Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 13

Abatjhumayeli BomBuso Bayokumangala Ekhotho

Abatjhumayeli BomBuso Bayokumangala Ekhotho

OKUDENJWA SISAHLUKWESI

Njengombana uJesu atjho, abantu bakhe baqalene nokuphikiswa ngezomthetho emsebenzinabo wokutjhumayela

1, 2. (a) Abadosiphambili bekolo baphumelela ngani malungana nomsebenzi wokutjhumayela, kodwana abapostoli basabela njani? (b) Kubayini abapostoli bangazange bayithobele yokuvinjelwa komsebenzabo wokutjhumayela?

KUNGEMVA kwephentekoste lomnyaka ka-33. Ibandla lobuKrestu leJerusalema selineemvekana ezimbalwa likhona. USathana naye ubona kulithuba elihle khulu lokuthi angathoma iintozakhe. Ufuna ukuliphadlhalaja lingakayi nokuyaphi. Ekwenzeni koke lokho, usebenzisa abadosiphambili bekolo ekutheni umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso uvinjelwe. Ngakwelinye ihlangothi, abapostoli nabo abakazibeki phasi, batjhumayela ngesibindi, begodu amadoda nabafazi “bangezeleleka ngobunengi eKosini.”—IzE. 4:18, 33; 5:14.

Abapostoli bathaba “ngombana bazibona bafanele ukuhlunguphazwa ngebanga lebizwelo”

2 Abaphikisi bathi nababuya ihlandla lesibili, babuya ngentwenye—kwaba kudlhunywa kwabapostoli ngesikhungweni! Kodwana, ingilozi kaJehova yavula iminyango yesikhungo, kwathi ngemini ekulu, abapostoli bebajame ecabanzini batjhumayela. Nje-ke bathathwa bayiswa esigungwini, basolwa ngokuthi batjhumayele ngekani. Nabafika lapho, abapostoli bazikhulumela bathi: “Kufuze . . . silalele uZimu kunabantu.” Isigungu satjhitjhibala khulu sabe ‘sacabanga nokubabulala’ kube kanye abapostolaba. Kodwana, kwathi kusese njalo, veliyani uMfundisi womThetho uGamaliyeli owakhalima isigungu wathi: “Nginiyelelisa ngokuthi ‘Hlukanani namadoda la.’” Kwamangaza ukuthi isigungweso sakhalimeka, sabalisa abapostoli bakhamba. Amadoda athembekileko lawo enzani ngemva kwalokho? Akhange “balise ukufundisa nokumemezela ivangeli bona uJesu unguKrestu.”—IzE. 5:17-21, 27-42; IzA. 21:1, 30.

3, 4. (a) USathana usebenziseni ekuhlaseleni abantu bakaZimu? (b) Sizokukhuluma ngani esahlukwenesi nakwezimbili ezilandelako?

3 Umlandu loyo wangomnyaka ka-33, bekungewokuthoma owagadla ebandleni lobuKrestu, kodwana bewungagcini. (IzE. 4:5-8; 16:20; 17:6, 7) Esikhathini sethwesi, uSathana usakhakhaba nabaphikisi beqiniso, njengombana bahlongoza eemphathimandleni bona kuvinjelwe umsebenzi wokutjhumayela. Abaphikisaba, sebabamangalele ngeendlela ezihlukahlukeneko abantu bakaZimu. Esinye seemangalwezo ngesithi thina siliya ukuthula emphakathini—siyikinga. Esinye ngesokuthi simavukelambuso; nokuthi sibakhangisi abarhwebelanako—abathengisi. Kwathi ngesikhathi esifaneleko, abazalwana bayokuvela ekhotho, batjho nokuthi iinsolwezo zimamala. Waba yini umphumela  wokudenjwa kwemilandu le? Iingwebo ezakhitjhwa yikhotho eminyakeni eminengi eyadlulako, zikuthinta njani wena? Akhesihlole imilandu eembalwa eyadenjwa ekhotho, sibone ukuthi yasiza njani ‘ekuvikeleni kunye nekuqiniseni ivangeli.’—Flp. 1:7.

4 Esahlukwenesi, sizokudzimelela endabeni yokuthi silivikele njani ilungelo lethu lokutjhumayela ngokutjhaphulukileko. Bese izahluko ezimbili ezizokulandela, zinabe ngenye ipi yezomthetho esayilwa malungana nokungabi nesandla ezintweni zephasi nangokuphila ngeenkambisolawulo zomBuso.

Siyikinga—Namkha Sibajameli BomBuso KaZimu Abathembekileko?

5. Ngekupheleni kwabo-1930, kubayini abatjhumayeli bomBuso bebabotjhwa kangaka, begodu ngimaphi amagadango ebekathathwa ngabadosa phambili ehlanganweni?

