Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 80

Umelusi Omuhle Neembaya Zezimvu

Umelusi Omuhle Neembaya Zezimvu

JWANISI 10:1-21

  • UJESU UKHULUMA NGOMELUSI OMUHLE NEEMBAYA ZEZIMVU

Njengombana uJesu araga nokufundisa eJudiya, ukhuluma ngento ejayeleke khulu kilabo abamlaleleko—izimvu neembaya zazo. Nokho wenza umfanekiso ngazo. Kungenzeka amaJuda akhumbula amezwi kaDavida athi: ‘USomnini [uJehova, NW] ungumelusami, angizukutlhoga litho. Ungilalisa emadlelweni alihlaza.’ (IRhubo 23:1, 2) Kelinye irhubo, uDavida wamema isitjhaba wathi: “Yizani simlotjhe simkhothamele, siguqe phambi kwakaSomnini [Jehova, NW] umenzethu! Mbala, yena unguZimethu, thina sibabantu bedlelo lakhe.” (IRhubo 95:6, 7) Nangambala, sekukade ama-Israyeli angaphasi komThetho afaniswa nomhlambi wezimvu.

‘Izimvezi’ bezingaphakathi ‘kwesibaya’ ngokuthi zabelethelwa ngaphasi kwesivumelwano somThetho kaMosi. UmThetho lo bewufana nomthangala, ubahlukanisa nokuziphatha okumbi kwabantu abangasingaphasi kwawo. Nokho, amanye ama-Israyeli aphatha umhlambi kaZimu kumbi. UJesu uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani ongangeni ngomnyango esibayeni sezimvu kodwana eqe ngenye indlela, ulisela begodu umdlelezeli. Kodwana ongena ngomnyango ungumelusi wezimvu.”—Jwanisi 10:1, 2.

Kungenzeka abantu bacabanga ngabantu abazibize ngokuthi boMesiya, namkha boKrestu. Boke laba bafana namasela nabadlelezeli. Abantu kufuze bangabalandeli abakhohlisabo. Kunalokho kufuze balandele ‘umelusi wezimvu,’ loyo uJesu athi ngaye:

“Umlindisango uyamvulela, nezimvu ziyalilalela ilizwi lakhe. Ubiza izimvu zakhe ngamabizo, azirholele ngaphandle. Nasele azikhuphele ngaphandle zoke, ukhamba phambi kwazo, nezimvu ziyamlandela ngombana ziyalazi ilizwi lakhe. Angeze zalandela umuntu ezingamaziko kodwana zizombalekela, ngombana azilazi ilizwi lomuntu loyo.”—Jwanisi 10:3-5.

Njengomlindisango, uJwanisi uMbhabhadisi, watjho ukuthi uJesu nguye izimvu ezingokomfanekiso ngaphasi komThetho ekufuze zimlandele. Ezinye izimvu, khonapha eJudiya neGalile, zililemukile ilizwi lakaJesu. ‘Uzirholela’ kuphi? Uzokuba yini umphumela wokumlandela? Kungenzeka abanye abezwa umfanekiso lo bayazibuza, ngombana ‘abakuzwisisi abatjela khona.’—Jwanisi 10:6.

UJesu uyahlathulula uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngimnyango wezimvu. Boke labo abeze bazenza mina bamasela nabadlelezeli; kodwana izimvu akhenge zibalalele. Mina ngimnyango; nanyana ngubani ongena ngami uzokusindiswa, uzakungena aphume afumane amadlelo.”—Jwanisi 10:7-9.

Kusemtarini ukuthi uJesu ukhuluma ngento etja. Abamlaleleko bayazi ukuthi akasimnyango wesivumelwano somThetho, esele sinamakhulu weminyaka sikhona. Nje-ke kufanele ukuthi izimvu ‘azirholela ngaphandle’ uzisa kesinye isibaya. Kube namuphi umphumela?

Nakaraga nokuhlathulula indimakhe, uJesu uthi: “Mina ngizele bona zifumane ukuphila begodu zibe nakho kube yinala. Ngingumelusi omuhle; umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngebanga lezimvu.” (Jwanisi 10:10, 11) Phambilini uJesu nakaduduza abafundi bakhe uthe: “Ningasabi nina mhlambi omncani, ngombana uYihlo uninikele umBuso.” (Lukasi 12:32) Abantu abamalunga ‘womhlambi omncani’ ngibo uJesu azobarholela ngesibayeni esitjha ‘bona bafumane ukuphila begodu babe nakho kube yinala.’ Sibusiso esikhulu ukuba lilunga lomhlambi lowo!

Nokho, uJesu akapheleli lapho ngendaba le. Unaba uthi: “Nginezinye izimvu ezingasizo zesibayesi;  nazo kufuze ngizingenise, zizolilalela ilizwi lami, begodu zizokuba mhlambi munye, nomelusi munye.” (Jwanisi 10:16) ‘Ezinye izimvezi azisizo zesibayesi.’ Lokho kutjho ukuthi ngezesinye isibaya, esihlukileko kilesi ‘somhlambi omncani’ ozokuzuza ilifa lomBuso. Ingomuso lembaya ezimbilezi alifani. Nanyana kunjalo, izimvu ezingeembayeni ezimbilezi zizokuzuza endimeni kaJesu. Uthi: “Kungebangelo uBaba angithanda, ngombana ngidela ukuphila kwami.”—Jwanisi 10:17.

Nabezwa lokho, abanengi esiqubuthwini bathi: “Unedimoni begodu uyahlanya.” Nokho, abanye batjengisa ukuthi balalele ngekareko begodu batjhigamele ekulandeleni uMelusi Omuhle. Bathi: “La akusimamezwi womuntu onedimoni. Kghani idimoni lingakghona ukuvula amehlo weemphofu?” (Jwanisi 10:20, 21) Baqalisela esenzakalweni saphambilini ngesikhathi uJesu alapha indoda eyabelethwa isiphofu.