Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 114

UKrestu Nakezako Uzokugweba Izimvu Neembuzi

UKrestu Nakezako Uzokugweba Izimvu Neembuzi

MATEWU 25:31-46

  • UJESU WENZA UMFANEKISO WEZIMVU NEEMBUZI

ENtabeni yama-Oliva, uJesu uqeda ukwenza umfanekiso weentombi ezilitjhumi nowamatalende. Uyisonga njani ipendulo yombuzo wabapostoli bakhe omalungana nesibonakaliso sokuba khona kwakhe nesokuphela kwephasi? Uyisonga ngokwenza umfanekiso wamaswaphela wezimvu neembuzi.

UJesu uthoma ngokwenza isisekelo sawo, uthi kibo: “INdodana yomuntu nayiza ngephazimulwayo, ikunye nazo zoke iingilozi, izokuhlala esihlalweni sayo sobukhosi esiphazimulako.” (Matewu 25:31) UJesu ukwenza kukhanye ukuthi umfanekiso lo umayelana naye. Kanengi bekazibiza ngokuthi, ‘yiNdodana yomuntu.’—Matewu 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Uzokuzaliseka nini umfanekiso lo? Uzokuzaliseka uJesu ‘nakeza ngephazimulwakhe’ akunye neengilozi begodu azokuhlala ‘esihlalweni sakhe sobukhosi esiphazimulako.’ Besele akhulumile ‘ngeNdodana yomuntu eza iselifwini inamandla nephazimulo ekulu’ ineengilozi zayo. Kuzokwenzeka nini lokho? “Msinyana ngemva kwesizi.” (Matewu 24:29-31; Markosi 13:26, 27; Lukasi 21:27) Ngalokho-ke, umfanekiso lo uzokuzaliseka esikhathini esizako lokha uJesu nakeza ngephazimulo. Uzokwenzani?

UJesu uyahlathulula: ‘INdodana yomuntu nayizako  . . . , zoke iintjhaba zizokubuthelwa phambi kwayo, izokuhlukanisa abantu babe ziinqhema ezimbili, njengomelusi nakahlukanisa izimvu neembuzi. Izokubeka izimvu ngesidleni sayo, iimbuzi ngesinceleni sayo.’—Matewu 25:31-33.

Nakakhuluma ngezimvu ezingehlangothini elithandwako, uJesu uthi: “Yeke iKosi izokuthi kilabo abangesidleni sayo: ‘Yizani nina enibusiswe nguBaba, yidlani ilifa lomBuso anilungiselele lona kusukela ekuthonyisweni kwephasi.’” (Matewu 25:34) Kubayini iKosi ithanda izimvu?

 IKosi iyahlathulula: “Bengilambile nangipha ukudla; bengomile nangiseza. Bengimqhamuka nangamukela ngeendlini zenu; ngihlubule nangembathisa. Ngigula nangitlhogomela. Bengisejele nangivakatjhela.” Izimvezi, “abalungileko,” nazibuzako ukuthi ziyenze njani imisebenzi emihle leyo, iyaphendula: “Ngokwezinga enikwenze ngalo komunye wabancani kubafowethwaba, nikwenzile nakimi.” (Matewu 25:35, 36, 40, 46) Imisebenzi emihle le aziyenzi ezulwini, ngombana akunabantu abagulako nabalambileko ezulwini. Kunalokho, ziyenzela abafowabo bakaKrestu ephasini.

Kuthiwani-ke ngeembuzi ezibekwe ngesinceleni? UJesu uthi: “[IKosi] izokuthi kilabo abangesinceleni sayo: ‘Sukani kimapha, nina eniqalekisiweko, tjhingani emlilweni ongapheliko olungiselelwe uDeveli neengilozi zakhe. Ngombana bengilambile nangidima ukudla; ngomile, akhenge ningiseze. Bengimqhamuka, akhenge ningamukele eendlini zenu; ngihlubule, akhenge ningembathise; ngigula begodu ngisejele, akhenge ningitlhogomele.’” (Matewu 25:41-43) Isigwebwesi siyafaneleka ngombana iimbuzi zibhalelwe kuphatha abafowabo bakaKrestu abasephasini kuhle, into ebekufuze ziyenzile.

Abapostoli balemuka ukuthi isigwebo esizakwesi sizokuba nemiphumela ezokuhlala isikhathi esingapheliko. UJesu uthi kibo: “[IKosi] izobaphendula ithi: ‘Ngiqinisile ngithi kini, ngezinga eningakakwenzi ngalo komunye wabancanaba, anikakwenzi nakimi.’ Laba bazokuya ekutjhatjalalisweni kwaphakade, kodwana abalungileko bazokuya ekuphileni okungapheliko.”—Matewu 25:45, 46.

Ipendulo kaJesu embuzweni wabapostoli imumethe okunengi abalandeli bakhe ekufuze bacabange ngakho, ibasiza bahlolisise indlela abacabanga ngayo nezenzo zabo.