5 E-United States of America. Ngekupheleni kweminyaka yabo-1930, amadorobho neengodi zalapho bezifuna ukukatelela aboFakazi bakaJehova bona bathole imvumo namkha ilayisensi yokwenza ikonzo yabo. Kodwana abazalwana akhange bayingene indaba leyo, ngebanga lokuthi ilayisensi ikhamba iphelelwe sikhathi, kanti-ke bebayiqala nangokuthi urhulumende akukafaneli aqabhele eendabeni zakaJesu zokuthi amaKrestu kufuze atjhumayele umlayezo womBuso. (Mar. 13:10) Lokho, kwabangela bona iwomakazi labatjhumayeli bomBuso lililelwe ziinsimbi. Kwabizela nokuthi labo abadosa phambili ehlanganweni bagijimane namakhotho. Bebafuna ukuveza ukuthi uRhulumende ubeke iinqabo ezingasi semthethweni ezikhandela aboFakazi bakaJehova bona benze ikozwabo ngokutjhaphulukileko. Bese ngo-1938 kwenzeka isigemegeme somlandu esaba mtjhawutjhile. Kwenzekani?

6, 7. Kwenzekani ngomndeni wakwaCantwell?

6 NgeLesibili ekuseni, ngo-Apreli 26, 1938, uNewton Cantwell oneminyaka ema-60; umkakhe u-Esther; kunye namadodanabo uHenry, uRussel, noJesse—bobahlanu njalo bebamaphayona akhethekileko. Yeke, bakhamba bayokutjhumayela eNew Haven, Connecticut. Ekhabolakhona bebangakazimiseli ukubuya mhlokho. Unobangela kukuthi, besekhebabotjhwa amahlandla ambalwa, yeke balemuka bona bazakulilelwa ziinsimbi godu. Kodwana lokho akhenge kuwuqede amandla umndeni wakwaCantwell ekutjhumayeleni umlayezo womBuso. Nabaya eNew Haven bebakhamba ngeenkoloyi ezimbili. UNewton bekatjhayela ikoloyi yomndeni ebeyilayitjhe neencwadi zeBhayibheli, namagrenefomu aphathwako, kukulapho uHenry ebekaneminyaka ema-22 yena atjhayela ikoloyi enesipikara. Kwenzeka yona kanye into ebebayicabanga, bavele bajanyiswa mapholisa bangakabi nokuyaphi.

7 Kwathonywa ngokuthi kuvalelwe uRussell, oneminyaka eli-18, bese kwalandela ngoNewton no-Esther. UJesse weminyaka eli-16, bekajamele kudanyana njengombana abona ababelethi bakhe nomfowabo baragwa mapholisa. UHenry yena bekatjhumayela kwenye indawo khona lapho edorobheni, okwenza bona uJesse asale azibona umaqeda. Wavele wazithathela igrenefomu waragela phambili nokutjhumayela. AmaKhatolika amabili wembaji,  abawa uJesse bona adlale ireyikhodi lakaMzalwana uRutherford lekulumo ebeyithi “Amanaba.” Njengombana amadoda lawo alalele ikulumo njalo, athoma ukunyenya kangangokuthi abe atjho nokumqeda khonokho uJesse. UJesse wavele wabasukela banjalo, wathi nakasakhamba, wajanyiswa lipholisa, okwabangela bona naye agcine abotjhiwe. Amapholisa akhange amthwese isigwebo uDade Cantwell, abagwetjwako nguMzalwana uCantwell namadodanakhe. Kodwana bakhitjhwa ngebheyili khona mhlokho.

8. Kubayini ikhotho yathwesa uJesse Cantwell umlandu wokuthi uyikinga?

8 Ngemva kweenyanga ezimbalwa, ngoSeptemba 1938, umndeni wakwaCantwell wayokuvela ekhotho yokudenjwa komlandu eNew Haven. UNewton, uRussell, noJesse bebabotjhelwe ukukhangisa ngaphandle kwelayisensi. Naphezu kokuzibilayeja kwabo eKhotho ePhakemeko yeConnecticut, uJesse wathweswa umlandu wokuqeda ukuthula—kwathiwa batjho uyikinga. Lokho bekungebanga lamadoda amabili wamaKhatolika ebekalalele ireyikhodi, bese akhamba ayokumangala ekhotho ngokuthi ikulumo leyo ihlambalaza ikolo yawo, begodu lokho kwawakwatisa khulu. Ekulwisaneni neenqunto ezithethwe yikhotho, abazalwana abadosa phambili ehlanganweni, bafaka isibawo sesibilayejo eKhotho ePhakemeko ye-U.S.—okuyikhothokazi ekulu enarheni.

9, 10. (a) IKhotho ePhakemeko ye-U.S., yathatha siphi isiqunto malungana nomndeni wakwaCantwell? (b) Namhlanjesi sizuza njani-ke thina esiquntweneso?

