Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Mtjhumayeli WomBuso Othandekako Esikhonza Naye:

AKHESITHI ulilunga lomndeni weBethel yeBrooklyn, kungeLesihlanu ekuseni ngomhla ka-2 Oktoba 1914. Uhlezi endawenakho evane uhlale kiyo emihleni nakudliwa ukudla kwekuseni etafuleni, ulindele bona uMzalwana uC. T. Russell afike. Nako kuvuleka umnyango wekumba yokudlela, uMzalwana Russell angene. Afese ajame kancani, okuyinto ahlala ayenza nemihleni, alotjhise umndeni weBethel abobotheke kancani athi: “Lotjhani noke namhlanje ekuseni.” Kunokobana ahlale phasi etafuleni, nimbona uwahla izandla bese enze nesaziso esikarisako esithi: “isiKhathi sokuBusa kwaBantu beenTjhaba siphelile; amakhosazo nawo abusile!” Kutholakale ukuthi vele kade nisilindile isikhathesi, yeke nithabe nibhembese! Bese niwahla izandla isikhathi eside khulu, njengombana nithatjiswe ziindabezo.

 Sekwadlula amatjhumi amanengi khulu weminyaka uMzalwana uRussell abikezela ngesaziso isikarisakwesi. Ngikuphi okufezwe mBuso solo kwangesikhatheso? Kunengi khulu! Ngelungiselelo lomBusweli, uJehova bekasolo ahlwengisa begodu abandula nabantu bakhe. Lokho wakwenza ebantwini ebebaziinkulungwana ezimbadlwana ngo-1914, kanti-ke namhlanjesi abantwabo sebabalelwa ngaphezu kweengidi ezilikhomba nesiquntu. Wena ngesingawe uzuze njani-ke ebandulweni elingakangaka olifumeneko?

Namhlanjesi kukanengi sizwa abazalwana bathi: “Ikoloyi kaJehova iyakhamba!” ekubeni vele kunjalo. Kodwana, iqiniso likukuthi kusukela ngo-1914, ikoloyi le efanekisela ingcenye yehlangano kaJehova engabonakaliko, beyisolo ikhamba ngokurhaba okukhulu njengombana sizokubona lokho nasiyifunda ngokutjhejisisa incwadi le. Nawuqala indlela okutjhunyayelwa ngayo iindaba izihle ephasini loke, abatjhumayeli bomBuso basebenzise iindlela ezahlukahlukeneko nezithuthukisiweko, iindlelezo zihlanganisa amaguranda, amagabhagabha wemikhangiso, iinthombe, amakarada, amagrenefomu, imirhatjho, ingasaphathwa ye-Inthanethi.

Ngebanga lokuthi uJehova uyawubusisa umsebenzi lo, sesikwazi nokugadangisa iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngamalimi angaphezu kwama-670, besiphisane ngazo simahla. Ngapha iinsebenzi zokuzithandela nazo ziyasiza ekwakheni amaWolo womBuso, amaWolo wemiHlangano, nakweminye imisebenzi yegatja, lokho bakwenza eenarheni ezinjingileko kunye neenarheni ezisakhasako. Nakilabo ekhe bavelelwa yihlekelele, abazalwana nabodadwethu bayarhaba bayokuhlangula msinyana eendawenezo, bafakazele nokobana kuliqiniso kangangani ukuthi ‘babelethelwe iinkhathi ezibudisi.’—IzA. 17:17.

Ngasikhathi, abafundisi nabaphikisi basitjhijila ngokuthi senza “okumbi ngokujamelana nomthetho,” kodwana qala bona lokho kusiqinisa kangangani ekukholweni kwethu nasibona amariyadlhanabo la angazisiko ajika ‘athuthukise ivangeli.’—Rhu. 94:20; Flp. 1:12.

Anazi bona kulithabo elingangani kithi ukuba ‘ziinsebenzi’ ezikunye nani. Nihlale nazi ukuthi sinithanda noke. Into esiyifisako kukobana incwadi le inisize nithabele amafa aqinisa ukukholwa kwenu.—Mat. 24:45.

Akube ziimfisela buhle zodwa, ngithi

Abanakwenu,

IsiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova