Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 78

Hlala Ujame Ngomumo, Nceku Ethembekileko!

Hlala Ujame Ngomumo, Nceku Ethembekileko!

LUKASI 12:35-59

  • INCEKU ETHEMBEKILEKO KUFUZE IHLALE IJAME NGOMUMO

  • UJESU UZA UKUZOKUBANGA UKUHLUKANA

UJesu uhlathulule kobana “mhlambi omncani” kwaphela ozokuba nendawo emBusweni wezulwini. (Lukasi 12:32) Kodwana ukuthola umvuzo okarisa kangaka akusiyinto okufuze ithathwe lula. Kunalokho, ugandelela ukuthi kuqakatheke kangangani bona umuntu abe nobujamo obuhle ukuze abe yingcenye yomBuso lo.

Ngokunjalo, uJesu uyala abafundi bakhe bona bahlale balungele ukubuya kwakhe. Uthi: “Mbathani, nizilungiselele begodu nikhanyise iimbani zenu, nibe njengabantu abalindele ikosabo ukuthi ibuye emtjhadweni, ukuze kuthi nayifikako, ikokoda, bayivulele umnyango msinyazana. Ziyathaba iinsebenzi okuzokuthi ikosi nayibuyako izifumane ziphapheme!”—Lukasi 12:35-37.

Abafundi bakuzwisisa lula ukuziphatha uJesu akhuluma ngakho. Iinsebenzi akhuluma ngazo zikulungele ukubuya kwekosazo. UJesu uyahlathulula: “Zizakuthaba iinsebenzi okuthi ikosazo nayingafika ngomlindo wesibili [kusukela pheze ngesimbi ye-9 ebusuku ukuya phakathi nobusuku] namkha wesithathu [kusukela phakathi nobusuku ukuya pheze ngesimbi yesi-3 ekuseni], izifumane zijame ngomumo!”—Lukasi 12:38.

Amezwi la adlula isiluleko sokuba sisebenzi, namkha inceku yangendlini ekhutheleko. Lokhu kubonakala ngendlela iNdodana yomuntu, uJesu azifaka ngayo emfanekisweni lo. Utjela abafundi bakhe, uthi: “Nani-ke, hlalani nijame ngomumo, ngombana iNdodana yomuntu izokufika ngesikhathi eningasicabangiko.” (Lukasi 12:40) Ngesikhathi esithileko esizako, uJesu uzokuza. Ufuna abalandeli bakhe—khulukhulu labo ‘bomhlambi omncani’—bajame ngomumo.

UPitrosi ufuna ukuzwisisa kuhle ukuthi uJesu uthini, yeke uyabuza: “Kosi, umfanekiso lo uwutjela thina kwaphela namkha woke umuntu?” Kunokobana aphendule uPitrosi ngokunqophileko, uJesu wenza omunye umfanekiso ohlobana nalo: “Kuhlekuhle ngubani inceku ethembekileko, ehlakaniphileko, ikosayo eyibeke phezu kweensebenzi zayo bona ihlale izinikela ukudla okwaneleko ngesikhathi esifaneleko? Iyathaba inceku leyo okuzokuthi ikosayo nayifikako iyifumane yenza njalo! Nangambala ngiyanitjela, izoyibeka phezu kwakho koke okungokwayo.”—Lukasi 12:41-44.

Akubuzwa ukuthi emfanekisweni wangaphambili, “ikosi” ifanekisela uJesu, iNdodana yomuntu. Yeke, “inceku ethembekileko” ihlanganisa abantu abayingcenye ‘yomhlambi omncani’ abazokunikelwa umBuso. (Lukasi 12:32) Lapha uJesu uthi abanye esiqhemenesi bazokuhlala bapha ‘iinsebenzi zakhe’ “ukudla okwaneleko ngesikhathi esifaneleko.” Yeke uPitrosi nabanye abafundi, labo uJesu abondlako ngokubafundisa ngoZimu, bangaphetha ngokuthi esikhathini esizako iNdodana yomuntu izokuza. Godu ngesikhatheso kuzokuba nelungiselelo lokondla abalandeli bakaJesu—‘okuziinsebenzi’ zeKosi—ngokubafundisa ngoZimu.

UJesu uveza nangenye indlela bona kubayini abafundi bakhe batlhoga ukuhlala baphapheme begodu batjheje indlela abaziphatha ngayo. Lokhu kungebanga lokobana kungenzeka umuntu aliselele begodu afike eqophelweni lokulwa nabafowabo: “Kodwana inceku leyo nakungenzeka ithi ehliziywenayo, Ikosami iyariyada ukufika,’ bese ithoma ukubetha iinsebenzi ezimadoda nezibafazi, idle, isele beyidakwe, ikosi yenceku leyo izokufika ngelanga engakayilindeli ngalo nangesikhathi engasaziko, izoyijezisa kabuhlungu khulu, iyabele ingcenye nabangakathembeki.”—Lukasi 12:45, 46.

UJesu uthi uzele ‘ukuzokubasa umlilo ephasini.’ Ukwenzile lokho, ngokukhuluma izinto eziletha  ukungazwani okukhulu neziqeda amasiko neemfundiso zamanga. Lokhu godu kuhlukanisa ngitjho nabantu okungalindeleka bona babe mamathe nelimu, kwenza “ubaba aphikisane nendodana, indodana iphikisane noyise, umma aphikisane nendodakazi, indodakazi iphikisane nonina, unosokana aphikisane nomakoti, umakoti aphikisane nonosokana.”—Lukasi 12:49, 53.

Iindabezi bekungezabafundi bakhe ngokunqophileko. Ngemva kwalokho uqala esiqubuthwini. Abantu abanengi baqinisa iinhloko, abafuni ukwamukela ubufakazi bokuthi unguMesiya, yeke uthi kibo: “Nanibona ilifu likhuphuka ngetjhingalanga, nithi, ‘Kuza isiwuruwuru,’ bese kuyenzeka. Nanibona kuvunguza ummoya wesewula, nithi, ‘Kuzokutjhisa khulu,’ bese kuyenzeka. Bazenzisi, niyakwazi ukubona ubujamo bephasi nomkayi, kodwana kubayini nibhalelwa kuhlathulula okwenzekako esikhathinesi?” (Lukasi 12:54-56) Kuyatjho bona abakajami ngomumo.