9 Kusukela ngoMatjhi 29, 1940, iJaji eliKhulu uCharles E. Hughes namanye amajaji abunane akhambisana nawo, balalela ipikiswano ebeyidenjwa nguMzalwana uHayden Covington,  umeluleki waboFakazi bakaJehova. * Ngesikhathi igqwetha lesifunda seConnecticut linaba ngewalo amaphuzu epikiswaneni le malungana nokuqinisekisa ukuthi vele aboFakazi bayikinga, elinye ijaji labuza ukuthi: “Kghani bekumamala na ukuthi umlayezo owatjhunyayelwa nguJesu Krestu bewungakadumi emihleni yakhe?” Igqwetha lesifunda laphendula ngokuthi: “Awa liqiniso, begodu nangisayikhumbula kuhle indaba leyo eBhayibhelinami, iyatjho nokuthi kwenzekani kuJesu ngemva kokutjhumayela umlayezo loyo.” Khewuzwe ukuthi liphuzu elinamandla kangangani lelo! Khonokho, igqwethelo labekela aboFakazi noJesu ngancanye, kwathi nesifunda lasibopha ikatho yinye nalabo abatlhorisa uJesu. NgoMeyi 20, 1940, iKhotho yabasekela ngokupheleleko aboFakazi.

UHayden Covington (ngaphambili, esinceleni), uGlen How (ngesinceleni), nabanye baphuma ekhotho njengombana basanda ukuthumba icala

10 Okuphawulekako ngesiqunto esathathwa yiKhotho kukuthi yalivikela ilungelo laboFakazi lokuthi bangenza ikonzwabo ngaphandle kokugandelelwa ziinqabo zenarha namkha zakarhulumende, eendabeni zekolo. Ngaphezu kwalokho, iKhotho yathola nokuthi uJesse “akunamraro awubangeleko malungana nokuthula emphakathini.” Yeke, isiquntweso sakubeka emtarini ukuthi aboFakazi bakaJehova abasiyikinga emphakathini. Kwewuqale bona leso kwaba sisenzo esikarisa kangangani sokuhlula okungokomthetho ebantwini bakaZimu! Namhlanjesi sizuza njani-ke endabeni le? Okwatjhiwo ngumeluleki waboFakazi kukuthi: “Ilungelo esinalo lokwenza izinto zekolo ngokutjhaphulukileko nangaphandle kokusaba, lisenza sikghone ukuhlanganyela umlayezo wethemba nabantu esiphila nabo emphakathini.”

Simavukelambuso—Namkha Sibatjhumayeli Beqiniso?

I-Quebec’s Burning Hate for God and Christ and Freedom Is the Shame of All Canada

11. Abazalwana beCanada babamba liphi ijima, begodu bebakwenzelani lokho?

11 ECanada. Phakathi neminyaka yabo-1940, aboFakazi bakaJehova bawotha ubovu umlilo wokuphikiswa. Kwathi-ke ngo-1946, malungana nokuthi abantu bazi bona besingasenawo amalungelo wokwenza ikonzwethu ngokutjhaphulukileko, abazalwana babamba ijima lamalanga ali-16, lokuphadlhalaja iphetjhana ebelinesihloko esithi, Quebec’s Burning Hate for God and Christ and Freedom Is the Shame of All Canada. Iphetjhaneli elinamakhasi amane, lakuveza kwangaba ziindaba zalitho ukuthi kunabafundisi abaphehla irawurawu, amapholisa anesihluku, newomakazi lezaphulamthetho ezinelaka, ezibaphatha matotolwana abazalwana besifunda seQuebec. Iphetjhaneli lathi, “abofakazi bakaJehebova solo basabotjhwa ngokungasi semthethweni, kangangobana sekunamacala angaphezu kwama-800 wabofakazi bakaJehova eGreater Montreal.”

12. (a) Yabaphatha njani abaphikisi indaba yejima lephetjhaneli? (b) Abanakwethu bathweswa muphi umlandu? (Qala nomtlolo ophasi.)

12 UNdundakulu weQuebec, uMaurice Duplessis, ebekabambisene ihlombe nehlombe noGosa wamaRoma Khatholika, uVilleneuve, baqubula “imbedla yerawurawu,” babambana itjhumi lezadla phezulu naboFakazi ngendaba yephetjhana. Inani lamacala landa ngokubuyelelwe kabili kusukela ema-800 ukuya kwayi-1 600. Omunye udade oliphayona uze uthi, “ngendlela esabotjhwa kanengi ngayo, besesingasabali nokubala.” AboFakazi  ebebabanjwa bakhambisa iphetjhana bebathweswa umlandu “wokuvukela umbuso.” *

