakhe awumvumeli, walilelwa ziinsimbi. Yena nabanye abazalwana abane bebaphakathi kwabali-16, nabo ababhalile ukuya epini ngebanga lakanembeza wabo. Abazalwananabo babhadla isikhathi esithileko sokuphila kwabo ejele yeRichmond kangangobana bagcina sebabizwa ngama-Richmond 16. Kwenzeka-ke ngesinye isikhathi ukuthi uHerbert nabanye abanjengaye bakhukhuthiswe batjhingiswe eFrance ukuthi bayokurhugela ipi ngokubekwa phambili esiqhemeni samajoni. Phela isigwebo sabo bekukudunyuzwa. Yena-ke nalabo ebekanabo babekwa phambili esiqhemeni samajoni adumuzako, kodwana akhange babulawe. Kunalokho, isigwebo sabo sancitjhiselwa eminyakeni elitjhumi ejele.

“Nganyekele ngalemuka bona abantu bakaZimu bekufuze babe nokuthula nawo woke umuntu, ngitjho nalabo okuliwa nabo imbala.”—Simon Kraker (Qala isigaba 7)

7. Ngesikhathi kuqubuka iPi yePhasi II, abantu bakaZimu bathoma ukubona ini?

7 Ngesikhathi kuqubuka iPi yePhasi II, loke iwomakazi labantu bakaJehova lathoma ukulemuka bona kuhlekuhle bekutjho  ukuthini ukungabi nesandla kwezombanganarha, nokuthi bekuzokutjho ukuthini nange balingisa isibonelo sakaJesu. (Mat. 26:51-53; Jwa. 17:14-16; 1 Pit. 2:21) Ngokwesibonelo, isiThala sakaNovemba 1, 1939, saba nesihloko esatjhisa amadam’ anamanzi esithi “Ukungathathihlangothi” okwathiwa kiso: “Isivumelwano esenziwa nguJehova ebantwini bakhe kukuthi nje sekufuze babambe baqinise endabeni yokuthi bangabi nesandla nakancani eendabeni zephasi nemigurugurwini.” Nasekakhuluma ngesihlokweso, uSimon Kraker owagcina sekasebenza emzimkhulu weBrooklyn, eNew York, wathi: “Nganyekele ngalemuka bona abantu bakaZimu bekufuze babe nokuthula nawo woke umuntu, ngitjho nalabo okuliwa nabo imbala.” Nangambala, iinqophiswezo ezivela kuZimu zafika ngesikhathi esifaneleko, begodu zahlomisa nabantu bakaZimu bona balungele izinto ezimabhombo ebezizobatjhijila, ziveze ukuthi bathembeke kangangani emBusweni.

Bathuswa Sitjhijilo Sokuphikiswa Esibhodla ‘Njengomlambo’

8, 9. Sazaliseka njani isiphorofido sompostoli uJwanisi?

8 Umpostoli uJwanisi wakhe waphorofida ukuthi ngemva kokuhlonywa komBuso ngo-1914, unomrhaso, onguSathana uDeveli, uzokulinga ukubarhurhula abasekeli bomBuso kaZimu  ngokubhubhudlhisa amanzi angokomfanekiso aphuma ngemlonyenakhe. * (Funda isAmbulo 12:9, 15.) Sazaliseka njani-ke isiphorofido sakaJwaniseso? Kusukela ngabo-1920 kurage njalo, abantu bakaZimu bekujanyelwene nabo ubuso nobuso! Njengenengi labazalwana ebebahlala eNorth America ngesikhathi sepi yephasi yesibili, uMzalwana uKraker naye wadlhunywa ngejele ngebanga lokuthembeka kwakhe emBusweni kaZimu. Eqinisweni, phakathi nesikhathi sepi leyo, abantu ebebabanengi emajele wesifunda se-United States bekuboFakazi bakaJehova, ngombana bebabotjhelwa amabanga wekolo yabo abavimbela bona bangayi epini.

9 UDeveli nabakhambisani bakhe bebakurhuluphele ukonakalisa ukuthembeka kwezakamuzi zomBuso kaZimu kwenye nyenye indawo lapho zitholakala khona. Kiyo yoke i-Africa, i-Europe ne-United States, abantu bakaZimu bebalethwa phambi kwamakhotho nomkhandlu wezamabheyili. Ngebanga lokubambelela kilokho abakukholelwako ekutheni bangathathihlangothi, bebavalelwa , babetjhwe bebahlunguphazwe. EGermany, abantu bakaZimu basuhleka khulu ngebanga lokuthi babhalile ukulotjha uHitler namkha ukuya epini. Ababalelwa kwabazi-6 000, badlhunywa ngemajele ngesikhathi samaNazi, kwathi aboFakazi abangaphezu kwabayi-1 600, abamaJarimani nangbangasiwo, bafela ezandleni zabahlunguphazi. Nanyana kunjalo, uSathana wabhalelwa kubalimaza unomphela abantu bakaZimu.—Mar. 8:34, 35.

