Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 10

IKosi Ihlwenga Indlela Abantu Bayo Abalotjha Ngayo UZimu

IKosi Ihlwenga Indlela Abantu Bayo Abalotjha Ngayo UZimu

OKUDENJWA SISAHLUKWESI

Okwenza uJesu acwengise bekahlanze indlela abalandeli bakhe abalotjha ngayo uZimu

1-3. Wenzani uJesu ngesikhathi athola ithempeli lisilaphazekile?

UJESU bekalihlonipha khulu ithempeli leJerusalema ngombana bekazi kuhle ukuthi litjho ukuthini. Kusukela nakade, ithempeleli beliyikaba yokulotjha uZimu ngeqiniso ephasini ngombana uZimu ocwengileko, uJehova bekufuze alotjhwe ngendlela nemsulwa. Sewungacabanga-ke nawe ukuthi wazizwa njani uJesu mhla afika ethempelini ngoNisan 10 wangomnyaka ka-33, alifumana lisilaphazekile. Ekubeni bekwenzenjani nalizaze lisilaphale kangaka?—Funda uMatewu 21:12, 13.

2 Phela eCabazini labaTjhili ebelisethempelenelo, besele kunamagovu wabathengisi ebekadlelezela abantu bakaZimu abadududu ebebaphele balethe umnikelo kuJehova. * UJesu, “waqotjha boke ebebathenga bathengisa lapho. Wapherhula iintafula zabatjintji bemali.” (Madanisa noNerhemiya 13:7-9.) Wawatjela emehlweni amagovu layo bona athatha ikumba kaYise ayenza “irharha labahlanguli.” Ngokwenza njalo, uJesu watjengisa ukuthi ulihlonipha kangangani ithempeli. Yeke ukulotjhwa kwakaYise bekufuze kucwenge ngaso soke isikhathi!

3 Emakhulwini weminyaka eyalandela, ngemva kokuhlonywa kwakhe njengeKosi enguMesiya, uJesu wabuye wahlanza ithempeli, okuyindawo woke umuntu namhlanjesi alotjha kiyo uZimu ngendlela emukelekako. Mhlobo bani wethempeli uJesu alihlanzako?

Ukuhlwengiswa Kwamadodana ‘KaLevi’

4, 5. (a) Abalandeli bakaJesu abazesiweko, balihlanza bebalihlwengisa njani ibandla kusukela ngo-1914 ukuya ngekuthomeni kwaka-1919? (b) Inga-kghani lokho bekukuhlwengiswa kwamaswaphela ebantwini bakaZimu? Hlathulula.

4 Njengombana sifundile esahlukweni 2 sencwadi le, kwathi ngemva kobana uJesu athathe iintambo ngo-1914, yena noYise beza bazokuhlola ithempeli elingokomfanekiso—elifanekisela indlela ehlanzekileko yokulotjha uZimu. * IKosi yathi neyihlolisisako yabona kunala amaKrestu azesiweko namkha “amaLevi” okufuze ahlanzwe be acwengiswe khona. (Mal. 3:1-3) Kusukela ngo-1914 ukuya-1919, uMcwengisi uJehova, wakuvumela ngabomu ukuthi abantu bakhe baqalane neenlingo nobudisi obuzabahlanza, bubacwenge. Okuthabisako kukuthi abazesiwekwabo bakghonile ukujamelana neenlingo ezinjengomlilo  wokuncibilikisa, baqiniswa, baba mafulufulu ekusekeleni iKosi enguMesiya!

5 Kghani lokho bekukuphela kwesikhathi sokuhlanzwa nocwengiswa? Awa. Ngitjho nemihleni yokuphela le, uJehova ngeKosi ayikhethileko bekasolo abahlanza abalandeli bakhe khona bazakuhlala ethempelini lakhe elingokomfanekiso. Ezahlukweni ezimbili ezilandelako, sizokufunda ngokuthi ubahlanze njani endleleni abahleleke ngayo nekuziphatheni kwabo. Kodwana, kokuthoma akhesikhulume ngokuhlanzwa kwendlela abalotjha ngayo uZimu. Ukukholwa kwethu kubanamandla nesibona koke uJesu akwenzileko ngesikhathi acwengisa okusemehlwenethu kunye nalokho okungemsithelweni.

‘Zihlambululeni’

6. Indlela uJehova ayala ngayo abaphalali abamaJuda, isisiza njani bona sizwisise ukuthi kutjho ukuthini ukulotjha uZimu ngendlela ehlanzekileko?

