Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 79

Kubayini AmaJuda Angakholwako Azokurhayilwa?

Kubayini AmaJuda Angakholwako Azokurhayilwa?

LUKASI 13:1-21

  • UJESU UVEZA ISIFUNDO EMATLHUWENI AMABILI

  • KULATJHWA UMFAZI ORHOLOPHELEKO

UJesu ulinge ngeendlela ezinengi ukukhuthaza abantu bona bacabange ngobuhlobo babo noZimu. Elinye ithuba lokwenza lokho livela nakacoca nabantu ngaphandle kwendlu yomFarisi.

Abanye babo bakhuluma ngesehlakalo esitlhuwisako esenzekileko. Bakhuluma ‘ngamaGalile athileko [umBusi weRoma uPontiyasi] Pilatu awabuleleko wavanga iingazi zawo nemihlatjelwawo.’ (Lukasi 13:1) Batjho ukuthini?

Mhlamunye amaGalile la, ngilawa abulawa ngesikhathi iinkulungwana zamaJuda zivukela uPilatu. Phela uPilatu wasebenzisa imali yesikhwama sethempeli ukwakha umsele oletha amanzi eJerusalema. Kungenzeka ukuthi imali leyo wayifumana ngokusebenzisana neenkhulu zethempeli. Labo abalandisa ngamatlhuwo la bacabanga ngasuthi abantu beGalilaba bavelelwe yintwele ngombana bebaziphatha kumbi. UJesu akavumelani nabo.

Uyabuza: “Nicabanga bona amaGalile lawo bewazizoni khulu ukudlula woke amanye amaGalile ngombana avelelwe ngilokho?” Ipendulwakhe ngu-awa. Kodwana usebenzisa isehlakalwesi ukuyelelisa amaJuda, uthi: “Ngaphandle kokuthi nitjhuguluke, nani noke nizokurhayilwa.” (Lukasi 13:2, 3) Godu uJesu ukhuluma ngesinye isehlakalo esitlhuwisako ekungenzeka sisand’ ukwenzeka begodu mhlamunye sikhambisana nokwakhiwa komsele lowo, uyababuza uthi:

“Laba abali-18 abawelwa mbhotjhongo weSilowama, wababulala—nicabanga ukuthi bebamlandu khulu ukudlula boke abanye abantu abahlala eJerusalema?” (Lukasi 13:4) Kungenzeka isiqubuthwesi sicabanga ukuthi abantwaba bafe ngebanga lobumbi ngamunye abenzileko. Nalapha uJesu akavumelani nabo. Uyazi ukuthi “isikhathi nethuba” kwehlela boke, nje-ke kungenzeka kungebangelo kuvele isehlakalo esimbesi. (UMtjhumayeli 9:11) Nokho, abantu kufuze bafunde esenzakalwenesi. UJesu uthi: “Ngaphandle kokuthi nitjhuguluke, noke nizokurhayilwa njengabo.” (Lukasi 13:5) Kodwana kubayini agandelela isifundwesi njenganje?

Lokho kungebanga lendima asele akiyo emsebenzinakhe wokutjhumayela, begodu ufanekisa indaba le nganasi indlela: “Umuntu othileko obekanomuthi wamafeyi otjalwe esiminakhe yamadiribe, waya kiwo ayokufuna amafeyi kodwana azange afumane litho. Yeke wathi kumtlhogomeli wesimu yamadiribe, ‘Sekuminyaka emithathu ngifunana namafeyi emthini lo, kodwana angifumani litho. Uqunte! Kubayini kufuze wenze ihlabathi ingabi namsebenzi?’ Wathi kuye, ‘Kosi, khuwulise umnyaka ube munye kwaphela bengembe magega nawo ngifake nomsuqwa. Nawungathela ngemva kwalokho, kuhle lokho; kodwana wangatheli, ungawugawula-ke.’”—Lukasi 13:6-9.

Sekuminyaka engaphezu kwemithathu uJesu alinga ukuvuselela ukukholwa kwamaJuda. Kodwana, bambalwa ababe bafundi begodu abangaqalwa njengomvuzo womsebenzakhe. Nje-ke, njengombana sele azowuqeda umsebenzakhe wephasini, uqinisa imizamwakhe. Sengathi bekemba afaka umsuqwa magega nomuthi wamafeyi ofanekisela amaJuda, ngokutjhumayela nokufundisa eJudiya nePhereya. Kwaba namuphi umphumela? Kulalela inani elincani lamaJuda.  Isitjhaba sisoke sala ukutjhuguluka begodu nje siqalene nokurhayilwa.

Ukungalaleli kwabanengi okunjalo kubonakala msinyana ngeSabatha ngemva kokuthi akhulume nabo. UJesu ufundisa esinagogeni. Khonapho ubona umfazi, obesekuminyaka eli-18 anedimoni lokubogaboga, agobene angakghoni ukujama rwe. Ngesirhawu uJesu uthi kuye: “Mfazi, utjhatjhululiwe ekubogabogeni kwakho.” (Lukasi 13:12) UJesu ubeka izandla zakhe phezu kwakhe, khonokho uyathabuluka uthoma ukudumisa uZimu.

Lokho kusilinga umphathi owengamele isinagogo, othi: “Kunamalanga asithandathu ekufuze kusetjenzwe ngawo; yizani nizokulatjhwa ngamalanga lawo, ingasi ngelanga leSabatha.” (Lukasi 13:14) Umphathi lo akali bona uJesu unamandla wokulapha; kunalokho, ukhalima abantu abeza bazokulatjhwa ngeSabatha. UJesu uphendula ngendlela ezwakalako, uthi: “Bazenzisi, ngubani kini ongayitjhaphululi ikunzi namkha udumbanakhe ayomseza amanzi ngeSabatha? Akukafuzi na bona umfazi lo oyindodakazi ka-Abrahama, uSathana ambophe iminyaka eli-18, atjhatjhululwe ekubotjhwenokhu ngelanga leSabatha?”—Lukasi 13:15, 16.

Abaphikisi baphathwa ziinhloni, kodwana iinqubuthu ziyathaba nazibona izinto eziphazimulako ezenziwa nguJesu. Ngemva kwalokho, la eJudiya uJesu ubuyelela imifanekiso emibili yesiphorofido esimayelana nomBuso, ayitjho phambilini asesikepeni eLwandle leGalile.—Matewu 13:31-33; Lukasi 13:18-21.