13. Bobani abathoma ukuthweswa umlandu wokuba mavukelambuso, begodu ikhotho yathatha siphi isiqunto?

13 Ngo-1947, uMzalwana u-Aimé Boucher namadodakazakhe amabili uGisèle, oneminyaka eli-18, noLucille, oneminyaka eli-11, kwaba ngebokuthoma abayokevela ekhotho ngomlandu wokuvukela umbuso. Iphetjhaneli bebalikhambisa hlanu kweplasi lakwabo eentabeni ezingesewula yedorobho leQuebec, kodwana okurarako kukuthi bewuthi wubaqala bangabonakali njengabantu abayikinga nabanganamthetho. Phela uMzalwana uBoucher bekamumuntu onomoya ophasi ebekahlala aziqalele iplasi lakhe, kanti-ke bewuzamthola azikhambela nangekoloyanakhe edoswa ziimpera, atjhinga ngedorobheni. Nanyana kunjalo, umndenakhe bekufuze ubhesele ukutlhoriswa ebekumalungana nephetjhanelo. Ijaji lekhotho, ebelibahloyile aboFakazi, labhala ukubuvuma ubufakazi bokuthi bakwaBoucher bamsulwa. Kunalokho belisolo lijame kwelokuthi iphetjhana libangele itlharhararha emphakathini, ngebangelo-ke bakwaBoucher kufuze bagwetjwe. Ngamanye amagama, ebekutjhiwo lijajeli kukuthi: Kubugebengu ukukhuluma iqiniso! u-Aimé noGisèle babotjhelwa ukuthi balinga ukuvukela umbuso, kangangobana noLucille osemncani naye wayokudosa amalanga amabili ngaphakathi ejele. Abazalwana bakhamba bayokufaka isibilayejo eKhotho ePhakemeko yeCanada—okuyikhothokazi ekulu enarheni.

14. Abazalwana beQuebec basabela njani phakathi neminyaka yokutlhoriswa?

14 Sikhuluma nje abazalwana nabodade abanesibindi beQuebec baragela phambili ngokutjhumayela umlayezo womBuso naphezu kweengemegeme eziyingozi zokusahlelwa—kodwana imiphumela iba mihle khulu. Phakathi neminyaka emine kuthonywe ijima lokukhambisa iphetjhana ngo-1946, inani laboFakazi eQuebec landa kusukelwa kwabama-300 ukuya kwabayi-1 000! *

15, 16. (a) IKhotho ePhakemeko yeCanada yathatha siphi isiqunto endabeni yomndeni wakwaBoucher? (b) Ukuthunjwa kwecalelo kwaba namuphi umphumela kubanakwethu nakwabanye?

15 NgoJuni 1950, iKhotho ePhakemeko yeCanada beyinamajaji alithoba ebekademba umlandu ka-Aimé Boucher. Kwathi ngemva kweenyanga ezisithandathu, ngoDisemba 18, 1950, iKhotho yathatha isiqunto esivumelana nathi. Koke lokhu kwenzeka ngebanga lokuthi uMzalwana uGlen How ongumeluleki waboFakazi, wahlathulula bona iKhotho iyizwile beyayamukela ikulumopikiswano ebeyidenjwa bangavikelako malungana nokuthi, ukuba “livukelambuso” kutjho ukulwa norhulumende. Kwafumaniseka nokuthi iphetjhaneli lona belingakhulumi litho elimalungana norhulumende, ebekutlolwe kilo mamezwi nje angazitlhogi nokuzitlhoga iindaba zomthetho.” UMzalwana uHow wangezelela nangokuthi: “Kwavele kwangikhanyela ukuthi la nguJehova ohlulako.” *

16 Isiqunto seKhotho ePhakemekwesi, saveza ukuthi nangambala umBuso kaZimu uyahlula. Kwasala sekusulwa nawo woke amacala ali-122 ebekangakadenjwa waboFakazi beQuebec, ebebamangalelwa ngokuba mavukelambuso. Ngaphezu kwalokho, isiqunto seKhothweso satjho nokuthi izakhamuzi zeCanada nezakwezinye iindawo ezizijameleko, nje sezingakutjho okuzitshwenyako ngekambiso karhulumende. Ukuhlulokhu kwaveza  nokuthi uRhulumende namaSondo weQuebec abethe phasi kwathunya ithuli ngokuthi batjho azakulwisana namalungelo waboFakazi bakaJehova. *

Sibathengisi—Namkha Siziinthunywa Ezikhutheleko ZomBuso KaZimu?

17. Abanye aborhulumende balinga njani ukulawula umsebenzethu wokutjhumayela?

17 Abantu bakaJehova abakhambi “bakhangisa ngelizwi lakaZimu,” njengombana bekunjalo nangamaKrestu wekadeni. (Funda 2 Korinte 2:17.) Nanyana kunjalo, abanye aborhulumende balinga ukulawula umsebenzi esiwenzako ngokuwubekela imithetho esebenza kwezamabubulo. Nje, akhesibone amacala amabili ebewamalungana nokuthi aboFakazi bakaJehova babathengisi na, namkha baziinkhonzi.

18, 19. Abaphetheko eDenmark balinga njani ukuvimbela umsebenzethu wokutjhumayela?

18 EDenmark. Ngo-Oktoba 1, 1932, kwasungulwa umthetho owakwenza kwaba kuphula umthetho ukuthengisa iincwadi ngaphandle kwelayisensi. Kodwana abazalwana akhenge bayingene yamalayisensi. Kwathi ngelanga elilandelako, abatjhumayeli abahlanu batjhumayela ilanga loke eRoskilde, idorobho elimakhilomitha ama-30, nawusuka ngetjingalanga yehlokodorobho, iCopenhagen. Butjhingo belanga omunye wabatjhumayelabo, u-August Lehmann wanyamalala. Kuzwakale bona bekathengisa ngaphandle kwelayisensi.

19 NgoDisemba 19, 1932, u-August Lehmann wayokuvela ekhotho. Wavuma ukuthi bekabanikela abantu iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini, kodwana wala ukuthi bekathengisa. Ikhotho yajama naye, yabe yathi: “Umsolwa . . . ujame kuhle ngokweemali, akunanzuzo ayitholileko, begodu kubonakala kungasiyinto ebekayirhuluphele. Esikhundleni salokho umsebenzakhe lo ngathi ngiwo ombangele bona alahlekelwe yimali.” Naseyijama naboFakazi, ikhotho yathatha isiqunto sokuthi umsebenzi kaLehmann angekhe waqalwa “njengebubulo.” Kodwana amanaba wabantu bakaZimu bewangakazibeki phasi ngokuqaba umsebenzi wokutjhumayela enarheni leyo. (Rhu. 94:20) Umvikeli womphakathi wafaka isibawo sokubilayeja eKhotho ePhakemeko yenarha. Basebela njani-ke abazalwana?

20. IKhotho ePhakemeko yeDenmark yathatha siphi isiqunto, begodu basabela njani abazalwana?

20 Ngeveke yokuyokudenjwa komlandu eKhotho ePhakemeko, aboFakazi beDenmark batjhumayela ngamandla. NgeLesibili, ngomhla ka-3 Oktoba 1933, iKhotho ePhakemeko yatjho isiqunto esithetheko. Yavumelana nekhotho encani ekutheni u-August Lehmann akunamthetho awuphulileko. Isiquntweso satjho nokuthi aboFakazi bathaphulukile ukuragela phambili batjhumayela. Abazalwana nabodade bawuthuthukisa khulu umsebenzabo lo, bafuna ukutjengisa bona bamthokoza kangangani uJehova ngokubalwela endabeni le. Solo iKhotho yathatha isiquntweso, abanakwethu beDenmark, baraga kuhle khulu nekonzwabo ngaphandle kokuliywa ngurhulumende.

AboFakazi abakhutheleko eDenmark ngo-1930

21, 22. Ngisiphi isiquntu esathathwa yiKhotho ePhakemeko ye-U.S., endabeni kaMzalwana uMurdock?

21 E-United States. NgoSondo ngomhla ka-25 Febherbari 1940, uRobert Murdock, Jr, oliphayona kunye nabanye aboFakazi abalikhomba, babotjhwa njengombana bebatjhumayela  eJeannette, idorobho elihlanu kwePittsburgh, esifundeni sePennsylvania. Nabo babotjhelwa ukuthi babhalile ukuthenga ilayisensi yokukhambisa iincwadi. IKhotho ePhakemeko ye-U.S., yavuma ukudemba umlandu loyo ngemva kokuthi bafake isibawo sesibilayejo.

22 NgoMeyi 3, 1943, iKhotho ePhakemeko yaphimisela isiqunto sayo ebesisekela aboFakazi. IKhotho yayilahla indaba yokuthi kutjhunyayelwe ngamalayisensi ngombana lokho bekuphikisana “nelungelo lezekolo elavunyelwa mThethosisekelo wesiFunda.” Okwenza iKhotho bona iyilahle ikambiso leyo kukuthi “beyiphazamisa ilungelo elivunyelweko lokwenza izinto zekolo.” Naselitjho umbono wenengi weKhotho, iJaji uWilliam O. Douglas lathi, okwenziwa boFakazi bakaJehova “kungaphezu kokutjhumayela; kungaphezu kukukhambisa iincwadi zekolo. Ekhabolakhona, yihlanganisela yazo zombili izintwezi.” Langezelela nangokuthi: “Indlela le yokwenza izinto zekolo kufuze ivikelwe ngezinga elifanako nalelo okwenziwa ngalo malungana namasondo, njengokutjhumayela ephuliphithini.”