6 Kutjho ukuthini ukulotjha uZimu ngendlela ehlanzekileko? Nesizakuphendula umbuzo lo, kufuze sihlolisisie amezwi uJehova awatjela abaphalali abamaJuda ngomnyaka ebekufuze baphume ngawo eBhabhiloni. (Funda u-Isaya 52:11.) Iinthunjwezo besezibuyela emuva eJerusalema bona ziyokuvuselela ithempeli nokulotjha uZimu ngeqiniso. (Ezr. 1:2-4) UJehova bekafuna woke umuntu atjhiye koke okubandakanya ikolo yeBhabhiloni. Tjheja umlandelande wemiyalo abanikela yona nakathi: “Ningathinti okungakahlambuluki,” “phumani phakathi kwalo,” wabuye wathi, “nizihlambulule.” Ukulotjha uJehova ngendlela ehlanzekileko akukafaneli kucaphazelwe mamala. Siphetha ngani-ke nasekunje? Ukulotjha uZimu ngendlela ehlanzekileko kutjho ukuthi kufuze singazamukeli iimfundiso nemikghwa yekolo yamala.

7. UJesu wasebenzisa liphi ihlelo ekusizeni abalandeli bakhe bona bahlanzeke ekulotjheni kwabo uZimu?

7 Kuthe ngemva kobana uJesu abekwe njengeKosi, wathoma wenza ihlelo elibonakalako ebekazokusiza ngalo abalandeli bakhe bona bahlanzeke ekulotjheni uZimu. Ihlelwelo yinceku ethembekileko nehlakaniphileko, eyakhethwa nguKrestu ngo-1919. (Mat. 24:45) Ngomnyaka loyo, abaFundi beBhayibheli besebazihlanzile eemfundisweni zamasondo ezimamala. Nanyana kunjalo, bebasakutlhoga ukuragela phambili bahlanzwa endleleni abamlotjha ngayo uZimu. Yeke, uKrestu usebenzise incekwakhe ethembekileko bona ikhanyisele abalandeli bakhe ngezinto ezihlukahlukeneko ebekufuze banamathele kizo njengekambiso yabo. (IzA. 4:18) Akhesibone iimbonelo ezimbalwa zalokhu.

Kazi Kufanele Na Bona AmaKrestu Agidinge UKresimusi?

8. Khuyini ebekwaziwa baFundi beBhayibheli ngoKresimusi, kodwana ngikuphi ebekungakabakhanyeli kuhle?

8 AbaFundi beBhayibheli bayilemuka inarha isalele indaba yokuthi uKresimusi uhlobene noburhedeni, nokuthi uJesu azange abelethwe ngomhla ka-25 Disemba. I-Zion’s Watch Tower kaDisemba 1881, nayo yatjho ukuthi: “Iingidigidi zabantu zingena esondweni nje bezibarhedeni. Kodwana okutjhugulukileko bekumane kulibizo kwaphela ngombana abaphristi abamarhedeni  bathoma ukuba baphristi emasondweni, namaholideyi woburhedeni athiywa amabizo wobukrestu—enye yawo okunguKresimusi.” Ngaphasi kwesihloko esithi, “UJesu Wabelethwa Nini?” isiThala sango-1883, satjho ukuthi uJesu wabelethwa ngekuthomeni kwaka-Oktoba. * Kodwana ngesikhatheso, abaFundi beBhayibheli babona kunganasidingo sokuthi balise ukugidinga uKresimusi. Namalunga womndeni weBethel, eBrooklyn bewasolo aligidinga ilangeli. Kwathi-ke ngemva kwaka-1926, izinto zathoma ukugaya ngomunye umhlathi. Ngaliphi ibanga?

9. AbaFundi beBhayibheli bagcina sebalemukeni ngoKresimusi?

9 AbaFundi beBhayibheli bathi nasebayihlalela kuhle indaba le bayihlolisisa, babona ukuthi umsuka kaKresimusi nezinye izenzo ezihlobene nalokho, zihlambalaza uZimu. Isihloko esithi, “Umsuka KaKresimusi,” esaphuma ku-Golden Age kaDisemba 14, 1927, saveza ukuthi uKresimusi mgidi woburhedeni, ukhakhazisa ubumndani, ubandakanye nokulotjha iinthombe. Isihlokweso satjho nokuthi umgidi lo awuveli kuKrestu begodu saphetha nanganaka amezwi anamandla ngoKresimusi: “Ngebanga lokuthi iphasi, abantu kunye noSathana ngibo ababhebhedlhisa ukugidingwa kwalo . . .lokho kubangela ipikiswano ekutheni labo abazinikele ngokupheleleko ekulotjheni uJehova, balise ukuligidinga ilangeli.” Akhange kube yinto erarako naselingasagidingwa eBethel ngoDisemba womnyaka loyo—kangangobana solo kwamhlokho, ilangeli alisagidingwa!

