Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 124

Ukuthengiswa Nokubotjhwa KwakaKrestu

Ukuthengiswa Nokubotjhwa KwakaKrestu

MATEWU 26:47-56 MARKOSI 14:43-52 LUKASI 22:47-53 JWANISI 18:2-12

  • UJUDASI UTHENGISA UJESU ESIMINI

  • UPITROSI UQUNTA INDLEBE YESISEBENZI

  • UJESU UYABOTJHWA

Besele kumathathakusa. Abaphristi bavumile ukubhadela uJudasi iimpaparwana zesiliva izima-30 bona athengise uJesu. Nje-ke uJudasi udosa phambili isiqubuthu sabaphristi abakhulu nabaFarisi bayokufuna uJesu. Baphekelelwa siqhema samasotja weRoma ahlomileko nenduna yawo.

UJesu nakamqothako esidlweni sePhasika, uJudasi utjhinge ngokunqophileko ebaphristini abakhulu. (Jwanisi 13:27) Beza boke basiqubuthu sabonogada babapristi abakhulu nesiqhema samasotja. Kungenzeka uJudasi uthome ngokubasa ekumbeni ephezulu lapho uJesu nabapostoli bebagidingela khona iPhasika. Kodwana zange babathole, ngemva kwalokho bayama umRhoba weKidroni batjhinga esimini. Njengombana bayokufuna uJesu, bakhamba baphethe iinkhali neenkhanyisi ngombana bazimisele ukumfumana.

Njengombana uJudasi adosa phambili isiqubuthu utjhinga naso eNtabeni yama-Oliva, unesiqiniseko sokuthi uzomthola kuphi uJesu. UJesu nabapostoli nabaphasi phezulu bakhamba hlangana neJerusalema neBhethaniya bebajayele ukujama esimini yeGetsemani baphumule. Kodwana nje kumnyama ngaphandle uJesu kungenzeka ungaphasi kwemithi yama-Oliva esimini. Alo, amasotja angakhenge ambone uJesu ngaphambilini azomazi njani? Ukuze abasize uJudasi uzobenzela itshwayo. Uthi: “Loyo engizommanga, nguye enimfunako; mbambeni nimbophe nikhambe naye ngokuphepha.”—Markosi 14:44.

Nabasesimini uJudasi ubona uJesu nabapostoli bakhe, utjhinga kibo. Nakafikako uthi kuJesu: “Lotjha, Rabi!” bese ummanga ngomusa. Kodwana uJesu uthi kuye: “Mfo, uze ngamuphi umnqopho lapha?” (Matewu 26:49, 50) Uraga uthi: “Judasi, uthengisa iNdodana yomuntu ngokuyimanga?” (Lukasi 22:48) UJesu akasenandaba noJudasi.

UJesu ubandamela emkhanyweni, uyababuza uthi: “Nifuna ubani?” Bamphendula bathi: “UJesu weNazaretha.” Ngesibindi uJesu uthi: “Nginguye.” (Jwanisi 18:4, 5) Kubarara khulu lokho, bahlehlela emuva bawela phasi.

Kunokuthi asebenzise ithubelo bona abaleke, uJesu uyababuza godu ukuthi bafuna ubani. Bayamphendula godu bathi, “uJesu weNazaretha,” ngommoya ophasi uthi: “Nginitjelile ukuthi nginguye. Nje-ke nangabe nifuna mina, lisani amadoda la akhambe.” Nebujamweni obumasikizobu, uJesu ukhumbula lokho akutjho ngaphambilini ukuthi angeze alahlekelwa nangoyedwa. (Jwanisi 6:39; 17:12) UJesu ubavikele abapostoli bakhe abathembekileko begodu akukho namunye wabo olahlekileko “ngaphandle kwendodana yokutjhatjalaliswa”—uJudasi. (Jwanisi 18:7-9) Nje-ke ubawa bona balise abalandeli bakhe abathembekileko bakhambe.

Njengombana amasotja atjhidela kuJesu abapostoli bayabona ukuthi ikosabo isengozini. Bayayibuza bathi: “Kosi, sibarherhebule ngesabula na?” (Lukasi 22:49) UJesu angakaphenduli, uPitrosi uthatha isabula. Urharhabula uMalirhusi osisebenzi somphristi ophakemeko, umqunta indlebe yangesidleni.

UJesu uthinta indlebe kaMalirhusi uyampholisa. Nje-ke ubafundisa isifundo esiqakathekileko, uyala uPitrosi uthi: “Buyisela isabulakho endawenayo, ngombana boke abasebenzisa isabula bazokubhubha ngesabula.” UJesu akakubalekeli ukubotjhwa, ngombana uthi: “Izokuzaliseka njani imiTlolo ethi kufuze kwenzeke bunjesi?” (Matewu 26:52, 54) Uraga uthi: “Akukafuzi na ngisele ikapho engiyinikelwe nguBaba?” (Jwanisi 18:11) UJesu uzimisele ukwenza intando kaZimu bekube sekufeni.

 UJesu ubuza isiqubuthu uthi: “Alo-ke niphumele ukuzokubopha mina niphethe iinsabula neembhuku ngasuthi nizokubamba isilelesi na? Mihla namalanga bengihlala ethempelini ngifundisa, kodwana khenge ningibambe. Kodwana koke lokhu kwenzeke bona kuzaliseke imitlolo yabaphorofidi.”—Matewu 26:55, 56.

Isiqhema samasotja, induna yawo nesiqubuthu sabonogada bamaJuda babamba uJesu bayambopha. Abapostoli bayabaleka nababona lokhu. Nanyana kunjalo, “isokana elithileko”—mhlamunye mfundi kaJesu uMarkosi—lingena hlangana nesiqubuthu lilandela uJesu. (Markosi 14:51) Bayalibona isokaneli, balinga ukulibamba, liyabaleka litjhiya itjhila lalo lelineni.