Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 76

Udla NabaFarisi

Udla NabaFarisi

LUKASI 11:37-54

  • UJESU USOLA IZENZO ZABAFARISI ZOBUZENZISI

NakaseJudiya, uJesu wamukela isimemo sokuyokudla emzini womFarisi. (Lukasi 11:37, 38) Ngaphambi kobana badle, abaFarisi benza isiko labo lokuhlamba izandla bafike endololwaneni. Kodwana uJesu akakwenzi lokho. (Matewu 15:1, 2) Akusikukweqa umThetho kaZimu ukuhlamba izandla ngendlela leyo, kodwana akusiyinto uZimu ayifunako.

UmFarisi ommemileko uyarareka nakabona uJesu angalandeli isikweli. UJesu uyakubona lokhu begodu uthi: “Nina baFarisi, nihlanza ingaphandle lekapho nesitja, kodwana ngaphakathi nizele ukuba marhamaru nobumbi. Ndlhadlha ndina! Loyo owenza ingaphandle wenza nengaphakathi, kghani akusinjalo?”—Lukasi 11:39, 40.

Ukuhlamba izandla ngaphambi kokudla akusikho okumraro, kodwana umraro buzenzisi babantu abathi bayakholwa. AbaFarisi nabanye abantu abenza isikweli lokuhlamba izandla babhalelwa kuhlamba ubumbi obuseenhliziyweni zabo. Nje-ke uJesu uyabeluleka, uthi: “Yiphani abatlhagako ngokusuka ehliziyweni, nanenza njalo zoke izinto zizokuhlwengeka kini.” (Lukasi 11:41) Kwamambala lokhu kuliqiniso! Ukupha kufuze kusuke ehliziyweni enethando, ingasi ngombana umuntu afuna ukukara abanye namkha ngokuzenza olungileko.

Lokho akutjho bona abantwaba abaphani. UJesu uveza lokho abakwenzako uthi: “Ninikela kwetjhumi kweminti neruwe neminye imirorho, kodwana nidelela ubulungiswa nethando lakaZimu! Bekutlhogeka ninikele kwetjhumi, kodwana lokho akutjho ukuthi kufuze ningabi nandaba nezinye izinto.” (Lukasi 11:42) UmThetho kaZimu bewuthi kufuze kubhadelwe kwetjhumi kwesivuno. (Duteronomi 14:22) Lokhu bekuhlanganisa iminti neruwe, okuziinungo namkha iintjalo ezisetjenziselwa ukunandiphisa ukudla. AbaFarisi bakubhadela ngokutjhejisisa khulu kwetjhumi kweenungwezi, kodwana kuthiwani ngeemfuneko zomThetho eziqakatheke kunalokho, njengokuba nobulungisa nokuthobeka phambi kwakaZimu?—Mikha 6:8.

UJesu uraga uthi: “Maye kini baFarisi, ngombana nithanda iinhlalo eziphambili emasinagogeni nokulotjhiswa ematatawini wokuthengisela! Maye kini, ngombana nifana namathuna angabonakali kuhle, abantu abakhamba phezu kwawo kodwana bangazi!” (Lukasi 11:43, 44) Abantu bebangazithola sebagadange amathuna anjalo begodu babe ngabasilapheleko ngokuya kwesiko. UJesu usebenzisa amezwi la ukugandelela bona ukusilaphala kwabaFarisi akubonakali.—Matewu 23:27.

Enye indoda esisazi somThetho kaZimu iyanghonghoyila ithi: “Mfundisi, ngokutjho kwakho lokhu, uthuka nathi.” Nokho abantu abanjengayo kufuze balemuke bona babhalelwa kusiza abantu. UJesu uthi: “Maye nakini zazi zomThetho, ngombana nidisibeza abantu ngeemthwalo ebudisi ukuyithwala, kodwana nina aniyithinti nangomunwenu! Maye kini, ngombana nakha amathuna wabaphorofidi, kodwana abokhokho benu bababulala!”—Lukasi 11:45-47.

Imithwalo uJesu akhuluma ngayo masiko adluliselwa ngomlomo nendlela abaFarisi abahlathulula ngayo umThetho. Abantwaba benza ukuphila kwabantu kube budisi. Bakatelela boke abantu bona bathwale imithwalo ebadisibezako. Abokhokho babo babulala abaphorofidi bakaZimu, kusukela ku-Abela kuye phambili. Nje-ke, bona abenza ngasuthi bahlonipha abaphorofidi ngokubakhela amathuna, balingisa imikghwa nezenzo zabokhokho babo. Bafuna ngitjho nokubulala uMphorofidi omkhulu kunabo boke ovela kuZimu. UJesu uthi isizukulwanesi sizoziphendulela kuZimu. Ngilokho okwenzeka  ngemva kweminyaka ema-38, ngomnyaka ka-70.

UJesu uraga uthi: “Maye kini zazi zomThetho, ngombana nisuse isilodlhelo somnyango welwazi. Nina ngokwenu khenge ningene, nivimbela nalabo abalinga ukungena!” (Lukasi 11:52) Abantwaba, okufuze kube ngibo abafundisa iliZwi lakaZimu, bavalela abantu ithuba lokulazi nokulizwisisa.

AbaFarisi nabatloli benzani nabezwa lokho? UJesu nakakhambako, bathoma ukumphikisa basilingekile begodu bamphosa ngemibuzo. Abambuzi ngombana bafisa ukufunda. Kunalokho, bafuna ukuthareja uJesu, agcine sekakhulume into engambophisa.