10. (a) NgoDisemba 1928, wacaciswa ngayiphi indlela eningiliziweko uKresimusi? (Qala nebhoksi elithi, “ Umnqopho Nomsuka KaKresimusi.”) (b) Abantu bakaZimu bayeleliswa njani nangokugidingwa kwamanye amaholideyi ebekufuze kuliswe? (Qala ibhoksi elithi, “ Ukuphandluselwa Kwamanye Amaholideyi Nemigidi.”)

10 Emnyakeni owalandela, abaFundi beBhayibheli bamveza ngokuningiliziweko uKresimusi bona uburhedeni kangangani. NgoDisesemba 12, 1928, uMzalwana uRichard H. Barber,  olilunga lomzimkhulu, warhatjha ikulumo ebeyiphandlusela uburhedeni nemisuka yeholideyi le. Abantu bakaZimu basizwa njani-ke isinqophiswesi ebesivela emzimkhulu? Nekakhumbula ngesikhathi balisa ukugidinga uKresimusi banomndenakhe, uMzalwana uCharles Brandlein wathi: “Akhange besizisole nakancani ngokulisa ukugidinga imikhibilingwana yoburhedeni le! . . . Kithi bekufana nokuhlubula isembatho esisilapheleko usifuthele le.” UMzalwana uHenry A. Cantwell owagcina sekamjikelezi, naye bekazizwa njalo ngesenzweso. Nakakhumbulako uthi: “Awazi bona sathaba kangangani nasizwa ukuthi nathi kukhona esingakutjho okufakazela ukuthi sithanda uJehova.” Abalandeli bakaKrestu abathembekileko bebazimisele ukwenza amatjhuguluko wamambala, bangasazibandakanyi neendabeni zokugidinga iminyanya eyasuselwa eburhedenini. *Jwa. 15:19; 17:14

11. Singatjengisa njani bona siyayisekela iKosi enguMesiya?

11 AbaFundi beBhayibheli abathembekilekwabo basibekela isibonelo esihle kwamambala esingasilingisa! Nathi sesingazibuza-ke nasesiqala isibonelweso, ukuthi: ‘Ngisiqala njani isiluleko esivela esiHlopheni esiBusako? Ngiyasamukela na bengisisebenzise?’ Nevene silalela ngokusuka ehliziyweni sisuke sitjengisa ukuthi sizimisele ukuyisekela iKosi uMesiya, okungiyo esebenzisa inceku ethembekileko bona isiphe iinkambisolawulo ezifike ngesikhathi esifaneleko.—IzE. 16:4, 5.

Kazi AmaKrestu Kufuze Asisebenzise Na Isiphambano?

Itshwayo lesiphambano nekatho (Qala iingaba 12, 13)

12. AbaFundi beBhayibheli bebasiqala njani isiphambano?

12 Besekuminyaka eminengi khulu abaFundi beBhayibheli banganakinga nesiphambano ezintweni zobuKrestu. Kodwana  bebangayizwa kuhle yokuthi kulotjhwe isiphambano, ngani ngoba bebazi ukuthi kumbi kangangani ukulotjha iinthombe. (1 Kor. 10:14; 1 Jwa. 5:21) Ngekuthomeni kwaka-1883, isiThala sayibeka yezwakala iindaba yeenthombe nasithi, “zoke iithombe zilihlazo kuZimu.” Kodwana, emathomeni abaFundi beBhayibheli bebangaboni litho elibavimbako ekutheni basebenzise isiphambano, njengombana lokho sikubona endleleni ebebazikhakhazisa ngayo nabakanapele isicobotjhelo sesiphambano nekatho njengamabheji wetshwayo labo. Izintwezi bebaziqala njengezizobanikela ikatho yokuphila nabangahlongakala bathambekile. Kusukela ngo-1891, ikhasi langaphandle lesiThala lathoma ukuba netshwayo lesiphambano nekatho.

