UmBuso KaZimu Uyabusa!

Sebanengi abantu abathabileko nabaphephileko ngaphasi komBuso kaZimu opheleleko. Awukhanuki na ukuba sisakhamuzi sawo?

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Isimemezelo esitjhukumisakweso esenzwa ngu C. T. Russell’s ngo-October 2, 1914 sabonakala njani siliqiniso?

ISAHLUKO 1

“Umbuso Wakho Awufike”

Indaba yomBuso kaZimu behlala isematheni kuJesu kudlula nanyana yini ebekakhuluma ngayo. NakumBuso kaZimu lo uzokufika nini-ke, nakhona njani?

ISAHLUKO 2

Kuhlonywa UmBuso Ezulwini

Ngubani owahlomisa abalandeli bakaJesu malungana nomBuso? Ngiziphi izinto ezenza umBuso lo ube ngurhulumende wamambala?

ISAHLUKO 3

UJehova Wembula Umnqophwakhe

Kghani indaba yomBuso bekumnqopho kaZimu kwekuthomeni? UJesu wayikhanyisa njani indaba yomBuso?

ISAHLUKO 4

UJehova Uphazimulisa Ibizo Lakhe

Khuyini okwenziwe mbuso malungana nebizo lakaJehova? Wena ungahlanganyela njani ekucwengisweni kwebizo lakaJehova?

ISAHLUKO 5

IKosi Iveza Ilwazi Elinabileko NgomBuso Wayo

Funda ngelwazi elinabileko ngomBuso kaZimu, ababusi nababuswako, nalokho okufuze ukwenze newuthi uyazithoba kiwo.

ISAHLUKO 6

Abantu Abatjhumayelako—Iinsebenzi Ezizimisele Ukulandela

Kubayini uJesu bekaqiniseka bona uzokuba nabantu abazimisele ukumlandela ngemihla yokuphela? Ungakutjengisa njani ukuthi uwufuna qangi umBuso?

ISAHLUKO 7

Iindlela Zokutjhumayela—Kusetjenziswa Nanyana Yini Bona Kufinyelelwe Abantu

Funda ngamakghono asetjenziswe babantu bakaZimu bona batjele abantu abanengi ngeendaba ezimnandi ngaphambi kokufika kwesiphelo.

ISAHLUKO 8

Iintlabagelo Zokutjhumayela—Kugadangiswa Iincwadi Ezizokukhanjiswa Esimini Yephasi Loke

Umsebenzi wethu wokutjhugulula iincwadi utjengisa njani bona iKosi iyasisekela? Ngimaphi amaqinso akwenze waqiniseka bona umBuso kaZimu uyinto yamambala?

ISAHLUKO 9

Imiphumela Yokutjhumayela—“Amasimu Sele Alungele Ukuvunwa”

UJesu wafundisa abafundi bakhe iimfundo ezimbili eziqakathekileko ngesivuno esikhulu esingokomoya. Zisithinta njani-ke iimfundwezi namhlanjesi?

ISAHLUKO 10

IKosi Ihlwenga Indlela Abantu Bayo Abalotjha Ngayo UZimu

UKresimusi nesiphambano kuhlobana njani?

ISAHLUKO 11

Imithethokambiso Yokuziphatha—Iveza Ukucwengeka KwakaZimu

Abalindi namasango wethempeli elingokomfanekiso elabonwa nguHezekiyeli bekutjho likhulu ebantwini bakaZimu solo kwango-1914.

ISAHLUKO 12

Sihlophiselwe Ukulotjha ‘UZimu Wokuthula’

IBhayibheli alimadanisi ubudlapha nokuhleleka, kunalokho likumadanisa nokuthula. Kubayini? Begodu ipendulo yakhona iwathinta njani amaKrestu namhlanjesi?

ISAHLUKO 13

Abatjhumayeli BomBuso Bayokumangala Ekhotho

AmaJaji wemakhotho namhlanjesi alingisa umfundisi womThetho wakade uGamaliyeli.

ISAHLUKO 14

Sisekela UmBuso KaZimu Kwaphela—Omunye Wona Awa!

AboFakazi bakaJehova babhobokelwa “mlambo” wetjhutjhiso ngebanga lokungathathihlangothi kwabo, kodwana amazi lawo aginywa mthombo ebewungakaqalwa nokuqalwa.

ISAHLUKO 15

Ukulwelwa Kwekululeko Yokulotjha UZimu

Abantu bakaZimu balilwele ilungelo labo lokuphila ngokuvumelana nemithetho yomBuso kaZimu.

ISAHLUKO 16

Ukuhlangana Ngomnqopho Wokukhulekela

Singazuza njani emihlanganweni yethu yokukhulekela uJehova?

ISAHLUKO 17

Kubandulwa Iinkhonzi ZomBuso

Iinkolo zakaZimu zizisize njani iinkhonzi bona ziyihlomele ikonzo yazo?

ISAHLUKO 18

Indlela Umsebenzi WomBuso Osekelwa Ngayo Ngeemali

Ibuyaphi imali le? Isetjenziswa njani?

ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Imakhiwo yokukhulekela iletha idumo kuZimu, kodwana yena kukhona akuthanda khulu kunemakhiwo le.

ISAHLUKO 20

Ikonzo Yokuhlangula

Sazi njani bona umsebenzi wokuhlangula uyingcenye yekonzo ecwengileko yokukhulekela kwethu uJehova?

ISAHLUKO 21

UmBuso KaZimu Ususa Izitha Zawo

Ungayilungela kwanje ipi ye-Arimagedoni.

ISAHLUKO 22

UmBuso Wenza Intando KaZimu Ephasini

Ungaqiniseka njani bona iinthembiso zakaJehova zizokuzaliseka?