23. Ukuthunjwa kwamacala wango-1943 kuqakatheke ngani kithi namhlanjesi?

23 Isiqunto seKhotho ePhakemekwesi, sabangela ithabo lodwa ebantwini bakaZimu, saqinisekisa lokho esingikho—iinkhonzi ezimaKrestu, ingasi abathengisi. Elangenelo engeze lalitjalwa, ngo-1943, aboFakazi bakaJehova bathumba amacala ali-12 kwali-13 ebebamangalelwe ngawo eKhotho ePhakemeko, okufaka  hlangana nelaka-Murdock. Isiqunto sekhothweso saba sibonelo esinamandla khulu nakwamanye amacala, amanaba wethu ebekatjhijila ngawo ilungelo lethu lokutjhumayela umlayezo womBuso emphakathini nemizini yabantu.

“Kufuze . . . Silalele UZimu Kunabantu”

24. Senzanjani navane urhulumende asivimba bona senze umsebenzethu wokutjhumayela?

24 Thina bantu bakaJehova kuyasithabisa lokha urhulumende navane asipha ilungelo elingokomthetho lokuwutjhumayela ngokutjhaphulukileko umlayezo womBuso. Kodwana nengabe akakuvumeli lokho, silinga ezinye iindlela zokwenza umsebenzi lo ngokwezinga esingakghona ngalo. Sifuna ukulingisa abapostoli, “silalele uZimu kunabantu.” (IzE. 5:29; Mat. 28:19, 20) Ngesikhathi esifanako siyazifaka iimbawo zokuzibilayeja ekhotho, ukuthi sikghone ukuragela phambili nomsebenzethu. Nazi iimbonelo ezimbili.

25, 26. ENicaragua khuyini okwenzeka, kwagcina sekubangele umlandu owadenjwa yiKhotho ePhakemeko, begodu waba yini umphumela?

25 ENicaragua. Ngomhla ka-19 Novemba 1952, Donovan Munsterman osikhonzi segatja nesithunywa sevangeli, wangena nge-Ofisini labaFikako eManagua, ihlokodorobho yendawo. Bekakhonjelwe bona ayokuvela kuKaputeni u-Arnoldo García, omphathi we-ofiselo. Ukaputeni lo watjela uDonovan ukuthi boke aboFakazi bakaJehova eNicaragua “bebangakavunyelwa bona baragele phambili nokutjhumayela iimfundiso zabo bathuthukise nekolo yabo.” Nakabuza bona kubayini kunjalo, uKaputeni García wamhlathululela ukuthi ungqongqotjhe karhulumende wabamuka kade imvumo yokutjhumayela aboFakazi, ukuthi bangasaraga nekonzwabo ngombana bamngalelwa ngokuba makhomanisi. Ekubeni bamangalelwa ngubani? Bafundisi bamaRoma Khatholiki.

Abazalwana beNicaragua ngesikhathi umsebenzi wokutjhumayela uvinjelwe

26 UMzalwana uMunsterman wavele wafaka isibawo sokuzibilayeja emNyango kaRhulumende nezeKolo, wasifaka nakuMongameli u-Anastasio Somoza García, kodwana bekangekho. Lokho  kwenza abazalwana bafuna enye indlela. Bavala iWolo lomBuso, bathoma ukuhlangana ngeenqhema, balisa nokutjhumayela esitaradeni, kodwana umlayezo womBuso wona bebasawutjhumayela. Bazalisa neforomo lesibilayejo balisa eKhotho ePhakemeko yeNicaragua, babawa iKhotho bona isule isiqabo sokuvinjelwa kwabo. Amaphephandaba abika abikile ngokuvinjelwa kwaboFakazi, bekwafikela ekutheni iKhotho ePhakemeko ivume ukudemba umlandu loyo. Waba yini-ke umphumela? Ngomhla ka-19 Juni 1953, iKhotho ePhakemeko, yakhipha isiqunto sayo ebesisekela aboFakazi. IKhotho, yalemuka bona isiqabweso silwisana nemvumo yekululeko eqinisekiswe mthethosisekelo eendabeni zekolo. Yabuye yatjho nokuthi urhulumende weNicaragua kufuze abuyisane naboFakazi njengombana bekunjalo ngaphambili.

27. Abantu beNicaragua bararwa yini ngesiqunto seKhotho, begodu abazalwana bazizwa njani ngokuthunjwa kwecalelo?

27 Abantu beNicaragua kwabatjhiya babambe ongenzasi ukuzwa bona iKhotho ePhakemeko ijama naboFakazi. IKhotho beyisolo ibaziba abafundisaba ngebanga lethonya ebebanalo, kwabe kwafika emaswapheleni lapho ithatha khona isiqunto. Neenkhulu zakarhulumende nazo bezinamandla kangangobana iKhotho beyithatha isikhathi ukwenza iinqunto zayo. Kodwana abanakwethu bebaqiniseka ukuthi bahlulile ngombana bebayibonile indlela iKosi ebavikele ngayo bona barage nomsebenzabo wokutjhumayela.—IzE. 1:8.