“Iphasi . . . Laginya Amanzi”

10. “Iphasi” lifanekisela ini, begodu lisifake njani isandla ekusizeni abantu bakaZimu?

10 Isiphorofido esatlolwa ngumpostoli uJwanisi, sembula ukuthi “iphasi”—okubabantu balo abanobubhadekelo—lizokuginya “amanzi” wetjhutjhiso, lokho kube lisizo ebantwini bakaZimu. Izaliseke njani-ke leyo ingcenye yesiphorofidwesi? Ematjhumini weminyaka yangemva kwePi yePhasi II, “iphasi” belisolo lingenela ekujameleni izakhamuzi ezithembekileko zomBuso kaMesiya. (Funda isAmbulo 12:16.) Ngokwesibonelo, amakhotho amanengi anamandla, awavikele amalungelo waboFakazi bakaJehova wokungayi epini nokwala ukuzibandakanya kwezombanganarha nebakhonjelwa bona benze njalo. Kokuthoma, cabangela naka amandla wokuhlula ababazekako uJehova awaphe abantu bakhe malungana neendaba zokubhala ukuya epini.—Rhu. 68:21, [68:20, NW].

11, 12. UMzalwana uSicurella noThlimmenos baqalana nani, begodu waba yini umphumela?

11 E-United States. U-Anthony Sicurella bekangomunye wabantwana abasithandathu ngakwabo, abakhuliswa babelethi ababoFakazi. Wabhajadiswa nekaneminyaka eli-15 ubudala. Kwathi nakana-21 watlolisa njengongqongqotjhe womkhandlu wezamabheyili esifundeneso. Ngemva kweminyaka emibili, ngo-1950, wabuyekeza isibawo sakhe sokungazibandakanyi kwezombanganarha ngebanga lakanembeza. Iphiko lamaPholisa weRhubhululo (FBI) akhange libe nekinga ngalokho, kodwana  umNyango wezoBulungiswa wasilandula isibaweso. Ngemva kwamahlandla ambalwa wokudenjwa kwendaba leyo emakhotho amancani, iKhotho ePhakemeko ye-U.S., yazibuyekeza iinqunto zamakhotho amancani lawo yabe yajama nangehlangothini lakaMzalwana uSicurella. Isiquntweso sasiza nezinye izakhamuzi ze-United States ebezingafuni ukuzibandakanya kwezombanganarha ngebanga lakanembeza.

12 EGreece. Ngo-1983, U-Iakovos Thlimmenos wabotjhelwa ikani yokuthi uyala ukumbatha ijinifomu yamajoni, wayokubhadla ejele. Kwathi ngemva kokutjhatjhululwa kwakhe, wayokufuna umsebenzi kwezokuphatha kwezeemali, kodwana isibawo sakheso sakhahlelwa ngebanga lokuthi unerekhodi lobugebengu. Yeke, wathatha indaba leyo wayisa ekhotho, kuthe ngemva kokubhalelwa kiwo woke amakhotho weGreece, wayisa eKhotho ePhakemeko yamaLungelo waBantu e-Europe (ECHR). Ngo-2000, umKhandlu omKhulu we-ECHR, okusiqhema samagqwetha ali-17, wajama ngehlangothini lakhe, wathi lokho kuyafana nebandlululo. Ngaphambi kokwenziwa kwesiquntwesi, abazalwana abangaphezu kwe-3 500 eGreece bebanamarekhodi wobugebengu ngebanga lokubotjhelwa ukungathathihlangothi. Kodwana ngemva kwesiqunto esibasekelakwesi, iGreece yabeka umthetho wokuthi kusulwe woke amacala wobugebengu aleyelwa abazalwanabo. Kanti-ke nomthetho osekela zoke izakhamuzi zeGreece eziketha ukungathathihlangothi kwezombanganarha, ebewusanda ukuphasiswa eminyakeni eembalwa yangaphambi kwesikhatheso, wacaciswa kuhle ngesikhathi kubuyekezwa umThethosisekelo weGreece.

