Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 134

UJesu Uvusiwe

UJesu Uvusiwe

MATEWU 28:3-15 MARKOSI 16:5-8 LUKASI 24:4-12 JWANISI 20:2-18

  • UJESU UVUSIWE

  • IZINTO EZENZEKA ETHUNENI LAKAJESU

  • UBONAKALA EBAFAZINI ABAHLUKAHLUKENEKO

Abafazi bathukwa khulu nabafumana umzimba kaJesu ungekho ethuneni. UMariya Marhdalina ugijimela “kuSimoni Pitrosi nakomunye umfundi, loyo uJesu ebekamthanda”—umpostoli uJwanisi. (Jwanisi 20:2) Abanye abafazi abaseleko babona ingilozi. Kunenye ingilozi engaphakathi, ‘imbethe isambatho esimhlophe.’—Markosi 16:5.

Enye ingilozi ithi kibo: “Ningathukwa, ngombana ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obulawelwe esigodweni. Akekho la, uvusiwe, njengombana atjho. Yizani nizokubona lapho ebekalele khona. Yeke khambani msinya niyokubikela abafundi bakhe bona uvusiwe kwabafileko, begodu unikhambela phambili uya eGalile.” (Matewu 28:5-7) Nje-ke, “bathukiwe kodwana bathabe khulu,” abafazaba bayagijima bayokubikela abafundi bakhe.—Matewu 28:8.

UMariya ufika kuPitrosi noJwanisi aphefumulela phezulu, uthi kibo: “Bayithethe iKosi ethuneni, asazi ukuthi bayilalisephi.” (Jwanisi 20:2) UPitrosi noJwanisi bagijimela ethuneni. UJwanisi ufika qangi ngombana unebelo. Nokho akangeni, kunalokho uyahlola, ubona amatjhila.

UPitrosi nakafikako uziphosela ngaphakathi. Ubona amatjhila welineni nelinye itjhila uJesu ebekabotjhwe ngalo ehloko. UJwanisi naye uyangena, ngemva kokuzibonela ngewakhe, uyawukholwa umbiko kaMariya. Nanyana uJesu abatjelile ngaphambilini ukuthi uzokuvuka, akakho noyedwa ocabangako ukuthi sele avusiwe. (Matewu 16:21) Babuyela emakhaya bararekile. Nokho, uMariya obesele abuyile, uyasala abanye nabakhambako.

Abanye abafazi bayakhamba bayokutjela abafundi ukuthi uJesu uvusiwe. Nabasendleleni,  uJesu uhlangana nabo uthi: “Lotjhani!” Batjhidela kuye babamba iinyawo zakhe ‘bayamkhothamela.’ UJesu uthi kibo: “Ningasabi! Khambani niyokubikela abafowethu bona baye eGalile, bazongibona khona.”—Matewu 28:9, 10.

Ngaphambilini nakusikinyeka iphasi begodu kuvela neengilozi, abonogada ebebagade ithuna “bavevezela, baba njengabantu abafileko.” Nabaqaqulukako, bangena edorobheni “bayokubikela abaphristi abakhulu zoke izinto ezenzekileko.” Abaphristi bahlangana nabadala bamaJuda babonisana. Bafikelela esiphethweni sokuthi bafumbathise abonogada bona bangakhulumi iqiniso, kunalokho batjele abantu bathi: “Kufike abafundi bakhe ebusuku silele bameba.”—Matewu 28:4, 11, 13.

Umthetho wamaRoma uthi unogada (namkha isotja) kufuze abulawe nange angalala emsebenzini, nokho abaphristi bathembisa abonogada bathi: “Nakungenzeka indaba le [yokuleya amanga ukuthi bebalele] ifike eendlebeni zombusi, sizomhlathululela, nina ningatshwenyeki.” (Matewu 28:14) Abonogada bayavuma ukufunjathiswa begodu benza njengokutjho kwabaphristi. Indaba emamanga le yokuthi umzimba kaJesu wetjiwe irhatjheka kiwo woke amaJuda.

UMariya Marhdalina usesethuneni, uyalila. Nakaphakamisa amehlo ahlola ngaphakathi, ubona iingilozi ezimbili zimbethe izambatho ezimhlophe. Zihlezi lapho umzimba kaJesu bewulaliswe khona, enye ihlezi ngehlokweni enye ihlezi ngeenyaweni. Zithi kuye: “Mfazi, ulilelani?” Uthi kizo: “Bathethe iKosami, angazi ukuthi bayilalisephi.” Ngemva kokutjho lokhu, uyaphenduka ubona omunye umuntu. Umuntu lo ubuyelela umbuzo obuzwe ziingilozi begodu ungezelela ngokuthi: “Ufuna ubani?” UMariya acabanga ukuthi mtlhogomeli wesimu, uthi kuye: “Mnumzana, nangabe uyithethe, ngitjela ukuthi uyilalisephi, ngizayoyithatha.”—Jwanisi 20:13-15.

Kuhlekuhle, uMariya ukhuluma noJesu ovusiweko, kodwana akalemuki ukuthi nguye. Nokho umuntu lo ubiza uMariya ngebizo, lokho kumenza bona abone ukuthi ukhuluma noJesu. UMariya athabile, uyajika uthi “Raboni!” (okutjho ukuthi “Mfundisi!”). UMariya ubamba uJesu ngombana usaba ukuthi uzomtjhiya akhuphukele ezulwini. Kodwana uJesu uthi: “Lisa ukungibamba, ngombana angikakhuphukeli kuBaba. Kodwana khamba uye kubafowethu uthi kibo, ‘Ngikhuphukela kuBaba, uYihlo, kuZimami, uZimenu.’”—Jwanisi 20:16, 17.

UMariya ugijimela endaweni lapho abapostoli nabanye abafundi bahlangene khona. Nakafika kibo, uthi: “Ngiyibonile iKosi!” umbiko lo ungezelela kilokho esele kukhulunywe ngabanye abafazi. (Jwanisi 20:18) Kodwana ababakholwa.—Lukasi 24:11.