Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abafundi Abama-70 Bona Bayokutjhumayela

UJesu Uthuma Abafundi Abama-70 Bona Bayokutjhumayela

LUKASI 10:1-24

  • UJESU UKHETHA ABAFUNDI ABAMA-70 BEGODU UBATHUMA BONA BAYOKUTJHUMAYELA

Kusekupheleni komnyaka ka-32, pheze sekumnyaka wesithathu uJesu abhajadisiwe. Mva nje, yena nabafundi bakhe bebaseMnyanyeni wamaThaberinakeli eJerusalema. Kungenzeka baseseseduze nakhona. (Lukasi 10:38; Jwanisi 11:1) UJesu uhlala iinyanga ezisithandathu eziseleko zomsebenzakhe eJudiya, namkha ngaphetjheya koMlambo iJordani esifundeni sePhereya. Kuyatlhogeka bona kuyokutjhunyayelwa nakizo iindawezi.

Ngemva kwePhasika langomnyaka ka-30, uJesu wahlala iinyanga ezimbalwa atjhumayela eJudiya begodu wadlula eSamariya bona aye eGalile. Kwathi ngesikhathi sePhasika langomnyaka ka-31, amaJuda aseJerusalema alinga ukumbulala. Ngomnyaka olandelako nesiquntu, uJesu wafundisa khulukhulu etlhagwini, eGalile. Nakalapho, abanengi baba balandeli bakhe. UJesu nakaseGalile, wabandula abapostoli bakhe wabathuma begodu wabanikela isinqophiso nasi: “Tjhumayelani nithi: ‘UmBuso wezulu utjhidele.’” (Matewu 10:5-7) Nje-ke uhlela ijima lokutjhumayela eJudiya.

UJesu uthoma ijimeli ngokukhetha abafundi abama-70, abathume ngababili ngababili. Yeke kuba neenqhema ezima-35 zabatjhumayeli bomBuso endaweni leyo, lapho ‘isivuno sisikhulu khona, kodwana iinsebenzi zimbalwa.’ (Lukasi 10:2) Bazokukhambela uJesu phambili, baye eendaweni ebekungenzeka aye kizo. Bazokulapha abagulako, barhatjhe umlayezo ofana nobewutjhunyayelwa nguJesu.

Abafundaba akukafuzi badzimelele ekufundiseni emasinagogeni. UJesu uthi baye emizini yabantu. Uyabayala uthi: “Naningena ngendlini, thomani ngokuthi: ‘Kwanga indlu le ingaba nokuthula.’ Nangabe umngani wokuthula ukhona lapho, ukuthula kwenu kuzokuba kuye.” Kufuze batjhumayele bathini? UJesu uthi: “Nibatjele ukuthi: ‘UmBuso kaZimu sewutjhidele kini.’”—Lukasi 10:5-9.

Iinqophiso uJesu azinikela abafundi abama-70 zifana nazinikela abapostoli abali-12 esikhathini esingangomnyaka esidlulileko. Ubayelelisa bona akusibo boke abantu abazobamukela. Nokho umsebenzabo uzokulungiselela abalalelako, bona msinyana ngemva kwalokho iKosi uJesu nayifikako, abanengi batjhisakalele ukuyokuhlangana nayo begodu bafunde kiyo.

Msinyana, abatjhumayeli bomBuso abaziinqhema ezima-35 babuyela kuJesu. Bathabile bathi kuye: “Kosi, ngitjho namadimoni ayasilalela ngokusebenzisa ibizo lakho.” Umbiko omuhle lo umthabisa khulu uJesu, yeke uthi: “Ngibona uSathana sekawile njengombani uvela  ezulwini. Qalani! Ngininikele amandla wokugadanga iinyoka nabofezela.”—Lukasi 10:17-19.

Nje-ke uJesu uqinisekisa abalandeli bakhe bona bazokukghona ukuhlula izinto ezilimazako, okutjho ukugadanga iinyoka nabofezela ngendlela engokomfanekiso. Ngaphezu kwalokho, bangaqiniseka ukuthi esikhathini esizako uSathana uzokuwa avela ezulwini. Godu uJesu usiza abama-70 ukubona ukuthi yini ezokuba ngeqakathekileko ngokukhamba kwesikhathi. Uthi: “Ningathatjiswa kukuthi imimoya iyanilalela, kunalokho thabani ngombana amabizo wenu atloliwe ezulwini.”—Lukasi 10:20.

UJesu uthabe khulu begodu udumisa uYise tjhatjhalazi bona usebenzise iinceku ezithobekilekwezi ngendlela enamandla kangaka. Uqala abafundi bakhe, athi kibo: “Ayathaba amehlo abona izinto enizibonakwezi. Ngombana ngithi kini, abaphorofidi abanengi namakhosi bebafisa ukubona izinto enizibonako kodwana akhenge bazibone, nokuzwa izinto enizizwako kodwana azange bazizwe.”—Lukasi 10:23, 24.