Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 113

Isifundo Sokwenza Izinto Ngokuzimisela Nangokukhuthala—Amatalende

Isifundo Sokwenza Izinto Ngokuzimisela Nangokukhuthala—Amatalende

MATEWU 25:14-30

  • UJESU WENZA UMFANEKISO WAMATALENDE

UJesu nakasesenabapostoli bakhe abane eNtabeni yama-Oliva, ubenzela omunye umfanekiso. Emalangeni ambalwa ngaphambi kwalokho, lokha nakaseJerikho wabenzela umfanekiso wabomina nakabatjengisa ukuthi ukufika komBuso bekusesekude esikhathini esizako. Umfanekiso awenzako nje unezinto ezithileko ofana ngazo nomfanekiso awenze phambilini. Uyingcenye yependulo ayinikelako bona aphendule umbuzo omalungana nokuba khona kwakhe kunye nokuphela kwephasi. Ipendulwakhe iveza ukuthi abafundi bakhe kufuze bathembeke bebazimisele emsebenzini abanikela wona.

Uthoma ngokuthi: “Godu kunjengendoda ezokuthatha ikhambo lokuya endaweni ekude eyabiza iinsebenzi zayo yaziphathisa koke okungokwayo.” (Matewu 25:14) Njengombana uJesu besele azifanise nendoda ethatha ikhambo lokuya endaweni ekude ‘eyozithathela ubukhosi,’ kubulula ngabapostoli ukubona ukuthi “umuntu” lo uJesu akhuluma ngaye, nguye.—Lukasi 19:12.

Emfanekisweni lo, ngaphambi kokuthi umuntu lo athathe ikhambo lokuya endaweni ekude, uphathisa iinsebenzi zakhe izinto eziqakathekileko. Eminyakeni emithathu nesiquntu yomsebenzi kaJesu, udzimelele khulu ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, wabandula nabafundi bakhe bona benze umsebenzi lo. Nje uyakhamba begodu uyaqiniseka bona bazowenza kuhle umsebenzi lo njengombana ababandulile.—Matewu 10:7; Lukasi 10:1, 8, 9; madanisa noJwanisi 4:38; 14:12.

Emfanekisweni, umuntu lo ubahlukanisela njani izinto zakhe? UJesu uthi indoda le: “Yanikela esinye amatalende amahlanu, esinye amabili, esinye yasinikela linye, ngasinye ngokwamakghonwaso, bese yakhamba.” (Matewu 25:15) Zizokwenzani iinsebenzezi ngezinto ezinikelwe zona? Kghani zizozisebenzisa kuhle zicabangela ikosazo? Nakhu uJesu akutjela abapostoli bakhe:

“Msinyana isisebenzi esafumana amatalende amahlanu sakhamba sayokurhweba ngawo sazuza amanye amahlanu. Nesisebenzi esafumana amabili senza okufanako sazuza amanye amabili. Kodwana isisebenzi esifumene italende linye sakhamba sayokwemba umgodi safihla imali yekosaso lapho.” (Matewu 25:16-18) Kuzokwenzakalani ikosi nayibuyako?

UJesu uraga uthi, “Ngemva kwesikhathi eside, ikosi yeensebenzezo yafika izokuhlola ukuthi zenzeni ngemalayo.” (Matewu 25:19) Ezimbili zokuthoma zenza koke okusemandlenazo, “ngasinye ngokwamakghonwaso.” Isisebenzi ngasinye besikhuthele, sizimisele begodu sikhiqiza kilokho ebesinikelwe khona. Esanikelwa amatalende amahlanu sawabuyelela kabili, njengombana kwenza nalesa esanikelwa amatalende  amabili. (Ngesikhatheso isisebenzi bekufuze sisebenze iminyaka eli-19 nasizakufumana isilinganiso setalende linye.) Yeke ikosi ibathokoza ngokufanako nayithi kibo: “Wenze kuhle, sisebenzi esilungileko nesithembekileko! Uthembekile kokuncani. Ngizokubeka bona utlhogomele nokunengi. Thaba nekosakho.”—Matewu 25:21.

Kuyahluka-ke nasiza esisebenzini esanikelwa italende linye. Sithi: “Kosi, ngiyakwazi bonyana uyindoda engacabangeliko, uvuna lapho ungakatjali khona begodu ubuthelela lapho ungakarhatjhi khona. Yeke ngasaba ngayokufihla italende lakho ehlabathini. Nanti, thatha okungokwakho.” (Matewu 25:24, 25) Isisebenzesi asikayibulungi imali esanikelwa yona ukwenzela bona izale khona izokunikela ikosaso inzuzo. Ekhabolakhona, senze okuhlukileko kilokho ebekulindelwe yikosi.

Ngebanga lalokho, ikosi ibiza isisebenzesi ngokuthi “sisebenzi esimbi nesivilaphako.” Sithathelwa koke ebesinakho, kunikelwa isisebenzi esizimiseleko nesikhutheleko. Ikosi itjho naka amezwi: “Nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, bese uba nenala. Kodwana onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho.”—Matewu 25:26, 29.

Kunengi abafundi bakaJesu ekufuze bacabange ngakho, kuhlanganise nokuthi umfanekiso lo utjho ukuthini kibo. Bayabona ukuthi lokho uJesu abaphathise khona—ilungelo eliligugu lokufundisa abantu—kuqakatheke khulu. Ulindele bona bazimisele, begodu bakhuthale emsebenzini lo. Akakalindeli bona boke batjhumayele ngezinga elilinganako. Njengombana umfanekiso lo utjengisile, umuntu nomuntu kufuze enze okusemandlenakhe ‘ngokwamakghonwakhe.’ Nokho, lokho akutjho ukuthi uJesu uzokuthatjiswa ‘buvila’ bomuntu nokubhalelwa ukwenza okusemandlenakhe bona athuthukise izinto zeKosi.

Isiqinisekiso esithi: “Nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko” kufuze bona siyabathabisa abapostoli!