“Ngaphambi kokungena ngekumbeni yekhotho, ngathandaza ngamrabhela uJehova, begodu ngezwa ukuthi nangambala uyangithoba.”—Ivailo Stefanov (Qala isigaba 13)

13, 14. Udlumbana bona ngiziphi iimfundo esingazifunda endabeni kaMzalwana u-Ivailo Stefanov noVahan Bayatyan?

13 EBulgaria. Ngo-1994, u-Ivailo Stefanov bekaneminyaka eli-19, nekazakukatelelwa bona aye epini. Kodwana wabhala ukujoyina ibutho, namkha ukuzibandakanya eendabeni zemiguruguru. Ngemva kwalokho wayokudosa iinyanga ezili-18 ejele, bese wafaka isibilayejo ngesiquntweso, waveza ukuthi lokhu kujamelana nelungelo analo lokungathathihlangothi. Indabakhe leyo yagcina seyidluliselwe ku-ECHR. Kwathi ngo-2001, ngaphambi kokudenjwa kwendaba leyo, uMzalwana uStefanov wathola imbuyiselo, begodu urhulumende weBulgaria akhange agcine ngokuzuzisa uMzalwana uStefanov kwaphela, kodwana wazuzisa nazo zoke izakhamuzi zeBulgaria ebezijame kwelokuthi azithathihlangothi kwezombanganarha. *

14 E-Armenia. Ngo-2001, u-Vahan Bayatyan watjelwa ukuthi kufuze aye ebusotjeni kumnyama kubovu. * Unembezakhe akhenge umvumele bona aye ebusotjenapho, nesibawo sakhe sesibilayejo sakhahlelwa kiwo woke amakhotho wendawo leyo. Kwathi ngoSeptemba 2002, wathoma ukudosela isigwebo sakhe seminyaka emibili nesiquntu, kodwana watjhatjhululwa ngemva kweenyanga ezilitjhumi nesiquntu. Phakathi nesikhatheso, wafaka isibilayejo ku-ECHR, okungiyo eyademba umlandu wakhe lo. Kodwana ngomhla ka-27 Oktoba 2009, iKhotho leyo yamdlisa ngecala.  Kwathi nakwenziwa isiquntweso, abazalwana be-Armenia ebebasemlandwini lo bafana nefesi etjhelwa mamanzi. Nokho, emaswapheleni umKhandlu omKhulu we-ECHR wasibuyekeza isiquntweso, kwathi ngomhla ka-7 Julayi 2011, iKhotho yajama ngehlangothini lakaVahan Bayatyan. Kilokhu, i-ECHR beyithoma ukulemuka bona umuntu unembezakhe nawungamvumelo bona aye ebusotjeni ngebanga leenkolelo zakhe, lokho kufuze kuvikelwe njengelungelo lakhe lendlela azizwa ngayo nelekolo. Isiquntweso akhenge sigcine ngokusekela aboFakazi bakaJehova kwaphela, kodwana sasekela neengidigidi zabantu abasemazweni angaphasi kweHlangano ye-Europe. *

Abazalwana be-Armenia bayatjhaphululwa ejele ngemva kwesiqunto se-ECHR esingehlangothini labo

Irarano Ngebanga Lamasiko Wesitjhaba

15. Kubayini aboFakazi bakaJehova bangazibandakanyi kwezemigidi yesitjhaba?

15 Ukuthembeka kwabantu bakaJehova emBusweni kaMesiya, akugcini ngokwala ukuzibandakanya emigurugurwini kwaphela, kodwana kusahlanganisa nokwala ukuzibandakanya emigidini yesitjhaba. Solo kwaqubuka iPi yePhasi II, ukutjhisakalela isitjhaba kwarhagala nephaseli loke nje. Izakamuzi zamazwe  amanengi bekufuze zenze isivumelwano seendawo zemakhabo ngokuthi ziphimisele isifungo, zivume ingoma yesitjhaba, namkha zilotjhe iflarha yenarha. Kodwana thina loke idumo silinikela uJehova. (Eks. 20:4, 5) Ukwenza kwethu njalo, kwasidosela amanzi ngomsele. Kodwana nalapho, uJehova wasebenzisa “iphasi” bona liginye okhunye kokuphikisokho. Akhewutjheje ezinye godu iindlela ezimbalwa, ubone ukuthi uJehova usisize njani ngoKrestu bona siphumelele endabeni le.—Rhu. 3:9, [3:8, NW].

16, 17. ULillian noWilliam Gobitas baqalana namuphi umraro, begodu ufundani endabeni yabo le?

