Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 130

UJesu Ugwetjelwa Ukufa

UJesu Ugwetjelwa Ukufa

MATEWU 27:31, 32 MARKOSI 15:20, 21 LUKASI 23:24-31 JWANISI 19:6-17

  • UPILATU ULINGA UKUTJHAPHULULA UJESU

  • UJESU UYABULAWA

Naphezu kokuphathwa kumbi nokuhlekwa uJesu aqalana nakho, uPilatu usalinga ngamandla bona amtjhaphulule, kodwana lokho akubathinti nakancani abaphristi abakhulu nabasizi babo. Abafuni litho engavimbela bona uJesu abulawe. Bayarhuwelela bathi: “Akabulawelwe esigodweni! Akabulawelwe esigodweni!” UPilatu uphendula uthi: “Mthatheni nina niyombulala, ngombana angifumani mlandu kuye.”—Jwanisi 19:6.

AmaJuda awamkholisi uPilatu ukuthi uJesu ufanelwe kukufa ngebanga lomlandu abekwe wona wezepolotiki, alo kuthiwani ngomlandu wekolo? Abuyela emlandwini wokuhlambalaza athweswe wona ekhotho yeSanhedrini. Athi: “Thina sinomthetho, begodu ngokomthethwethu kufuze afe, ngombana uzenze indodana kaZimu.” (Jwanisi 19:7) Lo mlandu omutjha kuPilatu.

UPilatu ubuyela esigodlweni sakhe, ulinga ukufumana indlela yokutjhaphulula umuntu ophethwe ngendlela engakalungi lo, loyo umkakhe ambhudangileko. (Matewu 27:19) Alo-ke, kuthiwani ngomlandu omutjha amaJuda ambeka wona—wokuthi isibotjhwesi ‘yindodana kaZimu’? UPilatu uyazi ukuthi uJesu ubuya eGalile. (Lukasi 23:5-7) Nanyana kunjalo uyambuza uthi: “Uvelaphi?” (Jwanisi 19:9) Kungenzeka bona uPilatu ucabanga ukuthi uJesu khewaphila ezulwini nokuthi mhlamunye nguzimu.

UPilatu uzizwele lokha uJesu nakathi uyikosi kodwana umBuswakhe awusiyingcenye yephaseli. UJesu uyathula ngombana akutlhogeki bona ahlathulule lokho akutjhwileko phambilini. Ukuthula kwakhe kumzwisa ubuhlungu uPilatu begodu kuyamsilinga, kungebangelo athi kuJesu: “Awufuni ukungikhulumisa? Awazi na ukuthi nginamandla wokukutjhaphulula namandla wokukubulala?”—Jwanisi 19:10.

Ngamezwi alula, uJesu umphendula uthi: “Bengekhe ube namandla phezu kwami ngathana bewungakawanikelwa ezulwini. Kungakho umuntu onginikele kuwe anesono esikhulu kunesakho.” (Jwanisi 19:11) Kungenzeka uJesu nakakhuluma ‘ngomuntu omnikele kuye,’ akakhulumi ngoJudasi Iskariyodi yedwa ngombana uKhayafasi nabasizi bakhe nabo bamlandu. Amezwi kaJesu la ahlathulula ukuthi ngibo abanesono esikhulu esidlula sakaPilatu.

UPilatu ukarwa mamezwi kaJesu nendlela aziphethe ngayo begodu usaba ukuthi mhlamunye uJesu nguzimu, kungebangelo alinga godu ukumtjhaphulula. Nanyana kunjalo, amaJuda angezelela ivalo lakaPilatu. Amthusela athi: “Nawungatjhaphulula umuntu lo, kutjho bona awusimngani kaKhesari. Nanyana ngubani ozenza ikosi uphikisana noKhesari.”—Jwanisi 19:12.

Ahlezi esihlalweni sakhe sokwahlulela, umbusi ukhiphela uJesu ngaphandle, uthi ebantwini: “Qalani ikosenu!” AmaJuda awayingeni leyo, arhuwelela athi: “Msuse! Msuse! Akatjhinge esigodweni!” UPilatu uyawarabhela, uthi: “Ngibulale ikosenu na?” AmaJuda anyenyiswa kubuswa mbuso wamaRoma; nanyana kunjalo abaphristi abakhulu ngesibindi bathi: “Ikosethu nguKhesari kwaphela.”—Jwanisi 19:14, 15.

Ngebanga lokuba litjhatjha, uPilatu uthuswa litjhada elibangwa maJuda ngalokho akufunako, uwanikela uJesu bona ambulale. Amasotja amhlubulisa isambatho esibubende ngemva kwalokho ambathisa izambatho zakhe zangaphandle. Njengombana bakhamba naye, bamkatelela bona azithwalele isigodo sakhe sokuhlunguphazwa.

Kusesesekuseni ngeLesihlanu ngoNisan 14. UJesu akhenge alale kusukela ngeLesine, bekube nje usaqalene nobujamo obuhlukahlukeneko obubuhlungu. UJesu utlhaga nokudosa isigodo  esibudisi, nje-ke uphelelwa mamandla. Amasotja akatelela uSimoni weSirene e-Afrika, ozidlulelako, bona athwale isigodo sokuhlunguphazwa asise endaweni uJesu azokubulawelwa kiyo. Abantu abanengi bayamlandela, bazibetha ngebanga lesizi begodu bayalila ngebanga lalokho okwenzekako.

UJesu uthi ebafazini abalilako: “Madodakazi weJerusalema, lisani ukungililela. Kunalokho zilileleni nina nabantwabenu; ngombana isikhathi siyeza lapho abantu bazokuthi khona, ‘Bayathaba abafazi abaziinyumba, iimbeletho ezingakhenge zibelethe namabele angakhenge amunyise!’ Bazokuthoma bathi eentabeni, ‘Welani phezu kwethu!’ Neendundumeni bathi, ‘Sigubuzesani!’ Nangabe benza izintwezi lokha umuthi nawuhlaza, kuzokwenzekani nasele utjhwabile?”—Lukasi 23:28-31.

UJesu uqalisele esitjhabeni samaJuda. Usifanisa nomuthi ofako kodwana osesehlaza, ngombana uJesu usesekhona begodu kunamaJuda ambalwa akholelwa kuye. UJesu nakafako, nabafundi bakhe nabalahla ikolo yamaJuda, isitjhaba sama-Israyeli sizokufana nomuthi ofileko. Kuzokuba nesililo esikhulu lokha amabutho weRoma nakatjhabalalisa isitjhabesi!