13. Abalandeli bakaKrestu bakhanyiselwa ini ngokusetjenziswa kwesiphambano? (Qala ibhoksi elithi, “ Ukukhanyiselwa Kwamlibe Ngokusetjenziswa Kwesiphambano.”)

13 AbaFundi beBhayibheli bebawahlonipha kwamambala amatshwayo la. Nokho, ngekupheleni kweminyaka yabo-1920, abalandeli bakaKrestu bebasolo bayilemuka kancani kancani indaba yokusebenzisa isiphambano. UMzalwana uGrant Suiter ebekalilunga lesiHlopha esiBusako nakakhumbula umhlangano wango-1928, eDetroit, Michigan, e-U.S.A., uthi: “Emhlanganweni loyo itshwayo lesiphambano nekatho akhange liqalwe njengento enganasidingo kwaphela kodwana laqalwa nanjengento engakafaneli.” Eminyakeni eyalandela ngemva kwalokho, indaba le beyisolo icaciswa. Kwaba sebaleni ukuthi isiphambano asingeni ndawo eendabeni zokulotjha uZimu.

14. Abantu bakaZimu basabela njani ngemva kokulemuka indaba yesiphambano?

14 Abantu bakaZimu bayizwa njani indaba yesiphambano njengombana beyisolo ibacacela? Kghani bebasolo babambelele etshwayweni lesiphambano nekatho ebekulitshwayo elithandekako kibo? ULela Roberts osekanesikhathi eside akhonza uJehova uthi: “Savele salinghala mhla sizwa ukuthi litjho ukuthini.” Nomunye udade othembekileko u-Ursula Serenco nakakhulumela inengi wayibeka bunje: “Sanyekele salemuka bona amatshwayo ebesiwathanda la njengephawu lethu lokuzinikela kobuKrestu, nebesicabanga ukuthi kulapho okwafela khona iKosethu, kuhlekuhle ngewoburhedeni. Sathatjiswa nakubona ukuthi indlela seyiyakhanya ngokuvumelana nomTlolo wezAga 4:18.” Abalandeli bakaKrestu abathembekilekwaba bebangafuni litho elibahlanganisa nezinto ezisilapheleko zamasondo afundisa amala!

15, 16. Singatjengisa njani ukuthi sifuna ukusiza ekwenzeni icabazi lethempeli lakaJehova lephasini lihlale lihlanzekile?

15 Nanamhlanjesi sisesenerhuluphelo elinjalo. Siyalemuka bona uKrestu bekasolo asebenzisa ihlelo elibonakalako—okuyinceku ethembekileko nehlakaniphileko—ekusizeni abantu bakhe bahlale abahlanzekile ekulotjheni uZimu. Ngikho navane silemuka bona ikambiso namkha isenzo esithileko sikhambisana nekolo yamala, sivele silalele zisuka besithathe namagadango. Sifuna ukufana nabanakwethu nabodadwethu ebebaphila esikhathini samhla uKrestu athoma ukubonakala, sizimisele ukwenza icabazi lethempeli lakaJehova lephasini lihlale lihlanzekile.

 16 Emihleni yokuphela le, uKrestu naye bekaphasi phezulu namahlelo thina esingawaboniko wokuvikela amabandla wabantu bakaJehova emanabeni arhuluphele ukusilaphaza indlelabo yokulotjha uZimu. Ukwenze njani koke lokho? Akhesibone.

Kuhlukaniswa “Abakhohlakeleko Kabalungileko”

17, 18. Emfanekisweni wenede kutjho ukuthini (a) ukwehliselwa kwayo elwandle, (b)  ukubanjwa kwayo “yoke imihlobo yeenhlambi,” (c) ukubuthelelwa kwezihle zifakwe ngeenqwebini, (d) ukulahlwa kweenhlambi ezingakalungi?

17 IKosi uJesu iwabeke ilihlo amabandla wabantu bakaZimu ephasini mazombe. UKrestu neengilozi bebasolo babambisene ngezinga thina engekhe salicabanga, emsebenzini lo wokuhlukanisa. UJesu uyawuhlathulula umsebenzi lo emfanekiswenakhe wenede. (Funda uMatewu 13:47-50.) Utjho ukuthini umfanekiso lo?

