Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 73

UmSamariya Ngumakhelwana Wamambala

UmSamariya Ngumakhelwana Wamambala

LUKASI 10:25-37

  • INDELA YOKUZUZA ILIFA LOKUPHILA OKUNGAPHELIKO

  • UMSAMARIYA OLUNGILEKO

UJesu nakaseseduze neJerusalema, kuza amaJuda kuye. Amanye eze ukuzokufundiswa nguye kodwana amanye afuna ukumlinga. Omunye wawo, osisazi somThetho, umphosa ngombuzo: “Mfundisi, kufuze ngenzeni bona ngizuze ilifa lokuphila okungapheliko?”—Lukasi 10:25.

UJesu uyalemuka ukuthi indoda le ayibuzi ngombana ifuna ukwazi. Kungenzeka ifuna uJesu aphendule ngendlela ezokusilinga amaJuda. UJesu utjheja ukuthi indoda le sele inombono ekakarele kiwo ngendaba le. Nje-ke ngokuhlakanipha uphendula ngendlela ezokuveza ukuthi indoda le icabangani.

UJesu uyayibuza: “Kutlolweni emThethweni? Ufunda njani?” Indoda le iwazi kuhle umThetho kaZimu, yeke isekela ipendulwayo kiwo. Idzubhula umtlolo kaDuteronomi 6:5 nokaLevitikusi 19:18, ithi: “‘Kufuze uthande uJehova uZimakho ngehliziywakho yoke nangomphefumulwakho woke nangamandlakho woke nangomkhumbulwakho woke,’ uthande ‘nomakhelwanakho njengombana uzithanda wena.’” (Lukasi 10:26, 27) Kghani ngiyo ipendulo leyo?

UJesu utjela indoda le uthi: “Uphendule kuhle; ragela phambili wenza lokho uzokufumana ukuphila.” Kghani ipendulwakhe iyayiqeda indaba le? Awa, phela akusiyipendulo efunwa yindoda le; kodwana ifuna “ukuzibeka ngebuhleni,” kuhlekuhle ifuna isiqinisekiso sokuthi imibonwayo ilungile begodu indlela ephatha ngayo abantu iyafaneleka. Nje-ke iyabuza: “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami?” (Lukasi 10:28, 29) Umbuzo lo ubonakala ulula, kodwana ipendulwawo idephe khulu. Njani?

Kazi amaJuda akholelwa bona ibizo elithi ‘umakhelwana’ liqalisele kwaphela ebantwini abenza amasiko wamaJuda, begodu kubonakala ngasuthi amezwi akuLevitikusi 19:18 ayayisekela indaba leyo. Phela umJuda angabe atjho ukuthi “akusisemthethweni” ukuzihlanganisa nomuntu ongasimJuda. (IzEnzo 10:28) Kungebangelo indoda le mhlamunye nabanye abalandeli bakaJesu bacabanga ukuthi balungile nabaphatha amaJuda kuhle. Kodwana umuntu ongasimJuda bangamphatha kumbi ngombana ‘akasingumakhelwana’ wamambala.

UJesu angawulungisa njani umbono lo ngaphandle kokuthi asilinge indoda le namanye amaJuda? Uwulungisa ngokubacocela indaba, uthi: “Umuntu othileko bekehla asuka eJerusalema aya eJerikho, wahlangana nabadlelezeli, bamhlubulisa, bambetha, bamtjhiya lapho bacabanga ukuthi ufile.” UJesu uraga uthi: “Yeke kwenzeka bona kube nomphristi owehla ngayo indlela leyo, kodwana wathi nakabona umuntu loyo, wamgegeda wakhamba ngelinye ihlangothi. UmLevi naye nakafika lapho wambona, wamgegeda wakhamba ngelinye ihlangothi. Kodwana umSamariya othileko ebekakhamba endleleni leyo wafika kuye, nakambonako, wamrhawukela.”—Lukasi 10:30-33.

Indoda uJesu ayicocela indaba le yazi kuhle ukuthi inengi labaphristi namaLevi asiza ethempelini bahlala eJerikho. Nababuyela ekhaya kufuze behle ngendlela emakhilomitha ama-23 ukusuka ethempelini. Indlela le iyingozi ngombana inabadlelezeli. Kghani umphristi nomLevi nabahlangana nomJuda osekingeni akukafuzi bamsize na? Endabenakhe, uJesu ubika ukuthi akhenge bamsize. Wasizwa mSamariya, umuntu ovela esitjhabeni esizondwa maJuda.—Jwanisi 8:48.

UmSamariya wamsiza njani umJuda olimeleko? UJesu uyanaba uthi: “Waya kuye wambopha amanceba, wawazesa ngamafutha newayini. Wamkhweza kudumbanakhe wamusa ngendlini yeenkhambi bona bamtlhogomele. Ngakusasa kwakhona wathatha abodenariyu ababili wabanikela umnikazi wendlu yeenkhambi, wathi: ‘Ngibawa umtlhogomele, kuthi nanyana yini ozoyisebenzisa ngaphezu kwalokhu, ngizokubhadela nangibuyako.’”—Lukasi 10:34, 35.

Ngemva kokucoca indaba le, uJesu uMfundisi oneKghono, ubuza indoda le umbuzo oyenza icabangisise uthi: “Ucabanga ukuthi ngimuphi kilaba abathathu ozenze umakhelwana womuntu osahlelwe badlelezeli?” Mhlamunye indoda le ayitjhaphuluki ngokuphendula ithi ‘mSamariya,’ yeke ithi: “Ngiloyo oyenzele umusa.” UJesu wenza isifundo esisendabeni le sikhanye bha nakathi kiyo: “Nawe-ke khamba uyokwenza okufanako.”—Lukasi 10:36, 37.

Le yindlela ehle khulu yokufundisa! Kghani indoda le namanye amaJuda alaleleko bekazokwamukela na ukube uJesu umane wathi kiyo abantu abangasimaJuda nabo babomakhelwana bayo? Kungenzeka bebangekhe bavume. Nokho, ngokubacocela indaba elula, asebenzisa nemininingwana abalaleli bakhe abayazi kuhle iba semtarini ipendulo yombuzo othi, “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami?” Umuntu ongumakhelwana wamambala ngiloyo otjengisa ithando nomusa imiTlolo esilayela bona sibe nawo.