Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 128

UPilatu NoHerode Bamfumana Anganamlandu

UPilatu NoHerode Bamfumana Anganamlandu

MATEWU 27:12-14, 18, 19 MARKOSI 15:2-5 LUKASI 23:4-16 JWANISI 18:36-38

  • UPILATU NOHERODE BAPHENYA UJESU NGEMIBUZO

UJesu akalingi ukufihlela uPilatu ukuthi uyikosi. Nanyana kunjalo, umBuswakhe awusiyingozi embusweni weRoma. UJesu uthi: “UmBuswami awusiyingcenye yephaseli. Ngathana umBuswami bewuyingcenye yephaseli, abalandeli bami bebazokulwa bona nginganikelwa emaJudeni. Kodwana, umBuswami awuveli emthonjeni lo.” (Jwanisi 18:36) Iye, uJesu uyikosi kodwana umBuswakhe awusingewephaseli.

UPilatu akagcini lapho. Uyambuza godu uthi: “Alo-ke, uyikosi na?” UJesu uyamvezela ukuthi uyibethe khona, uthi kuye: “Wena ngokwakho uyatjho ukuthi ngiyikosi. Ngombana ngibelethelwe lokho, begodu ngizele lokhu ephasini, bona ngifakazele iqiniso. Woke umuntu osehlangothini leqiniso uyalilalela ilizwi lami.”—Jwanisi 18:37.

Ngaphambilini uJesu uthe kuTomasi: “Ngiyindlela neqiniso nokuphila.” Njenganje uPilatu naye uyazizwela ukuthi ihloso yokuza kwakaJesu ephasini kukuthi azokufakazela “iqiniso,” khulukhulu iqiniso ngomBuswakhe. UJesu uzimisele ukuhlala aqinile eqiniswenelo nanyana kungatjho ukufa kwakhe. UPilatu ubuza uJesu uthi: “Liyini iqiniso?” kodwana akalindi ipendulo. Uzitjela ukuthi sele abufumene boke ubufakazi abutlhogako bona angakhipha isigwebo.—Jwanisi 14:6; 18:38.

UPilatu ubuyela ebantwini abalinde ngaphandle kwesigodlo. Kungenzeka uJesu ujame eqadi kwakhe njengombana atjela abaphristi abakhulu nabantu abalapho ukuthi: “Umuntu lo akanamlandu.” Abantu basilingeka khulu nabezwa lokho, bayaphikelela bathi: “Uhlangahlanganisa abantu ngokufundisa kiyo yoke iJudiya, uthome eGalile bewafika nalapha.”—Lukasi 23:4, 5.

UPilatu urareka khulu nakezwa lokho. Njengombana abaphristi abakhulu namadoda amadala arhuwelela, uPilatu ubuza uJesu uthi: “Uyezwa na bona zingaki izinto abakumangalela ngazo?” (Matewu 27:13) UJesu uthula du! Lokho kumrara khulu uPilatu.

AmaJuda aveze ukuthi uJesu “uthome eGalile.” Lokho kwenza uPilatu bona aphethe ngokuthi uJesu mGalile. Ufumana iqhinga elihle lokubalekela ukugweba uJesu. UHerode Antiphasi (indodana kaHerode omKhulu) uyikosi yeGalile, sikhuluma nje useJerusalema emnyanyeni wePhasika. UPilatu uthumela uJesu kuHerode. Kazi uHerode Antiphasi lo, nguye owabulala uJwanisi uMbhabhadisi. UHerode wathi nakezwa bona uJesu wenza imikarisomraro, wacabanga ukuthi kungenzeka nguJwanisi uvukile kwabafileko.—Lukasi 9:7-9.

UHerode iyamthabisa indaba yokuthi uzokubona uJesu. Akakathatjiswa kukuthi uzomsiza namkha uzokufumana ithuba lokuzwa ukuthi imilandu athweswa yona iliqiniso na. Kunalokho, unethemba lokuthi ‘uzokubona eminye yemikarisomraro eyenziwa nguye.’ (Lukasi 23:8) Kodwana uJesu akenzi namunye umkarisomraro. Kunalokho uHerode nakambuza imibuzo, uyazithulela. Kumdanisa khulu lokho uHerode. Yeke, yena namasotjakhe ‘abamphathi ngehlonipho.’ (Lukasi 23:11) Bahlekisa ngaye ngokumbathisa isambatho esihle. Ngemva kwalokho uHerode ubuyisela uJesu kuPilatu. Kusukela ngelangelo uHerode noPilatu bathoma ukuba bangani, ngombana ngaphambilini bebamanaba.

UJesu nakafikako, uPilatu ubiza abaphristi abakhulu, ababusi bamaJuda nabantu, uthi kibo: “Ngimphenyisise phambi kwenu kodwana ngangafumana iinsekelo zemilandu enimbeka yona. Kuhlekuhle noHerode akhenge amfumane amlandu, ngombana umbuyisele kithi; akakenzi litho elimenza afanelwe kukufa. Yeke ngizomjezisa bese ngiyamtjhaphulula.”—Lukasi 23:14-16.

 UPilatu ufuna ngehliziywakhe yoke ukutjhaphulula uJesu ngombana uyabona ukuthi abaphristi bamlethe kuye ngebanga lomona. Njengombana uPilatu alinga ukutjhaphulula uJesu, ufumana okuthileko okumupha amandla. Kuthe uPilatu asahlezi esihlalweni sokugweba, wafumana umlayezo ovela kumkakhe othi: “Hlukana nomuntu olungileko loyo, ngombana ngitshwenyeke khulu ebhudangweni namhlanjesi [ngasuthi livela kuZimu] ngebanga lakhe.”—Matewu 27:19.

UPilatu uzoyitjhaphulula njani indoda enganamlandu le?