Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 122

Umthandazo KaJesu Wokuphetha Ekumbeni Ephezulu

Umthandazo KaJesu Wokuphetha Ekumbeni Ephezulu

JWANISI 17:1-26

  • UMPHUMELA WOKWAZI UZIMU NENDODANA

  • UJEHOVA, UJESU NABAFUNDI BAMUNYE

Atjhukunyiswa lithando, uJesu uhlomisa abapostoli bakhe bona bakghone ukuqalana nokukhamba kwakhe okuzokwenzeka msinyana. Uqala ezulwini uthandaza kuYise, uthi: “Phazimulisa indodanakho ukwenzela bona nayo ikuphazimulise, njengombana uyinikele amandla phezu kwabo boke abantu, ukuthi ibanikele ukuphila okungapheliko boke labo oyinikele bona.”—Jwanisi 17:1, 2.

Kuyabonakala ukuthi ukuphazimulisa uZimu yinto eqakathekileko kuJesu. Kodwana kududuza kwamambala ukuthi uJesu ukhuluma nangokuphila okungapheliko. Abantu bangafumana ukuphila okungapheliko, ngomhlatjelo kaJesu, ngombana uZimu ‘umnikele amandla phezu kwabo boke abantu.’ Nokho, bambalwa abazokufumana ukuphila okungapheliko. Kubayini kunjalo? Ngombana umhlatjelo kaJesu usebenza kwaphela ebantwini abenza lokhu uJesu akhuluma ngakho, nakathi: “Lokhu kutjho ukuphila okungapheliko, bona bakwazi wena, okunguwe wedwa uZimu weqiniso naloyo omthumileko, uJesu Krestu.”—Jwanisi 17:3.

Umuntu kufuze amazi kuhle uBaba neNdodanakhe begodu abe nesingani esihle nabo. Kufuze aqale izinto ngendlela abaziqala ngayo. Ngaphezu kwalokho, kufuze alingise ubuntu bakaZimu neNdodanakhe endleleni aphatha ngayo abanye. Ukungezelela kilokho, kufuze azi ukuthi ukuphazimulisa uZimu kuza qangi kunokufumana ukuphila okungapheliko. Njenganje uJesu ubuyela endabeni akhulume ngayo ngaphambilini, uthi:

“Ngikuphazimulisile ephasini, ngokuqeda umsebenzi onginikele wona bona ngiwenze. Nje-ke Baba, ngiphazimulisa eqadi kwakho ngephazimulo egade nginayo eqadi kwakho ngaphambi kobana kube nephasi.” (Jwanisi 17:4, 5) UJesu ubawa uYise bona amvuse ekufeni ambuyisele ephazimulweni ebegade anayo nakasezulwini.

Kodwana lokho akutjho ukuthi uJesu sele akhohliwe ngomsebenzi awenzileko ephasini. Uthandaza uthi: “Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginikele bona ephasini. Bebangebakho, wabanikela mina begodu balilalele ilizwi lakho.” (Jwanisi 17:6) UJesu nakasephasini, wenza okungaphezu kokufundisa abantu ibizo lakaZimu elithi Jehova. Wasiza abapostoli bakhe bona bazwisise ukuthi ibizweli litjho ukuthini—ubuntu bakaZimu nendlela asebenzelana ngayo nabantu.

Abapostoli bamazi kuhle uJehova, indima edlalwa yiNdodanakhe nezinto uJesu abafundise zona. Ngokuzithoba uJesu uthi: “Ngibanikelile amezwi owanginikela wona, bawamukele begodu sebazi kuhle ukuthi ngize njengomjamelakho, bayakholwa nokuthi ungithumile.”—Jwanisi 17:8.

UJesu uveza umehluko hlangana nabalandeli bakhe nephasi, uthi: “Ngiyababawela; angibaweli iphasi, kodwana ngibawela labo onginikele bona, ngombana ngebakho . . . Baba oCwengileko, bavikele ngebanga lebizo lakho, onginikele lona, bona babe munye njengombana nathi simunye. . . . Ngibavikele, akakho namunye wabo olahlekileko ngaphandle kwendodana yokutjhatjalaliswa,” okunguJudasi Iskariyodi, ozokuthengisa uJesu.—Jwanisi 17:9-12.

UJesu nakathandazako uraga uthi: “Iphasi libahloyile. Angibawi ukuthi ubasuse ephasini, kodwana bona ubavikele ngebanga lomumbi. Abasiyingcenye yephasi, njengombana nami ngingasiyingcenye yephasi.” (Jwanisi 17:14-16) Abapostoli nabanye abafundi baphila hlangana nabantu ababuswa nguSathana khona ephasinapha, kodwana kufuze balinge ngamandla ukuthi bangaziphathi njengabo. Bazokwenza njani lokho?

Kufuze bahlwengeke, balotjhe uZimu begodu benze zoke izinto abazifunda emiTlolweni yesiHebheru  nalezo uJesu abafundisa zona. UJesu ubabawela kuZimu uthi: “Bacwengise ngeqiniso; ilizwi lakho liliqiniso.” (Jwanisi 17:17) Ngokukhamba kwesikhathi, abanye abapostoli bazokutlola iincwadi eziphefumulelwe nguZimu, ezizokuba yingcenye ‘yeqiniso’ begodu zisize abantu bona bahlwengeke.

Kodwana ngokukhamba kwesikhathi kunabanye abazokwamukela ‘iqiniso.’ UJesu uraga nokuthandaza, uthi “angibaweli laba kwaphela [anabo lapho], kodwana ngibawela nalabo abazokukholwa kimi ngemva kokuzwa ilizwi labo.” UJesu ubabawela ini? Uthi: “Khona bazakuba munye boke, njengombana nawe Baba umunye nami, nami ngimunye nawe, ukuthi nabo babe munye nathi.” (Jwanisi 17:20, 21) UJesu noYise abasi mumuntu oyedwa. Bamunye ngombana benza zoke izinto ngokuvumelana. UJesu uthandazela ukuthi nabalandeli bakhe babe munye.

Ngaphambi kokutjho amezwi la, uJesu utjele uPitrosi nabanye abapostoli ukuthi uyobalungiselela indawo, ezulwini. (Jwanisi 14:2, 3) UJesu uveza lokho emthandazweni, nakathi: “Baba, ngifuna ukuthi labo onginikele bona babe nami lapha ngikhona, bonyana babone iphazimulo onginikele yona, ngombana ungithande ngaphambi kokuthonyiswa kwephasi.” (Jwanisi 17:24) Ngalokho, uqinisekisa ukuthi eminyakeni eminengi eyadlulako—ngaphambi kobana u-Adamu no-Eva babe nabantwana—uZimu wayithanda iNdodanakhe ebelethwe yodwa, uJesu Krestu.

Nakaphetha umthandazwakhe, uJesu uyabuyelela uveza ukuqakatheka kwebizo lakaYise begodu uqinisekisa abapostoli nabanye abazokwamukela ‘iqiniso’ ukuthi uZimu uyabathanda, uthi: “Ngibazisile ibizo lakho begodu ngizolenza laziwe, ukwenzela bona ithando ongithande ngalo libe kibo nokuthi ngimunye nabo.”—Jwanisi 17:26.