16 E-United States. Ngo-1940, iKhotho ePhakemeko ye-U.S., yalahla aboFakazi bakaJehova ngamacala abunane, yabasekela kwelilodwa kwaphela okulicala ebeliphakathi kwe-Minersville School District v, nebakwaGobitis. ULillian Gobitas, * oneminyaka eli-12 nomnakwabo, uWilliam, oneminyaka eli-10 bebafuna ukuhlala bathembekile kuJehova, yeke babhala ukulotjha iflarha namkha ukutjho usifungo. Umphumela waba kuqotjhwa kwabo esikolweni. Ngemva kwalokho, umlandu wabo watjhingiswa eKhotho ePhakemeko, yona-ke eyathi okwenziwa esikolweni kungokomthethosisekelo ngombana kwandisa “ukuthula erheni.” Yeke, isiquntweso sabangela elikhulu itjhutjhiso. Kwaqotjhwa abantwana abanengi khulu ababoFakazi eenkolweni, kwathi aboFakazi abasebenzako balahlekelwa misebenzi, abanye aboFakazi basahlelwa naziinqhema ezitlhorisako, zababetha into erarako! Incwadi ethi, The Lustre of Our Country yabe yathi ngesehlakalweso, “ukutlhoriswa kwaboFakazi kwango-1941 ukuya-1943 kwaba yibangamatlhuwo ehlasimulisako yokuhlukunyezwa ngebanga lekolo eminyakeni leyo e-America.”

17 Ukuphumelela kwamanaba kaZimu lawo, kwaphelela emoyeni, ngani ngoba ngo-1943, iKhotho ePhakemeko yademba omunye umlandu ofana newebakwaGobitis. Loyo-ke bewuphakathi kweWest Virginia State Board of Education v, nebakwaBarnette. Kilokhu, iKhotho ePhakemeko yaqunta ukusekela aboFakazi bakaJehova zisuza. Bekuthoma emlandweni we-United States bona iKhotho ePhakemeko izibuyekeze yona ngokwayo ngesikhathi esifitjhani kangaka. Kwathi ngemva kwesiquntweso, lehla ngendlela ephawulekako izinga lokutlhoriswa kwabantu bakaJehova e-United States. Njengombana isikhathi sikhamba, amalungelo wazo zoke izakhamuzi ze-United States abuyela esigeni.

18, 19. UPablo Barros batjho waqiniswa yini, begodu ezinye iinceku zakaJehova zingasilingisa njani isibonelo sakhe?

18 E-Argentina. UPablo noHugo Barros omunye oneminyaka ebunane, omunye elikhomba, nabo bakhe baqotjhwa esikolweni ngo-1976, ngebanga lokwala ukuzibandakanya esenzweni sokuphakamisa iflarha. Ngelinye ilanga uhlokokulu wesikolo wakghurumeja uPablo wabe wambetha nehloko. Kwathi nakuphuma isikolo wababambezela i-awara loke, alinga ukubakatelela bona bahlanganyeli emasikweni wesitjhaba. Nasekakhumbula indaba ebuhlungu leyo, uPablo uthi: “Ngaphandle kwesizo lakaJehova, angiboni ukuthi bengingakghona ukubhesela igandelelo ebelizingela ukuthembeka kwami kuye.”

19 Kwathi umlandu loyo nawufika ekhotho, igqwetha lasisekela isiqunto sesikolo ekutheni uPablo noHugo baqotjhwe esikolweni.  Kodwana umlandu loyo wadluliselwa eKhotho ePhakemeko ye-Argentina njengesibilayejo. Kwathi ngo-1979, iKhotho le yabuyekeza isiqunto sekhotho encani, yathi: “Isenzo sokuqotjha abantwanaba siphikisana nelungelo elingokomthethosisekelo lefundo (eSahlukweni 14) nomthwalo wesiFunda wokuqiniseka bona abantwana bayayithola ifundo esisekelo (ngokweSahluko 5).” Ipumelelo leyo yazuzisa abantwana baboFakazi ababalelwa kwabayi-1 000. Abanye azange basaqotjhwa, kwathi abaqotjhiweko njengoPablo noHugo, babuyiselwa eenkolweni zomphakathi.

Inengi laboFakazi abasebatjha likuvezile ukuthembeka kwalo naphezu kweentjhijilo

20, 21. Indaba kaRoel no-Emily Embralinag ikuqinisa njani ukukholwa kwethu?

