Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 121

“Yibani Nesibindi! Ngilihlulile Iphasi”

“Yibani Nesibindi! Ngilihlulile Iphasi”

JWANISI 16:1-33

  • KUNGASIKADE ABAPOSTOLI ANGEKHE BASAMBONA UJESU

  • UKUTLHUWA KWABAPOSTOLI KUZOKUBA LITHABO

UJesu nabapostoli bakhe balungiselela ukuphuma ekumbeni ebebadlela kiyo iPhasika. Ngemva kobana abayelelisile, uJesu ungezelela uthi: “Ngikhulume izintwezi kini bona ningawi.” Kubayini isiyeleliswesi besiqakathekile? Uyabatjela uthi: “Abantu bazoniqotha esinagogeni. Eqinisweni, kuza isikhathi lapho woke umuntu onibulalako azokucabanga bona wenzela uZimu umsebenzi ocwengileko.”—Jwanisi 16:1, 2.

Kungenzeka lezi ziindaba ezibuhlungu ebapostolini. Nanyana uJesu bekabatjelile ngaphambilini ukuthi iphasi lizobahloya, akhenge abatjele ngokunqophileko ukuthi bazokubulawa. Kubayini kunjalo? Uthi: “Azange nginitjele izintwezi ekuthomeni, ngombana benginani.” (Jwanisi 16:4) Kwanje uyabahlomisa ngaphambi kobana akhambe. Lokhu kungabasiza bona bangawi ngokukhamba kwesikhathi.

UJesu uraga uthi: “Ngiya kiloyo ongithumileko; kodwana akakho namunye wenu ongibuzako ukuthi, ‘Uyaphi?’” Ngelangelo khebambuza ukuthi uyaphi. (Jwanisi 13:36; 14:5; 16:5) Kodwana nje, batlhuwile ngombana bathuswe ngilokho akutjhoko ngendaba yokuhlunguphazwa. Ngebanga lalokho babhalelwa kumbuza ngephazimulo emlindeleko namkha ngokuthi kutjho ukuthini lokho ebantwini abalotjha uZimu ngeqiniso. Nakabona lokhu uJesu uthi: “Ngebanga lokuthi nginitjele izintwezi, iinhliziyo zenu sezitlhuwe khulu.”—Jwanisi 16:6.

Nje uJesu uhlathulula uthi: “Ukukhamba kwami kuzokuzuzisa nina. Ngombana nangingakhambiko, umsizi angekhe eze kini; kodwana nangikhambako, ngizomthumela kini.” (Jwanisi 16:7) Ngokufa kwakaJesu nokuya kwakhe ezulwini, abafundi bakhe bazokuthola ummoya ocwengileko, azowuthumela ubemsizi ebantwini bakhe abasephasini.

Ummoya ocwengileko lo “uzokunikela iphasi ubufakazi obukholisako malungana nesono, malungana nokulunga begodu malungana nesahlulelo.” (Jwanisi 16:8) Iye, ukungakholelwa kwephasi eNdodaneni kaZimu kuzokwambulwa. Ukukhuphukela kwakaJesu ezulwini kuzokunikela ubufakazi obuqinisekisako bokulunga kwakhe bebuveze ngokukhanyako ukuthi kubayini uSathana, “umbusi wephaseli,” afanelwe sisahlulelo esibuhlungu.—Jwanisi 16:11.

UJesu uraga uthi: “Ngisesenezinto ezinengi ekufuze nginitjele zona, kodwana angekhe nikghone ukuzithwala nje.” Ummoya ocwengileko azowuthululela phezu kwabo uzobanqophisa bona bazwisise “iqiniso ngokuzeleko” begodu bazokukghona ukuphila ngeqiniswelo.—Jwanisi 16:12, 13.

Abapostoli barareka khulu ngekulumo kaJesu le: “Kuzaba sikhatjhana ningasangiboni, bese kuthi ngemva kwesikhatjhana ningibone godu.” Bayabuzana ukuthi utjho ukuthini. UJesu uyabona ukuthi bafuna ukumbuza ngendaba le, ngalokho-ke uyahlathulula uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, nizokulila begodu nirhahlawule, kodwana iphasi lizokuthaba; nizokutlhuwa, kodwana ukutlhuwa kwenu kuzokutjhugululwa kube lithabo.” (Jwanisi 16:16, 20) Ngelanga elilandelako ntambama uJesu nakabulawako, abadosiphambili bezekolo bayathaba, kodwana abafundi bayatlhuwa. Ukutlhuwa kwabo kuba lithabo uJesu nakavuswako. Ithabo labo liragela phambili nakathululela phezu kwabo ummoya ocwengileko kaZimu.

UJesu umadanisa ubujamo babapostoli neenhlungu zomfazi obelethako, uthi: “Umfazi nakabelethako, uyatlhuwa ngombana isikhathi sakhe sifikile, kodwana nasekambelethile umntwana, akasalikhumbuli isizi ngebanga lethabo lokuthi kubelethwe umuntu ephasini.” UJesu ukhuthaza abapostoli bakhe uthi: “Ngokufanako nani, nje nitlhuwile; kodwana ngizonibona godu, iinhliziyo zenu zizokuthaba, begodu  akunamuntu ongathatha ithabo lenu.”—Jwanisi 16:21, 22.

Bekubesikhathesi, abapostoli bebangakabawi ebizweni lakaJesu. Nje-ke uthi: “Mhlokho nizokubawa kuBaba ngebizo lami.” Kghani lokhu kutjho ukuthi uBaba uyariyada ukuphendula? UJesu uthi: “UBaba ngokwakhe uyanithanda, ngombana ningithandile . . . njengomjameli kaZimu.”—Jwanisi 16:26, 27.

Amezwi kaJesu akhuthazako la kungenzeka aqinisekisa abapostoli bebavuma ukuthi: “Ngalokhu siyakholwa ukuthi uvela kuZimu.” Ukuqinisekokho kuzokulingwa kungasikade. UJesu uhlathulula lokho okuzokwenzeka, uthi: “Qalani! Isikhathi siyeza, kuhlekuhle, sesifikile, lapho nizokuphadlhalala noke, ngamunye atjhinge ngendlinakhe ningitjhiye ngingedwa.” Ubaqinisekisa ngokuthi: “Nginitjele izintwezi ukwenzela bona nibe nokuthula ngami. Ephasini nizokuba nesizi, kodwana yibani nesibindi! Ngilihlulile iphasi.” (Jwanisi 16:30-33) UJesu akabalahli. Uyaqiniseka ngokuthi nabo bangalihlula iphasi njengaye, ngokuthembeka ekuphumeleliseni intando kaZimu naphezu kweenlingo zakaSathana nephasi lakhe ezilinga ukuthembeka kwabo.