Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 69

Ubabawo Ngu-Abrahama Namkha NguDeveli?

Ubabawo Ngu-Abrahama Namkha NguDeveli?

JWANISI 8:37-59

  • AMAJUDA ATHI U-ABRAHAMA NGUBABAWO

  • UJESU WABAKHONA NGAPHAMBI KWAKA-ABRAHAMA

UJesu useseJerusalema, solo azela uMnyanya wamaThaberinakeli (namkha wemiTlhatlhana), nje-ke uragela phambili afundisa amaqiniso aqakathekileko. Amanye amaJuda asemnyanyeni lo asand’ ukuthi kuye: “Siziinzukulwana zaka-Abrahama, akhenge khesibe ziingqila zamuntu.” UJesu uthi kiwo: “Ngiyazi ukuthi niziinzukulwana zaka-Abrahama. Kodwana nifuna ukungibulala, ngombana anamukeli ifundiswami. Ngikhuluma izinto engizibone nanginoBaba, kodwana nina nenza izinto enizizwe kubabenu.”—Jwanisi 8:33, 37, 38.

Iphuzu lakaJesu lilula: UYise uhlukile kewabo. Angalemuki lokho uJesu akutjhoko, amaJuda ayabuyelela athi: “Ubabethu ngu-Abrahama.” (Jwanisi 8:39; Isaya 41:8) Aziinzukulwana zakhe zenyama. Nje-ke acabanga ukuthi ukukholwa kwawo kufana nekwaka-Abrahama umngani kaZimu.

Nokho, uJesu uwaphendula ngendlela erarako, uthi kiwo: “Ngathana benibantwana baka-Abrahama, benizokwenza imisebenzi ka-Abrahama.” Indodana yamambala ilingisa uyise. UJesu uraga uthi: “Kodwana nje nifuna ukungibulala, mina onitjele iqiniso engilizwe kuZimu. U-Abrahama akhenge akwenze lokhu.” Nje-ke, uJesu ukhuluma amezwi ararejako, uthi: “Nenza imisebenzi kababenu.”—Jwanisi 8:39-41.

AmaJuda awazwisisi nanje ukuthi uJesu ukhuluma ngobani. Azitjela ukuthi amadodana angokomthetho nawathi: “Asisimavezandlebe; sinoBaba oyedwa, uZimu.” Kghani uZimu nguBabawo? UJesu uthi: “Ngathana uZimu bekanguBabenu, benizongithanda, ngombana ngibuya kuZimu begodu ngilapha. Angikezi ngokuthanda kwami, kodwana uZimu ungithumile.” UJesu ubuza umbuzo abe aziphendule yena: “Kubayini ningakuzwisisi engikutjhoko? Kungombana angekhe nililalele ilizwi lami.”—Jwanisi 8:41-43.

UJesu ulinge ukuwatjengisa ukuthi ukumala kuzokuba namiphi imiphumela. Kodwana nje uwatjela ngokunqophileko, uthi: “Nina nivela kuyihlo uDeveli, nifisa ukwenza iinkanuko zakayihlo.” Kanti unjani ubabawo? UJesu umhlathulula nganasi indlela: “Yena bekambulali kusukela ekuthomeni, begodu akhenge adzimelele eqinisweni.” UJesu uyanaba uthi: “Loyo ovela kuZimu ulalela lokho uZimu akutjhoko. Kungebangelo nina ningalaleli, ngombana aniveli kuZimu.”—Jwanisi 8:44, 47.

Amezwi kaJesu abasolako la, asilinga amaJuda, aphendula ngokuthi: “Kghani sinamala na nasithi, ‘UmSamariya begodu unedimoni’?” Ngokubiza uJesu ngokuthi ‘mSamariya,’ aveza indlela amnyaza ngayo. Kodwana uJesu akakunaki ukumthuka kwawo, uthi kiwo: “Anginadimoni, kodwana ngihlonipha uBaba, begodu nina aningihloniphi.” Ukuthi indaba le iqakatheke khulu, kubonakala esithembisweni sakaJesu esirarako: “Nanyana ngubani ohlonipha ilizwi lami, angekhe akubona ukufa nakanye.” UJesu akatjho ukuthi abapostoli nabanye abamlandelako angeze bafe kwamambala. Kunalokho, utjho ukuthi angekhe bakubone ukutjhatjalaliswa kwasafuthi, “ukufa kwesibili,” okunganalo ithemba lokuvuswa.—Jwanisi 8:48-51; IsAmbulo 21:8.

Kodwana amaJuda awathatha ngokunqophileko amezwi kaJesu, athi: “Nje khona siyabona ukuthi unedimoni. U-Abrahama nabaphorofidi bahlongakala, kodwana wena uthi, ‘Nanyana ngubani ohlonipha ilizwi lami, angekhe akuzwa ukufa nakanye.’ Kghani wena umkhulu na kunobabethu u-Abrahama owahlongakalako? . . . Nje-ke wena uthi ungubani?”—Jwanisi 8:52, 53.

Kusemtarini ukuthi uJesu uveza ukuthi unguMesiya. Kodwana kunokobana awaphendule ngokunqophileko ukuthi ungubani, uthi: “Nangabe ngiyazidumisa, idumo lami alisililitho. UBaba nguye ongidumisako, loyo enithi unguZimenu.  Akhenge nimazi, kodwana mina ngiyamazi. Ngathana ngithe angimazi, bengizokukhuluma amala njengani.”—Jwanisi 8:54, 55.

UJesu nje uqalisela esibonelweni sakakhokho wawo othembekileko, uthi: “U-Abrahama uyihlo wakuthabela khulu ukubona ilanga lami, begodu walibona wathaba.” U-Abrahama bekasikholwa isithembiso sakaZimu, nje-ke waqala phambili ekufikeni kwakaMesiya. AmaJuda ayaphendula angakholwa, athi: “Awukabi neminyaka ema-50 ubudala, kodwana sewubone u-Abrahama?” UJesu uyawaphendula uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphambi kokuthi u-Abrahama abekhona, bengisolo ngikhona.” Ukhuluma ngokuphila kwakhe ezulwini ayingilozi enamandla ngaphambi kokuthi eze ephasini.—Jwanisi 8:56-58.

AmaJuda asilingwe kukuthi uJesu uthi khewaphila ngaphambi kwaka-Abrahama, afuna ukumkghadlha ngamatje. Kodwana uJesu uyaphunyurha.