Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 77

UJesu Ululeka Ngobunjinga

UJesu Ululeka Ngobunjinga

LUKASI 12:1-34

  • UMFANEKISO WENDODA ENJINGILEKO

  • UJESU UKHULUMA NGAMAGUBULU NAMATHUTHUMBO

  • ‘UMHLAMBI OMNCANI’ OZOKUBA SEMBUSWENI

Njengombana uJesu adla emzini womFarisi, iinkulungwana zabantu zibuthanela ngaphandle ziyamlinda. Khekwenzeka okufanako lokha ezinye iinqubuthu zimbona eGalile. (Markosi 1:33; 2:2; 3:9) Abantu abanengi la eJudiya bacabanga ngokuhlukileko ngombana bafuna ukumbona bebamlalele, abafani nabaFarisi anabo esidlweni.

Lokho uJesu akutjhoko nakathoma ukukhuluma kubathinta ngokukhethekileko abafundi bakhe, uthi: “Tjhejani isibiliso sabaFarisi, esibuzenzisi.” UJesu khewayelelisa ngalokhu, kodwana into ayibone esidlwenapha itjengisa ukurhabeka kwesilulekwesi. (Lukasi 12:1; Markosi 8:15) AbaFarisi bangalinga ukubufihla ubumbi babo ngokuzenza abakholwe khulu, kodwana bayingozi ekufuze yembulwe. UJesu uyahlathulula, uthi: “Akukho okufihlwe ngobuthakgha okungekhe kwambulwe, akukho nokuyifihlo okungekhe kwaziwe.”—Lukasi 12:2.

Kungenzeka abanengi babantu ababungelele uJesu ngebeJudiya abangakhenge bamuzwe lokha nakafundisa eGalile. Yeke ubuyelela amaphuzu aqakathekileko awaveza ngaphambili. Ukhuthaza abalaleleko, uthi: “Ningabasabi labo abanganibulala bese kuthi ngemva kwalokho bangakghoni ukwenza litho elinye.” (Lukasi 12:4) Njengombana akhe watjho, uJesu utjela abalandeli bakhe bona kutlhogeka bathembe ukuthi uZimu uzobatlhogomela. Godu kutlhogeka bamukele iNdodana yomuntu balemuke nokuthi uZimu angabasiza.—Matewu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Khonapho enye indoda hlangana nesiqubuthu iveza indaba eyitshwenyako ecabanga ukuthi itlhoga ukulungiswa ngokurhabako, ithi: “Mfundisi, tjela umfowethu ahlukaniselane nami ilifa.” (Lukasi 12:13) UmThetho uthi indodana elizibulo ifumana isabelo selifa esibuyelelwe kabili kunesabanye, yeke akukafaneli kube nepikiswano. (Duteronomi 21:17) Nanyana kunjalo, kubonakala ngasuthi indoda le ifuna okungaphezu kwalokho okuyifaneleko ngokomthetho. Ngokuhlakanipha uJesu uyabhala ukuthatha ihlangothi. Ubuza indoda le uthi: “Mntwabantu, ngubani ongibeke bona ngibe ngumahluleli namkha umlamuli hlangana nani nobabili?”—Lukasi 12:14.

UJesu ubayelelisa boke, uthi: “Hlalani nivule amehlo nitjheje yoke imihlobo yokuba marhamaru, ngombana ngitjho nanyana umuntu anenala, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” (Lukasi 12:15) Nanyana umuntu angaba nomnotho ongangani, angekhe afe bese atjhiye koke? UJesu ugandelela iphuzweli ngomfanekiso ongalibaleki lula otjengisa inzuzo yokuzenzela ibizo elihle noZimu, uthi:

“Isimu yenjinga ethileko yathela kuhle. Yacabangisisa iyodwa yathi, ‘Ngenzeni njengombana ngingasanandawo yokubuthelela isivuno sami?’ Yeke yathi, ‘Naku engizokwenza: Ngizokugiriza iinlulu zami ngakhe ezikulu, lapho ngizokubuthelela khona zoke iinthoro zami nepahlami yoke, ngizozitjela ngithi: “Mphefumulwami unezinto ezinengi ozibekele zona iminyaka eminengi; zigedle, udle, usele, uzithabise.”’ Kodwana uZimu wathi kuye, ‘Sidlhadlha ndina, ebusukwinobu uzokuhlongakala. Ngubani-ke, ozokufumana izinto ozibekele zona?’ Kunjalo-ke ngomuntu ozibekele umnotho kodwana angakanothi kuZimu.”—Lukasi 12:16-21.

Abafundi bakaJesu kunye nalabo abalaleleko bangabanjwa sisifu sokugijimisa namkha ukubuthelela umnotho. Namkha amatshwenyeko wokuphila angabathikazisa ekulotjheni uJehova. Yeke uJesu ubuyelela isiluleko asinikela esikhathini esingangomnyaka nesiquntu ngaphambili eTjumayelweni yeNtabeni, uthi:

“Lisani ukutshwenyeka ngamaphilwenu ngokuthi nizokudlani namkha ngemizimbenu ukuthi nizokumbathani. . . . Cabangani ngamagubulu: Awatjali abe awavuni; awanaso isilulu; nanyana kunjalo uZimu uyawondla. Nina anikaqakatheki khulu na ukudlula iinyoni? . . . Cabangani ngendlela amathuthumbo akhula ngayo: Awasebenzi budisi namkha awaphothi; kodwana ngiyanitjela bona ngitjho noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bekangambathi njengamanye wamathuthumbo la. . . . Ngalokho lisani ukutshwenyeka ngokuthi nizokudlani nokuthi nizokuselani, lisani nokutshwenyeka ngezinto eningaqiniseki ngazo . . . UYihlo uyazi bona niyazitlhoga. . . . Ragelani phambili nifuna umBuswakhe, yeke koke lokhu nizakuphiwa khona.”—Lukasi 12:22-31; Matewu 6:25-33.

Bobani abazokufuna umBuso kaZimu? UJesu uveza ukuthi babantu abathembekileko abalidlanzana, namkha ‘umhlambi omncani,’ abazokwenza njalo. Muva kuzokuvela ukuthi isibalo sabo sizii-144 000. Balindelwe yini? UJesu uyabaqinisekisa, uthi: “UYihlo uninikele umBuso.” Abantwaba ngekhe badzimelele ekuzuzeni umnotho ephasini, ongetjiwa masela. Kunalokho, ihliziywabo izokuba ‘semnothweni ongapheliko ezulwini,’ lapho bazokubusa khona noKrestu.—Lukasi 12:32-34.