Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 68

Indodana KaZimu ‘Ikukhanya Kwephasi’

Indodana KaZimu ‘Ikukhanya Kwephasi’

JWANISI 8:12-36

  • UJESU UHLATHULULA UKUTHI INDODANA INGUBANI

  • AMAJUDA AZIINGQILA NGAYIPHI INDLELA?

Ngelanga lokugcina loMnyanya wamaThaberinakeli, ilanga lekhomba, uJesu ufundisa endaweni yethempeli okubekwa kiyo “amabhokisi weminikelo.” (Jwanisi 8:20; Lukasi 21:1) Kubonakala ngasuthi indawo le ingesiRhodlweni sabaFazi, lapho abantu benzela khona iminikelo.

Phakathi nomnyanya, indawo le yethempeli ikhanyiswa khulu ebusuku. Kunamalithi amakhulu weembani amane, ilithi ngalinye linemijeka emikhulu emine ezele amafutha. Ukukhanya kweembanezi kukhulu ngokwaneleko ukuthi kukhanyise indawo ekulu. Okutjhiwo nguJesu nje, kungakhumbuza abantu abamlaleleko iimbanezo, uthi: “Ngikukhanya kwephasi. Nanyana ngubani ongilandelako angekhe akhambe ebumnyameni, kodwana uzokuba nokukhanya kokuphila.”​—Jwanisi 8:12.

AbaFarisi bayawaphikisa amezwi kaJesu bathi: “Wena uyazifakazela; ubufakazi bakho abusiliqiniso.” UJesu uyaphendula: “Nanyana ngizifakazela, ubufakazi bami buliqiniso, ngombana ngiyazazi ukuthi ngivelephi nokuthi ngiyaphi. Kodwana nina anazi ukuthi ngivelephi nokuthi ngiyaphi.” Uyanaba: “Kutloliwe emThethweni wenu ukuthi: ‘Ubufakazi babantu ababili buliqiniso.’ Mina ngifakaza ngami, noBaba ongithumileko ufakaza ngami.”​—Jwanisi 8:13-18.

AbaFarisi abakwamukeli lokho akutjhoko, yeke bayambuza bathi: “Ukuphi uYihlo na?” UJesu ubaphendula ngokunqophileko: “Aningazi mina namkha uBaba. Ngathana beningazi, benizomazi noBaba.” (Jwanisi 8:19) Ngitjho nanyana abaFarisi basafuna uJesu abotjhwe, akekho omthintako.

UJesu ubuyelela amezwi akhe awatjho uthi: “Ngiyakhamba, nizongifuna, kodwana nizokufela esonweni senu. Lapho ngiya khona, angekhe nize.” AmaJuda awamzwisisi uJesu bona utjho ukuthini, nje-ke ayazibuza: “Kghani sekafuna  ukuzibulala? Ngombana uthi, ‘Lapho ngiya khona, angekhe nize.’ ” Into eyenza amaJuda angazwisisi, kukuthi awazi bona uJesu uvelaphi. Uyahlathulula: “Nina ningebaphasi; mina ngingewaphezulu. Nina nivela ephasineli; mina angiveli ephasineli.”​—Jwanisi 8:21-23.

UJesu uqalisela epilweni yakhe yezulwini ngaphambi kobana abe mumuntu, nokuthi unguMesiya othenjisiweko namkha uKrestu, okufuze ngathana ulindwe badosiphambili bezekolwaba. Nanyana kunjalo, babuza ngokunyaza okukhulu bathi: “Kanti wena ungubani?”​—Jwanisi 8:25.

Naphezu kokumnina nokumphikisa kwabo, uJesu uyabaphendula: “Ngisazitshwenyelani ngokukhuluma nani?” Nanyana kunjalo, ukhuluma ngoYise begodu uyahlathulula bona kubayini amaJuda kufuze alalele iNdodana: “Ongithumileko ungewamambala, nezinto engizizwe kuye ngizitjela iphasi.”​—Jwanisi 8:25, 26.

Ngemva kwalokhu uJesu utjengisa bona uyamthemba uYise, okuyinto amaJuda la angayenziko: “Ngemva kokuthi niphakamise iNdodana yomuntu, nizokwazi-ke ukuthi nginguye nokuthi angenzi litho ngokuthanda kwami; kodwana ngikhuluma izintwezi njengombana uBaba angifundisile. Loyo ongithumileko unami; akhenge angitjhiye ngingedwa, ngombana qobe ngenza izinto ezimthabisako.”​—Jwanisi 8:28, 29.

Kodwana amanye amaJuda ayakholwa kuJesu, yeke uthi kiwo: “Nanihlala elizwini lami, kwamambala nibafundi bami, nizolazi iqiniso, begodu iqiniso lizonitjhaphulula.”​—Jwanisi 8:31, 32.

Abanye ayibahlaleli kuhle indaba yokuthi bazokutjhatjhululwa. Bayaphikisa bathi: “Siziinzukulwana zaka-Abrahama, akhenge khesibe ziingqila zamuntu. Kuza njani uthi, ‘Nizokutjhaphuluka’?” AmaJuda ayazi ukuthi ngezinye iinkhathi akhe aba ngaphasi kwelawulo lemibuso yezinye iinarha, kodwana ayala ukubizwa ngokuthi ziingqila. Nokho uJesu utjengisa ukuthi aseseziingqila nakathi: “Ngiqinisile ngithi kini, woke umuntu owenza isono, usigqila sesono.”​—Jwanisi 8:33, 34.

Ukwala kwamaJuda ukuthi aziingqila zesono, kuwabeka engozini. UJesu uyahlathulula, “Isigqila asihlali ngendlini isiphelani; indodana yona ihlala ngokungapheliko.” (Jwanisi 8:35) Isigqila asinalungelo lokufumana ilifa begodu singaqothwa nanyana kunini. Yindodana yomuzi loyo nanyana yokumbelekelwa ehlala “ngokungapheliko,” okutjho ukuthi, ikani nje nayisaphilako.

Nje-ke iqiniso ngeNdodana, liqiniso elitjhaphulula abantu isiphelani esonweni esiletha ukufa. UJesu uthi: “Nangabe iNdodana iyanitjhaphulula, nizokutjhaphuluka kwamambala.”​—Jwanisi 8:36.