Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 120

Abafundi Kufuze Bathele Iinthelo Begodu Babe Bangani BakaJesu

Abafundi Kufuze Bathele Iinthelo Begodu Babe Bangani BakaJesu

JWANISI 15:1-27

  • ISITJALO SAMADRIBE SAMAMBALA NEEMPANDE

  • SINGAHLALA NJANI ETHANDWENI LAKAJESU?

Sekusikhatjhana uJesu akhuthaza abapostoli bakhe abathembekileko. Nje kungenzeka sele kumathathakusa. UJesu ubenzela umfanekiso okhuthazako.

Uthoma ngokuthi: “Mina ngisitjalo samadiribe samambala, uBaba mlimi.” (Jwanisi 15:1) Umfanekiswakhe ufana nalokho okwatjhiwo eminyakeni emakhulu ngaphambilini ngesitjhaba sakwa-Israyeli, ebesibizwa ngokuthi sidiribe sakaJehova. (Joromiya 2:21; Hosiya 10:1, 2) Kodwana uJehova uyasilahla isitjhabeso. (Matewu 23:37, 38) Nje-ke uJesu wethula indaba etja. Usitjalo samadiribe uYise ebekasolo asilima kusukela ngesikhathi uJesu azeswa ngommoya ocwengileko ngomnyaka ka-29. Nokho uJesu utjengisa ukuthi isitjalo samadiribe sifanekisela okungaphezu kwakhe, uthi:

“Zoke iimpande ezingatheli [uBaba] uyazisusa kimi, ahlwengise zoke ezithelako, bona zithele iinthelo ezingeziweko. . . . Njengombana ipande ingekhe izithelele ngokwayo ngaphandle kokuthi ihlale esitjalweni samadiribe, ngokunjalo nani angekhe nithele ngaphandle kokuthi nihlale nimunye nami. Mina ngisitjalo samadiribe; nina niziimpande.”—Jwanisi 15:2-5.

UJesu uthembise abafundi bakhe abathembekileko ukuthi ngemva kokukhamba kwakhe uzokuthumela umsizi, ummoya ocwengileko. Ngemva kwamalanga ama-51, abapostoli nabanye babazimpande zesitjalo samadiribe lokha nabamukela ummoya ocwengileko loyo. Zoke “iimpande” kuzokufanele zibe munye noJesu. Kubayini?

Uyahlathulula uthi: “Nanyana ngubani ohlala amunye nami, nami ngimunye naye, uthela iinthelo ezinengi; ngombana ngaphandle kwami angekhe nenza litho.” ‘Iimpandezi’—okubalandeli bakhe abathembekileko—zizokuthela iinthelo ezinengi, zilingise uJesu, zitjhumayele ngetjiseko kabanye ngomBuso kaZimu begodu zenze abafundi abanengi. Alo-ke, kuthiwani nangabe omunye akahlali amunye noJesu begodu akatheli iinthelo? UJesu uthi: “Nanyana ngubani ongahlali amunye nami, uphoselwa ngaphandle.” Ngakelinye ihlangothi, uJesu uthi: “Nangabe nihlala nimunye nami, namezwami ahlala kini, bawani nanyana yini eniyifisako, izokwenzeka.”—Jwanisi 15:5-7.

Nje-ke uJesu ubuyela endabeni akhe wayitjho ngaphambilini—ukulalela imiyalwakhe. (Jwanisi 14:15, 21) Uveza indlela eqakathekileko abafundi abangatjengisa ngayo bona bayayilalela imiyalwakhe, uthi: “Nanilalela imiyalo yami, nizokuhlala ethandweni lami, njengombana nami ngilalele imiyalo kaBaba begodu ngihlala ngisethandweni lakhe.” Nokho, kunengi okubandakanyekako kunokuthanda uJehova uZimu neNdodanakhe. UJesu uthi: “Naku umyalo wami, ukuthi nithandane njengombana nami nginithandile. Akakho onethando elikhulu kunaleli, bona umuntu angadela ukuphila kwakhe ngebanga labangani bakhe. Nibangani bami nanenza lokho enginiyala ngakho.”—Jwanisi 15:10-14.

Esikhathini esingaphelisi ihliziyo, uJesu uzokunikela ngokuphila kwakhe ukutjengisa ukuthi uyabathanda abalandeli bakhe abakholelwa kuye. Abalandeli bakhe nabo kufuze bafunde kuye babe nethando lokuzidela komunye nomunye. Ithandweli lizobahlukanisa kwabanye, njengombana uJesu atjhwile phambilini ukuthi: “Boke bazokwazi ngalokhu ukuthi nibafundi bami—nanithandanako.”—Jwanisi 13:35.

Abapostoli kufuze batjheje ukuthi uJesu ubabiza ngokuthi ‘bangani.’ Ubahlathululela nebanga lokuthi kubayini ababiza njalo, uthi: “Nginibize ngokuthi nibangani bami, ngombana nginazise zoke izinto engizizwe kuBaba.” Ukuba mngani kaJesu oseduze nokwazi koke uYise  amtjele khona—singani esiligugu khulu! Nokho, bona bathabele isinganesi kufuze ‘baragele phambili bathela iinthelo.’ UJesu uthi nabenza njalo, ‘nanyana yini abayibawa kuBaba ngebizo lakhe, uzobapha yona.’—Jwanisi 15:15, 16.

‘Iimpandezi,’ okubafundi bakhe, kufuze bathandane. Ithandweli lizobasiza bakghodlhelele okusezako. Ubayelelisa ngokuthi iphasi lizobahloya, kodwana ubaduduza uthi: “Nangabe iphasi liyanihloya, niyazi ukuthi langihloya nami ngaphambi kokuthi linihloye. Ngathana beniyingcenye yephasi, iphasi belizokuthanda okungekwalo. Nje-ke ngebanga lokuthi anisiyingcenye yephasi, . . . kungebangelo iphasi linihloya.”—Jwanisi 15:18, 19.

Nakahlathulula ukuthi kubayini iphasi lizobahloya, uJesu ungezelela uthi: “Bazokwenza zoke izintwezi kini ngebanga lebizo lami, ngombana abamazi loyo ongithumileko.” UJesu uthi kuhlekuhle misebenzakhe elahla abamhloyileko: “Ngathana akhenge ngenze kibo imisebenzi engakhenge kheyenziwe ngomunye umuntu, bebangekhe babe nesono; kodwana nje bangibonile begodu bahloya mina noBaba.” Ukumhloya kwabo kuzalisa isiphorofido.—Jwanisi 15:21, 24, 25; IRhubo 35:19; 69:5.

UJesu godu uthembisa ukuthumela umsizi, ummoya ocwengileko. Boke abalandeli bakhe bangawufumana ummoya onamandla loyo begodu uzobasiza bathele iinthelo, ‘bebafakaze.’—Jwanisi 15:27.