20 EPhilippines. Ngo-1990,u Roel Embralinag, * oneminyaka eli-9, nodadwabo u-Emily, oneminyaka eli-10, nabanye abafundi ababoFakazi ababalelwa kwabama-66, baqotjhwa esikolweni ngebanga lokubhala ukulotjha iflarha. ULeonardo, ongubaba kaRoel no-Emily walinga ukuyokukhulumisana nabaphetheko esikolweni, kodwana bebangatholakali. Njengombana indaba leyo beyisolo ithuwelela, uLeonardo wazalisa isibawo wasisa eKhotho ePhakemeko. Kodwana bekuyinto azayithini leyo  njengombana nemali yokubhadela igqwetha bekanganayo nje? Umndeni lo wathandaza uthandazile kuJehova, ubawa isinqophiso. Begodu soke isikhatheso, abantwanabo bebayinto yokuzenzela umathanda, bahlekwa ngapha nangapha. ULeonardo kamva wanyekele wabona ukuthi angekhe aphumelela ngombana naku nezomthetho akazazi kuhle.

21 Njengombana isikhathi sikhamba, umndeni loyo wajanyelelwa nguFelino Ganal, igqwetha lalokha ebelisebenzela ihlangano ethenjwa khulu kwezomthetho enarheni leyo. Ngesikhathi sokudenjwa komlandu, uMzalwana uGanal besekawulisile umsebenzi loyo, begodu angomunye waboFakazi bakaJehova. Kwathi umlandu loyo nawuyokudenjwa eKhotho ePhakemeko, iKhotho yathatha isiqunto esisekela aboFakazi, beyasula nemilandu yokuqotjhwa kwabantwanabo esikolweni. Nakilokhu godu, kwabonakala ukuthi izitha zabantu bakaZimu ziyabhalelwa!

Ukungathathihlangothi Kubangela Ubunye

22, 23. (a) Kubayini siphumelele kangaka eendabeni zomthetho? (b) Ubunye bobuzalwana bethu ephasini loke bufakazela ini?

22 Kubayini-ke abantu bakaJehova baphumelele kangaka eendabeni zomthetho? Phela asinabo abosopolitiki esingathi bayasisekela. Kodwana, qobe kudenjwa umlandu emakhotho, amagqwetha bewasivikela emiswibeleni yabaphikisi abaneenhloko eziqinileko, begodu phakathi nesikhatheso, senzelwa namalungelo angokomthethosisekelo. Asibilayeli-ke bona uKrestu bekasolo ayisekela imizamo yethu yokuhlula. (Funda isAmbulo 6:2.) Okusenza isilwe izipi ezingokomthethwezi akusikukuthi sifuna ukulungisa ikambiso yomthetho. Kodwana, umnqopho wethu oyihloko kukuthi sifuna ukuqiniseka bona akunalitho elisiqabako njengombana siragela phambili nokusebenzela iKosethu, uJesu Krestu.—IzE. 4:29.

23 Ephasineli eliphadlhulwe yipoloki nelizele ihloyo, iKosethu ebusako uJesu Krestu, uyibusisile imizamo yabalandeli bakhe bephasini loke, yokuhlala bamsulwa ekuzibandakanyeni kwezombanganarha. UmBuso lo sewuzibuthelele iingidigidi zabantu abangekhe ‘babandulelwe ipi.’ Indlela esihlobene ngayo njengebazalwana bephasi loke iyikarisomraro, begodu isiqinisekiso esaneleko sokuthi umBuso kaZimu uyabusa kwamambala!—Isa. 2:4.

^ isig. 4 Umqulu lo waziwa nange-The New Creation. Ngokukhamba kwesikhathi imiqulu ye-Millennial Dawn yagcina seyibizwa nge-Studies in the Scriptures.

^ isig. 8 Nawufuna okunabileko ngesiphorofidwesi, qala incwadi ethi, IsAmbulo—Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze!, isahluko 27, amakhasi 184-186.

^ isig. 13 Imbuyiselo leyo yabangela urhulumende weBulgaria bona aqalelele nezinye izakhamuzi ezingathathihlangothi ngebanga lakanembeza ngokuvumelana nekambiso yakhona.

^ isig. 14 Nawufuna okunabileko ngendaba le, qala isiThala sakaNovemba 1, 2012, amakhasi 29-31.

^ isig. 14 Esikhathini esingangeminyaka ema-20, urhulumende we-Armenia wabopha ilutjha laboFakazi abangaphezu kwama-450. Kwathi ngoNovemba 2013, abazalwanaba batjhatjhululwa ejele.

^ isig. 16 Isibongo somndeni lo besingakatlolwa kuhle emarekhodini wekhotho.

^ isig. 20 Isibongo somndeni lo besingakatlolwa kuhle. Emarekodini wekhotho besivela njengesithi, Ebralinag.