Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 70

UJesu Ulapha Indoda Eyabelethwa Isiphofu

UJesu Ulapha Indoda Eyabelethwa Isiphofu

JWANISI 9:1-18

  • ISIKHOMBELI ESABELETHWA SISIPHOFU SIYALATJHWA

UJesu useseJerusalema ngeSabatha. Nakasakhambakhamba nabafundi bakhe ngedorobheni, babona isikhombeli esabelethwa sisiphofu. Abafundi babuza uJesu: “Rabi, ngubani owonileko, mumuntu lo namkha babelethi bakhe, bona abelethwe asiphofu nje?”—Jwanisi 9:2.

Kungenzeka abafundi bayazibuza ukuthi umuntu angona na asesengesibelethweni sakanina. UJesu uyabaphendula uthi: “Akukoni yena namkha ababelethi bakhe, kodwana lokho kuvule ithuba lokuthi imisebenzi kaZimu ibonakaliswe ngaye.” (Jwanisi 9:3) Nje-ke akunasono indoda le namkha ababelethi bayo abasenzileko esenze bona ibe siphofu. Kunalokho, boke abantu babelethwa banesono ngebanga lesono saka-Adamu, kungebangelo abanye barholophala, babe ziimphofu. Nokho, ukungaboni kwendoda le kuvulela uJesu ithuba lokubonakalisa imisebenzi kaZimu, njengombana bekasolo enza alapha woke amalwelwe.

UJesu uthi kurhabekile bona enze imisebenzi le. Uthi: “Kufuze senze imisebenzi yaloyo ongithumileko kusesesemini; ubusuku buyeza lapho kungekhe kube nomuntu osebenzako. Ikani nangisesesephasini, ngikukhanya kwephasi.” (Jwanisi 9:4, 5) Okwanje uJesu ukukhanya kwephasi, kodwana msinyana uzokufa begodu uzokuba sebumnyameni bethuna lapho angekhe akghone ukwenza litho khona.

Kghani uJesu uzoyilapha indoda le? Nangabe uzoyilapha, uzoyilapha njani? UJesu ukhafulela phasi, enze idaka ngamathe. Uninda idakeli emehlweni wendoda esiphofu bese uthi: “Khamba uyokuhlamba esizibeni seSilowama.” (Jwanisi 9:7) Indoda le yenza njalo. Nayiqeda ukuhlamba, iyabona! Cabanga bona ithaba kangangani nayibona kokuthoma solo yabelethwako!

Abomakhelwana nabanye ebebayazi isiphofu bayarareka. Bayabuzana bathi: “Umuntu lo akusuye na loya ovame ukuhlala phasi abawe?” Abanye baphendula bathi: “Nguye.” Kodwana abanye abakholwa, bathi: “Akusuye, ufana naye.” Nokho indoda le iyaziphendulela ithi: “Nginguye.”—Jwanisi 9:8, 9.

Yeke bayambuza bathi: “Alo-ke amehlwakho avuleke njani?” Uyabaphendula uthi: “Umuntu okuthiwa nguJesu wenze idaka walizesa emehlwenami wathi kimi, ‘Khamba uyokuhlamba eSilowama.’ Ngatjhinga khona, ngahlamba bese ngabona.” Nabezwa lokho bayambuza bathi: “Uphi umuntu loyo?” Isikhombeli siphendula sithi: “Angazi.”—Jwanisi 9:10-12.

Abantu basa indoda le ebaFarisini, nabo abafuna ukwazi ukuthi ikghone njani ukubona. Iyabatjela: “Uninde idaka emehlwenami, ngahlamba, nje sengiyabona.” Besingalindela bona abaFarisi bathabe nesikhombeli esilatjhiwekwesi. Kunalokho, abanye babo baveza tjhatjhalazi ukuthi abavumelani noJesu. Bathi:  “Umuntu loyo akaveli kuZimu, ngombana akalihloniphi iSabatha.” Kodwana abanye bathi: “Umuntu osisoni angazenza njani iimbonakaliso ezinje?” (Jwanisi 9:15, 16) Banemibono ehlukileko.

Nababona ukuthi banemibono ephikisanako, babuza indoda le esele ibona bathi: “Wena uthini ngaye, njengombana avule amehlwakho nje?” Indlela ebaphendula ngayo itjengisa bona iyaqiniseka ngoJesu, ithi: “Umphorofidi.”—Jwanisi 9:17.

AmaJuda awafuni ukuyikholwa indaba le. Kungenzeka acabanga ukuthi uJesu nendoda le bayirerile intwele bona badlale ngabantu. Baphetha ngokuthi indlela yokurarulula umraro lo kubuza ababelethi besikhombelesi ukuthi kwamambala besisiphofu na.