28, 29. Phakathi nabo-1980, eZaire kwaba naliphi itjhuguluko elenzeka kungakatjhejwa?

28 EZaire. Phakathi nabo-1980, bekunaboFakazi ababalelwa ku-35 000 endaweni yeZaire, nje eseyaziwa ngeDemocratic Republic of Congo. Igatja lakhona belakha imakhiwo emitjha malungana nokuthuthusa imisebenzi yomBuso. NgoDisemba 1985, umhlangano weentjhabatjhaba owabanjelwa ehlokodorobho yeKinshasa, ikundla yazala yaphuphuma ngeenthekeli eziyi-32 000. Kodwana ubujamo baboFakazi bakaJehova bathoma ukutjhuguluka. Umbuzo kukuthi butjhugululwa yini?

29 UMzalwana uMarcel Filteau, osithunywa sevangeli ebesivela eQuebec, eCanada, besekakhonza eZaire ngesikhatheso nekazakutlhoriswa nguDuplessis. Uhlathulula okwenzeka njengombana athi: “NgoMatjhi 12, 1986, abazalwana abadosa phambili banikelwa incwadi ethi ihlangano yaboFakazi bakaJehova beZaire ayisisemthethweni.” Incwadi yokuvinjelwa kwabo leyo beyitlikitlwe ngumongameli uMobutu Sese Seko.

30. IKomidi yeGatja kwatlhogeka ithathe liphi igadango elibudisi, begodu yaqunta ukwenzani?

30 Ngelanga elilandelako, umrhatjho walapho watjho nasi isimemezelo: “Kuphelile ngaboFakazi bakaJehova [eZaire]!” Ngemva kwalokho, kwalandela ukutlhoriswa, kwabhuruzwa amaWolo womBuso, abanakwethu bakhwatjaniselwa, babotjhwa, bebabetjhwa nokubetjhwa. Kwabe kwabotjhwa nabantwaba ababoFakazi. Ngo-Oktoba 12, 1988, urhulumende wathatha iintlhabagelo zehlangano, kwathi umakhiwo wegatja waba yindawo yokuhlala yabonoGada bakaMasipaladi nephiko lamajoni. Abazalwana abadosa phambili batlolela uMongameli uMobutu incwadi yesibilayejo, wangabaphendula. Ngesikhatheso, iKomidi yeGatja beyiqalene negadango elibudisi kwamanikelela lokuthi, “Kghani  isibaweso basifake eKhotho ePhakemeko na, namkha balinde?” UTimothy Holmes, ebekasithunywa sevangeli nomthintanisi weKomidi yeGatja, uthi nakakhumbulako, “Thina besesizilindele isinqophiso esivela kuJehova.” Ngemva kokuthandaza ngokubuyelelweko, ikomidi yaqunta bona leso bekungasi sikhathi esihle sokuthatha amagadango angokomthetho. Kunalokho, yadzimelela khulu ekuqaleleleni ihlalakuhle yabazalwana, yafuna nezinye iindlela abangazisebenzisa ekutheni batjhumayele.

“Phakathi nesikhathi sokudenjwa komlandu loyo, sabona ukuthi nguJehova ebekaphethe iintambo”

31, 32. IKhotho ePhakemeko yeZaire yathatha siphi iqunto esiphawulekako, begodu lokho kwaba namiphi imiphumela kubazalwana?

31 Ngemva kweminyaka eembalwa, lathoma ukwehla igwebu kiboFakazi, kwathonywa nokuthi kuhlonitjhwe amalungelo wabantu enarheni. IKomidi yeGatja yabona kusikhathi esihle-ke nje sokuthi kuthathwe amagadango angokomthetho ngokufaka incwadi yesibilayejo eKhotho ePhakemeko yomThethobulungiswa eZaire. Kwaba kukuthi bafike kuhle ngombana iKhotho yavuma ukudemba umlandu. Kwathi ngomhla ka-8 Janabari 1993, esikhathini esingaba minyaka elikhomba umongameli aqabile, iKhotho yathi igadango elithethwe ngurhulumende malungana naboFakazi belingasisemthethweni, yeke isiqabweso sasuswa. Khewucabange nje bona lokho bekutjho ukuthini! Amajaji afaka amaphilo wawo engozini ngokusibethisa mthalazeni isiqunto sakamongameli! UMzalwana uHolmes uthi, “Phakathi nesikhathi sokudenjwa komlandu loyo, sabona ukuthi nguJehova ebekaphethe iintambo.” (Dan. 2:21) Isenzo sokuhluleso sabaqinisa kwamambala ekukholweni abazalwana. Bazizwa kwanga iKosi uJesu ngiyo ebeyinqophisa abantu bayo bona bathathe igadango ngesikhathi esifaneleko.

