Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLULKO 71

AbaFarisi Bahloma Indoda Egade Isiphofu Ngemibuzo

AbaFarisi Bahloma Indoda Egade Isiphofu Ngemibuzo

JWANISI 9:19-41

  • ABAFARISI BAHLOMA INDODA EGADE ISIPHOFU NGEMIBUZO

  • ABADOSIPHAMIBILI BEZEKOLO ‘BAZIIMPHOFU’

AbaFarisi abafuni ukwamukela ukuthi uJesu uvule amehlo wendoda eyabelethwa isiphofu, nje-ke babiza ababelethi bayo. Ababelethi bayo bayazi ukuthi ‘bangaqothwa esinagogeni.’ (Jwanisi 9:22) Ukuqothwa kwabo esinagogeni kutjho bona angekhe basaba netjhebiswano namanye amaJuda, lokho-ke kuzobenza baqalwe kumbi emphakathini begodu badose emhlweni kwezomnotho.

AbaFarisi babahloma ngemibuzo emibili: “Yindodanenu le na enithi ibelethwe isiphofu? Alo-ke kuza njani seyibona nje?” Ababelethi bayaphendula bathi: “Iye kuliqiniso ukuthi le yindodanethu nokuthi yabelethwa isiphofu. Kodwana ukuthi kuza njani ukuthi nje seyiyabona, asazi; nokuthi ngubani ovule amehlwayo, asazi.” Ngitjho nanyana kungenzeka indodanabo ibatjelile ukuthi kwenzekeni, ababelethaba bayawabala amagamabo nabaphendulako bathi: “Ibuzeni. Seyiyidala. Ayizikhulumele.”—Jwanisi 9:19-21.

Yeke, abaFarisi babiza indoda le godu, bayithusele ngokuthi banobufakazi bokuthi uJesu mumuntu omumbi. Bayayikgharameja bathi: “Dumisa uZimu; siyazi ukuthi umuntu lo usisoni.” Kodwana indoda egade isiphofu ayiyingeni into abayitjhoko, ithi: “Ukuthi usisoni, angazi. Yinye into engiyaziko, kukuthi bengisiphofu, kodwana nje sengiyabona.”—Jwanisi 9:24, 25.

AbaFarisi abafuni ukuyitjhiya lapho indaba le, bayaraga bathi: “Ukwenzeni? Uwavule njani amehlwakho?” Ipendulo yendoda le itjengisa ukuthi inesibindi: “Nginitjelile, kodwana akhenge nilalele. Kubayini nifuna ukwizwa godu? Kghani nani senifuna ukuba bafundi bakhe?” Nabezwa lokho abaFarisi basilingeka khulu, bathi: “Nguwe omfundi womuntu loyo, kodwana thina sibafundi bakaMosi. Siyazi bona uZimu wakhuluma noMosi, kodwana umuntu lo, asazi ukuthi uvelaphi.”—Jwanisi 9:26-29.

Sirarekile, isikhombeli sithi: “Yazi indaba le iyarara, bona anazi ukuthi uvelaphi, kodwana uvule amehlwami.” Ngemva kwalokho indoda le itjho iphuzu elinamandla mayelana nokuthi ngubani uZimu amlalelako begodu amamukele, ithi: “Siyazi ukuthi uZimu akazilaleli izoni, kodwana nangabe umuntu uyamsaba begodu enze intando yakhe, uyamlalela. Kusukela mandulo azange khekuzwakale bona kukhona owavula amehlo womuntu owabelethwa asiphofu.” Lokho kwenza iphethe ngokuthi: “Ngathana umuntu lo bekangaveli kuZimu, bekangekhe enze litho.”—Jwanisi 9:30-33.

AbaFarisi abakghoni ukuwaphikisa amezwi wesikhombeli, nje-ke bayasithuka bathi: “Wena wabelethelwa esonweni, kodwana ufundisa thina?” Yeke bayasiqotha.—Jwanisi 9:34.

UJesu nakezwa bona kwenzekeni, uyakhamba ayokufuna indoda le, athi angayifumana ayibuze: “Uyakholelwa na eNdodaneni yomuntu?” Indoda elatjhiweko iyaphendula: “Mnumzana, ingubani, bona ngingakholelwa kiyo na?” UJesu uyenza ingabi nanokuncani ukuzaza nakathi: “Uyibonile, kuhlekuhle, ngiyo le ekhuluma nawe.”—Jwanisi 9:35-37.

Indoda le iyaphendula ithi: “Ngiyakholelwa kiyo, Kosi.” Itjengisa bona iyakholwa begodu iyahlonipha, iguqa phambi kwakaJesu, okhuluma naka amezwi aqakathekileko: “Ngizele isahlulelwesi ephasini, ukuthi labo abangaboniko, babone nababonako baphophale.”—Jwanisi 9:38, 39.

AbaFarisi, abakhona lapho, bayazi ukuthi abasiziimphofu. Kodwana kuthiwani ngesikhundla abaziphe sona sokuba badosiphambili kwezekolo? Bona bazivikele, bayabuza: “Utjho bona nathi siziimphofu?” UJesu uthi: “Ngathana beniziimphofu, bengekhe nibe nesono. Kodwana nje nithi, ‘Siyabona.’ Isono senu siyahlala.” (Jwanisi 9:40, 41) Ngathana bebangasibafundisi kwa-Israyeli, bekungazwisiseka bona kubayini bangamukeli ukuthi uJesu unguMesiya. Kodwana njengombana banelwazi lomThetho, ukungamamukeli kwabo kusisono esikhulu.