Inede ifanekisela umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso owenzeka elwandle elimphakathi wabantu (Qala isigaba 18)

18 ‘Inede eyehliselwa ngelwandle’ ifanekisela umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso owenzeka elwandle elimphakathi wabantu. Ukubanjwa kwayo “yoke imihlobo yeenhlambi,” kufanekisela iindaba ezimnandi ezidosa abantu bayo yoke imihlobo—labo abathatha amagadango wokuba maKrestu, nalabo ababa nayo ikareko kodwana bangayingeni yokwamukela amaqiniso. * Ukubuthelelwa kwezihle ‘zifakwe ngeenqwebini,’ kulokha navane abalungileko bafakwa emabandleni ayindawo ehlanzekileko yokulotjha uJehova. Ukulahlwa kweenhlambi “ezingakalungi,” kufanekisela imihla yokuphela, lapho uKrestu neengilozi bahlukanisa khona “abakhohlakeleko kabalungileko.” * Kutjho ukuthi labo abanganayo ihliziyo elungileko—okungilabo abangakazimiseli ukulahla iinkolelo nezenzo ezingakalungi—abakazokuvunyelwa bona basilaphaze ibandla. *

19. Uzizwa njani ngendlela uKrestu ebekasolo abavikela ngayo abantu bakaZimu bona bahlale bahlanzekile ekumlotjheni kwabo?

19 Akusinikeli umdlandla na ukwazi bona iKosethu, uJesu Krestu, uyabavikela abantu bakhe? Siyakuvuma na nokuthi indlela ayitjhisakalela ngayo ikolo yeqiniso nabakhulekeli bakhona, isafana neyamhla ahlanza ithempeli lekadeni? Kusithokozisa kwamambala ukuthi uKrestu bekasolo asebenzela ukusiza abantu bakaZimu bahlale bahlanzekile! Yeke singatjengisa ukuthi siyayisekela iKosi nomBuswayo ngokulahla nanyana ngiziphi izinto ezihlangene nekolo yamala.

^ isig. 2 Nawuvakatjhela amaJuda kunomthelo waqobe mnyaka ebekufuze uwubhadele ethempelini, begodu abatjintji bemali bebakubhadelisa imadlala ethize ngaphambi kobana bakutjintjele imali leyo. Ngaphezu kwalokho, abathekeli kungenzeka bebafuna ukuthenga iinlwana zokwenza iminikelo. Yeke abathengisabo uJesu wababiza [“ngabakhwabanisi,” NW] ngombana bebabhadelisa imali ngaphambi kokukutjintjela imali.

^ isig. 4 Abantu bakaJehova bephasini namhlanjesi bamlotjha ecabazini lethempeli lakhe elikhulu elingokomfanekiso.

^ isig. 8 Isihlokwesi saveza bona ibatjho yokuthi uJesu wabelethwa ebusika “ayivumelani nendaba yokuthi abelusi bebangaphandle nemihlambabo.”—Luk. 2:8.

^ isig. 10 Encwadinakhe ayitlola ngoNovemba 14, 1927, uMzalwana uFrederick W. Franz wathi: “Angekhe simgidinge uKresimusi nonyaka, ngombana umndeni weBethel uvumelene ngelokuthi singasamgidinga.” Eenyangeni ezimbalwa ezalandela, encwadini kaFebherbari 6, 1928, uMzalwana uFranz wathi: “IKosi isicwengisa kancanikancani emitjhaphweni yeBhabhiloni eliyihlangano kaSathana.”

^ isig. 18 Ngokwesibonelo, ngo-2013 abatjhumayelako banda bebafikela ku-7 965 954, ekubeni esiKhumbuzweni sokufa kwakaJesu bekunabantu abayi-19 241 252.

^ isig. 18 Ukuhlukaniswa kweenhlambi ezilungileko nezingakalungi akufani nokuhlukanisa izimvu neembuzi. (Mat. 25:31-46) Ukuhlukaniswa kwezimvu neembuzi, okusigwebo samaswaphela, kuzokwenzeka ngesikhathi seenhlupheko ezikulu ezizako. Labo-ke abangazazi ukuthi basidekiselo sayiphi ipoto—njengeemfesi ezingacaci ukuthi zikuphi, basese nalo ithuba lokubuyela kuJehova bekube sikhatheso.—Mal. 3:7.

^ isig. 18 Emaswapheleni, abakhohlakelekwabo bazokuphoselwa elangabini lomlilo, okutjho ukubhujiswa kwesikhathi esizako.