AKHESITHI uphakamisela umakhelwanakho isandla njengombana udlula ngendlela. Ngokukhamba kwesikhathi uyalemuka bona umuntu lo bekasolo aniqalile ninomndenakho. Naye-ke aniphakhamisele isandla bekanijamise, athi kini: “Ngibawa ukubuza? Kubangelwa yini bona nihluke kangaka?” “Ukutjhwiso yini lokho?” sekubuza wena. Athi yena “NiboFakazi bakaJehova, akusinjalo? Yazi nihlukile kwabanye abantu. Nihluke ngitjho nakwamanye amasondo—aniwagidingi amaholideyi, zepolotiki nazo anizingeni, ingasaphathwa yemiguruguru. Akukho namunye wenu obhemako. Kanti-ke umndenakho uwubona uwuqalile ukuthi uphila ipilo yokuziphatha okuhle. Khuyini vele okungakangaka okunenza nihluke?”

Ipendulo yemibuzwakho le kukuthi: Siphila ngeenqophiso zomBuso kaZimu. IKosakhona uJesu ngiyo ekhuthalele ukusihlwengisa. Usisiza bona sikhambe emagadangwenakhe, khona sizokuhlala sihlukile ephasini elonakelekweli. Engcenyeni le, sizokubona indlela umBuso kaMesiya ebewusolo uhlwengisa ngayo abantu bakaZimu ngokomoya, ngokuziphitha, nangokuhlophiseka—okuzizinto eziletha idumo kuJehova.