AboFakazi beDemocratic Republic of Congo bathatjiswa kukuthi sebazomlotjha ngokutjhaphulukileko uJehova

32 Ngemva kokususwa kwesiqabo sokuvinjelweso, i-ofisi legatja lavunyelwa ukuphinde lamukele iinthunywa zevangeli nokuthi lakhe eminye imakhiwo yegatja, kufakwe neencwadi zeBhayibheli. *  Khewuzwe nje ukuthi iinceku zakaZimu zithaba kangangani ephasini loke njengombana uJehova avikela ihlalakuhle yabantu bakhe!—Isa. 52:10.

UJehova “Msizi Wami”

33. Sifundani nasibuyekeza iingemegeme eziimbalwezi zemilandu namakhotho?

33 Nasibuyekeza iingemegeme ezimalungana nomthethwezi, sivele sibubone ubufakazi bokuthi uJesu bekenza ngokuvumelana nesithembiso sakhe esithi: “Ngizanipha amezwi nokuhlakanipha okuzakwenza bona kungabikho noyedwa wabajamelani benu ozakukghona ukuphikisana namkha akuphambana nakho.” (Funda uLukasi 21:12-15.) Nangazo iinkhathezi, uJehova wenzile bona kube nabantu abanjengoGamaliyeli, abavikele abantu bakhe ngokwenza amajaji athathe iinqunto ezinobulungiswa. UJehova uzithundubazile iinkhali zalabo abaphikisana nathi. (Funda u-Isaya 54:17.) Ukuphikiswa angekhe kwenza litho ekujamelaneni nomsebenzi kaZimu.

34. Kubayini iphawuleka kangaka indlela esiwathumba ngayo amacala, begodu lokho kubufakazi bani? (Qala nebhoksi elithi, “ Ukuthunjwa Kwamacala WeKhotho EPhakemeko Okubangele Ituthuko Ekutjhumayeni NgomBuso.”)

34 Indlela esihlule ngayo ezintweni zomthetho, kubayini iphawuleka kanga? Cabanga nganaku: AboFakazi bakaJehova akusibabantu abadumileko namkha ababosaziwako. Asivowudi, begodu asiwasekeli namajima wezepolotiki, namkha silinge ukudumisa abosopolotiki abathileko. Ngaphezu kwalokho, labo kanengi abavame ukuyokuvela emakhotho ngemilandu abamangalelwa ngayo, bavame ukuqalwa njengabantu “abangakafundi.” (IzE. 4:13) Yeke, nasesiyiqala ngokwelihlo lomuntu indaba le, siyabona ukuthi amakhotho kuncani khulu angakwenza ekulawuleni ihlangano yethu enamandla le, kangangobana kwabona abosopolotiki kugcina kungibo abasivikelako. Asisayiphathi nokuyiphatha yamakhotho ebekasolo ajama ngehlangothini lethu! Indlela esihlule ngayo itjengisile ukuthi sikhamba “phambi koZimu ngobuqotho njengabantu abathunywe nguye” ngoKrestu. (2 Kor. 2:17) Ngikho umpostoli uPowula athi: “[‘UJehova,’ NW] msizi wami, angeze ngesaba.”—Heb. 13:6.

^ isig. 9 Umlandu othi-Cantwell v. State of Connecticut, bekungewokuthoma emacaleni ama-43, adenjelwa eKhotho ePhakemeko ye-U.S., okwabingwa ngawo bona uMzalwana uHayden Covington uzokuba mjameli wabazalwana. Wahlongakala ngo-1978. Unakwakhe, uDorothy useminyakeni yama-90, begodu usayibambe ngokuthembeka ikonzwakhe yokuphayona.

^ isig. 12 Umlandu lo bewusekelwe emthethweni owaphasiswa ngo-1606. Umthetho loyo bewugunyaza isigungu bona simlahle ngecala umuntu nengabe usebenzisa ikani nekaphendulako—nanyana akutjhokokho kuliqiniso kangangani.

^ isig. 14 Ngo-1950, bezili-164 iinkhonzi zesikhathi esizeleko eQuebec—kuhlanganise nabama-63 ababuya eGiliyadi, abasamukela ngokusuka ngaphakathi isabelo sabo naphezu kokuthi bebaqalene nokuphikiswa.

^ isig. 15 UMzalwana u-W. Glen How bekaligqwetha elinesibindi okwathi kusukela ngo-1943 ukuya ku-2003 wasebenzisa ukuhlakanipha ekusingatheni iingigaba zomthetho zaboFakazi bakaJehova eCanada nakwezinye iindawo.

^ isig. 16 Nawufuna ilwazi elinabileko ngomlandu lo, qala isihloko esithi, ‘Impi Akuyona Eyenu, NgekaNkulunkulu’ ku-Phaphama! ka-Apreli 22, 2000, amakhasi 18-24.

^ isig. 32 AbonoGada bakaMasipaladi baphuma emakhiweni wegatja; kodwana besekuneminye imakhiwo emitjha yegatja kwenye indawo.