Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 4

Umsebenzi KaJesu Awenze Mva EJudiya

“Bawani Ikosi yesivuno bona ithumele iinsebenzi esivunweni sayo.”​—Lukasi 10:2

Umsebenzi KaJesu Awenze Mva EJudiya

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 66

UseJerusalema EMnyanyeni WamaThaberinakeli

Khuyini engenza abantu abalalele uJesu bakholelwe ukuthi unedimoni?

ISAHLUKO 67

“Akakho Umuntu Owakhe Wakhuluma Ngalendlela”

Pheze yoke ikhotho ephakemeko yamaJuda iphikisa uJesu, kodwana ilungu linye liqunga isibindi sokumkhulumela.

ISAHLUKO 68

Indodana KaZimu ‘Ikukhanya Kwephasi’

UJesu wathi, “iqiniso lizonitjhaphulula.” Litjhaphulula kuphi?

ISAHLUKO 69

Ubabawo Ngu-Abrahama Namkha NguDeveli?

UJesu ukhuluma ngendlela yokubona abantwana baka-Abrahama, kuhlanganise nokuthi ngubani uYise.

ISAHLUKO 70

UJesu Ulapha Indoda Eyabelethwa Isiphofu

Abafundi babuza ukuthi kubayini indoda le isiphofu? Kghani kone yona namkha ababelethi bayo? Imibono yabantu ihlukene uJesu nakalapha indoda le.

ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bahloma Indoda Egade Isiphofu Ngemibuzo

Amezwi anamandla wendoda egade isiphofu asilinga abaFarisi. AbaFarisi bayayiqotha esinagogeni, okuyinto ababelethi bayo ebebasaba bona izokwenzeka.

ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abafundi Abama-70 Bona Bayokutjhumayela

UJesu uthumela abama-70 ngababili ngababili bona bayokutjhumayela ngomBuso eJudiya. Kufuze babafunephi abantu—emasinagogeni namkha emizinabo?

ISAHLUKO 73

UmSamariya Ngumakhelwana Wamambala

UJesu uwusebenzisa njani umfanekiso womSamariya olungileko ukufundisa isifundo esinamandla?

ISAHLUKO 74

Ufundisa Ngokwamukela Iimvakatjhi Nangomthandazo

UJesu uvakatjhela uMariya noMarta endlinabo. Ubafundisani ngokuphatha iimvakatjhi? Godu ubafundisani abafundi bakhe malungana nokuthi kufuze bathandazeleni?

ISAHLUKO 75

UJesu Wembula Ukuthi Lifumaneka Njani Ithabo

UJesu uphendula abanyefuli bakhe, ubatjela “ngomuno kaZimu,” nangendlela umBuso kaZimu ofike ngayo kibo. Wembula nokuthi abantu bangalifumana njani ithabo lamambala.

ISAHLUKO 76

Udla NabaFarisi

UJesu wembula ubuzenzisi obungokwekolo babaFarisi nabatloli. Ngimiphi imithwalo ebudisi abayithwesa abantu?

ISAHLUKO 77

UJesu Ululeka Ngobunjinga

UJesu unikela umfanekiso wendoda enjingileko eyakha iinlulu ezikulu. Ngisiphi isiluleko asibuyelelako ngeengozi zokufuna umnotho?

ISAHLUKO 78

Hlala Ujame Ngomumo, Nceku Ethembekileko!

UJesu utjengisa ikareko ebuhlotjeni babafundi bakhe noZimu. Inceku le izobasiza njani bona babe nobuhlobo obuhle noZimu? Kubayini isiluleko sokuhlala ujame ngomumo siqakatheke kangaka?

ISAHLUKO 79

Kubayini AmaJuda Angakholwako Azokurhayilwa?

UJesu uthi labo alinga ukubasiza bazokurhayilwa nangabe abatjhuguluki. Bazosifunda na isifundo esiqakathekileko uJesu alinga ukubafundisa sona malungana nobuhlobo babo noZimu?

ISAHLUKO 80

Umelusi Omuhle Neembaya Zezimvu

Ubuhlobo obukhona phakathi kwakamelusi nezimvu zakhe buyifanekisela kuhle indlela uJesu azizwa ngayo ngabafundi bakhe. Kghani bazozilemuka iimfundiso zakhe bebamlandele?

ISAHLUKO 81

Umunye NoYise, Kodwana AkasinguZimu

Abanye abanyefuli bakaJesu bamsola ngokuthi uzenza olingana noZimu. Uziphikisa njani iinsolo zabo ezimamanga ngokuhlakanipha?