Umbiko Wekonzo WaboFakazi BakaJehova Wephasi Loke Wango-2018

Qala umsebenzi wokutjhumayela wephasi loke waboFakazi bakaJehova kusukela ngoSeptemba 2017 kufikela ku-Arhostesi 2018.

Amanani Wango-2018

Umbiko wekonzo waboFakazi BakaJehova wango-2018 otjengisa umsebenzi wokutjhumayela ebawenzileko ephasini loke.

Inarha Nombiko Wesimu Wango-2018

Umbiko lo uhlanganisa nenani laboFakazi bakaJehova, inani lababhajadisiweko, ebebakhona esiKhumbuzweni, nokhunye.

Funda Okungeziweko

OKUBUZWAKO

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangena Umuzi Nomuzi?

Funda ngalokho uJesu atjela abafundi bakhe bemathomeni bona bakwenze.