Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 105

Umuthi Wamafeyi Usetjenziselwa Ukufundisa Ngokukholwa

Umuthi Wamafeyi Usetjenziselwa Ukufundisa Ngokukholwa

MATEWU 21:19-27 MARKOSI 11:19-33 LUKASI 20:1-8

  • UMUTHI WAMAFEYI OTJHWABILEKO UFUNDISA NGOKUKHOLWA

  • UJESU UBUZWA UKUTHI UWATHATHAPHI AMANDLA WOKWENZA IZINTO

Nakasuka eJerusalema ngoMvulo ntambama, uJesu ubuyela eBhethaniya engemkhuphukelweni ongepumalanga yeNtaba yama-Oliva. Kungenzeka ulala ekhabo labangani bakhe uLazaru, uMariya noMarta.

Nje kusekuseni ngoNisan 11. UJesu nabafundi bakhe basendleleni godu, babuyela eJerusalema begodu namhlanjesi lilanga lakhe lamaswaphela asethempelini. Godu lilanga lakhe lokugcina asebenza tjhatjhalazi ngaphambi kokuthi agidinge iPhasika, ahlome isiKhumbuzo sokufa kwakhe, kudenjwe umlandu aphoswe wona ngemva kwalokho abulawe.

Nabasendleleni esuka eBhethaniya eNtabeni yama-Oliva baya eJerusalema, uPitrosi ubona umuthi loya uJesu awuqalekise ngayizolo. Uyarareka, uthi: “Rabi, qala! Umuthi wamafeyi loya owuqalekisileko utjhwabile.”—Markosi 11:21.   

Kubayini uJesu atjhwabise umuthi lo? Uveza ibanga lakhe lokuwutjhwabisa, uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, nangabe niyakholwa begodu aninakuzaza, angekhe nenze kwaphela engikwenze emthini wamafeyi, kodwana ngitjho nanyana ningathi entabeni le, ‘Suka lapha uphoseke ngelwandle,’ kuzokwenzeka. Ngalokho zoke izinto enizibawa ngomthandazo, nanikholwako, nizozifumana.” (Matewu 21:21, 22) Ngalokho ubuyelela iphuzu akhewalitjho ngaphambilini malungana nokuthi ukukholwa kungakghona ukutjhidisa intaba.—Matewu 17:20.

Nje-ke, ngokutjhwabisa umuthi, uJesu uveza isifundo sokuthi kuqakathekile ukukholwa kuZimu. Uthi: “Zoke izinto enizithandazelako nenizibawako, yibani nekholo lokuthi senizamukele, nizozifumana.” (Markosi 11:24) Lesi sifundo esiqakathekileko kibo boke abalandeli bakaJesu! Sifundo esiqakathekileko khulukhulu nakuqalwa iinlingo abapostoli abazokuqalana nazo ingasikade. Kodwana kunokhunye ukuhlobana okukhona hlangana nokutjhwaba komuthi wamafeyi nezinga lokukholwa.

Isitjhaba sakwa-Israyeli sinjengomuthi wamafeyi lo, asisingilokho esibonakala singikho ngaphandle. Abantu besitjhabesi banesivumelwano noZimu begodu ngaphandle babonakala bawulalela umThethwakhe. Kodwana isitjhabesi sitjengise bona asikholwa, asinazo neenthelo ezihle. Khenge siyamukele ngitjho neNdodana kaZimu. Nje-ke, ngokwenza bona umuthi wamafeyi utjhwabe, uJesu utjengisa ukuthi sizokuba njani isiphetho ngesitjhaba esingatheliko nesingakholwakwesi.

Msinyana uJesu nabafundi bakhe bangena eJerusalema. Njengombana ajayele ukwenza, utjhinga ethempelini begodu uthoma ukufundisa. Abaphristi abakhulu nabadala kungenzeka bakhumbula lokho uJesu akwenze ngayizolo ebantwini abatjhentjha imali, yeke bayambuza bathi: “Uzenza ngamaphi amandla izintwezi? Namkha ngubani okunikele amandla wokwenza izintwezi?”—Markosi 11:28.

UJesu uphendula ngokuthi: “Ngizonibuza umbuzo munye tere. Ngiphendulani, nami ngizonitjela ukuthi ngizenza ngamaphi amandla izintwezi. Ibhabhadiso lakaJwanisi belivela ezulwini namkha ebantwini? Ngiphendulani.” Nje-ke abaphikisi bakaJesu ngibo abaqalene nombuzo ovela kuye. Bathoma ukubonisana bodwa, bathi: “Nasingathi, ‘Ezulwini,’ uzokuthi, ‘Kubayini-ke, ningakhenge nimkholwe?’ Kodwana nasingathi, ‘Ebantwini,’ kuzokwenzekani kithi?” Baphendulana bodwa ngendlela le ngombana basaba isiqubuthu, “ngombana soke besiqala uJwanisi njengomphorofidi.”—Markosi 11:29-32.

Labo abaphikisa uJesu bayabhalelwa kunikela ipendulo ezwakalako. Nje-ke bathi kuye: “Asazi.” UJesu uthi kibo: “Nami-ke angekhe nginitjele ukuthi ngizenza ngamaphi amandla izintwezi.”—Markosi 11:33.