Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 66

UseJerusalema EMnyanyeni WamaThaberinakeli

UseJerusalema EMnyanyeni WamaThaberinakeli

JWANISI 7:11-32

  • UJESU UFUNDISA ETHEMPELINI

UJesu sekadume khulu soloko abhajadiswako. Iinkulungwana zamaJuda zibone imikarisomrarwakhe, begodu imibiko yemisebenzakhe seyirhatjheke enarheni yoke. Nje-ke, eMnyanyeni wamaThaberinakeli (namkha, wemiTlhatlhana) eJerusalema, abantu abanengi bafuna ukumbona.

Kunokuwomuzela okunengi emalangeni wokuthoma womnyanya. Abantu banemibono engafaniko ngoJesu. Abanye bathi, “Uyindoda elungileko.” Kodwana abanye bathi: “Akasiyo. Udurhisa isiqubuthu.” (Jwanisi 7:12) Kodwana akekho onesibindi sokumkhuluma kuhle tjhatjhalazi, ngombana basaba indlela abadosiphambili bamaJuda abangasabela ngayo.

Phakathi nomnyanya, nango uJesu afika ethempelini. Abantu abanengi bararwa likghono lakhe lokufundisa. Azange afunde eenkolweni zaborabi, yeke amaJuda ayamangala: “Kuza njani bona indoda le ibe nelwazi elingaka lemiTlolo ingakafundi eenkolweni?”​—Jwanisi 7:15.

UJesu uyahlathulula: “Engikufundisako akusikho kwami, kodwana kungekwaloyo ongithumileko. Nanyana ngubani ofisa ukwenza intando yakhe, uzokwazi ukuthi engikufundisako kuvela kuZimu namkha ngikhuluma okuvela kimi.” (Jwanisi 7:16, 17) Okufundiswa nguJesu kuvumelana nomThetho kaZimu, nje-ke kufuze kube sebaleni ukuthi akafuni ukuziphazimulisa yena, ufuna ukuphazimulisa uZimu.

Ngemva kwalokho uJesu uthi: “UMosi waninikela umThetho, kghani akusinjalo? Kodwana akakho namunye wenu olalela umThetho loyo. Kubayini nifuna ukungibulala?” Abanye abasesiqubuthwini, okungenzeka ziimvakatjhi ezingahlali edorobheneli, abazi litho ngamano wokubulala uJesu. Kibo, kubonakala kunganangqondo ukuthi kunomuntu ongafuna ukubulala umfundisi onjengaye. Yeke, baphetha ngokuthi kukhona okungakhambi kuhle ngoJesu bona angatjho into enjengaleyo. Bathi: “Unedimoni. Ngubani ofuna ukukubulala?”​—Jwanisi 7:19, 20.

Eqinisweni, esikhathini esingaba mnyaka nesiquntu esidlulileko, abadosiphambili bamaJuda bebafuna ukubulala uJesu ngemva kokuthi alaphe umuntu ngeSabatha. Nje, uJesu wenza isibonelo esihle khulu ukuveza ukuthi indlela abacabanga ngayo ayinangqondo. Ubakhumbuza ukuthi ngokuvumelana nomThetho, umntwana womsana kufuze asokwe ngelanga lobunane, ngitjho nanoma kungaba liSabatha. Bese uthi: “Nangabe nisoka umuntu ngesabatha bona ningaphuli umThetho kaMosi, kubayini ningibhokela ngobukhali ngokobana ngisindise umuntu ngesabatha? Lisani ukwahlulela ngokuqaleka kwangaphandle, kodwana yahlulelani ngesahlulelo esilungileko.”​—Jwanisi 7:23, 24.

Abantu beJerusalema abayaziko indaba uJesu akhuluma ngayo le, bathi: “Umuntu lo akusuye na loya [ababusi] abafuna ukumbulala? Kodwana qalani, ukhuluma tjhatjhalazi, kodwana abatjho litho kuye. Kghani ababusi sebayaqiniseka ukuthi unguKrestu?” Alo-ke, kubayini abantwaba bangakholwa ukuthi uJesu unguKrestu? Bathi: “Siyazi bona umuntu lo uvelaphi; kodwana uKrestu nakezako, akakho ozokwazi ukuthi uvelaphi.”​—Jwanisi 7:25-27.

Khonapho ethempelini uJesu uyaphendula: “Niyangazi mina, niyazi nalapha ngivela khona. Angikazizeli ngokuthanda kwami, kodwana ongithumileko ungewamambala, begodu animazi. Mina ngiyamazi, ngombana ngimjamelakhe, begodu ungithumile.” (Jwanisi 7:28, 29) Nabezwa amezwi kaJesu anqophileko, benza umzamo wokumbamba, bona bamvalele ejele namkha bambulale. Nanyana kunjalo imizamo leyo ayiphumeleli ngombana isikhathi sokuthi uJesu afe asikafiki.

Kodwana abanengi bayakholwa kuJesu, njengombana kufanele. Ukhambe phezu kwamanzi,  wathulisa isiwuruwuru, wasuthisa iinkulungwana ngokusimangaliso ngezikwa neenhlambi ezimbalwa, walapha abagulako, walapha abarholopheleko, wavula amehlo weemphofu, walapha abanobulepheru, wavusa ngitjho nabafileko. Kwamambala banebanga elizwakalako lokuthi: “UKrestu nakezako, angekhe enze iimbonakaliso ezinengi ukudlula umuntu lo!”​—Jwanisi 7:31.

Nabezwa isiqubuthu sitjho izintwezi, abaFarisi nabaphristi abakhulu bathumela abonogada bona bayokubopha uJesu.