Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 116

Ufundisa Ukuthobeka NgePhasika Lakhe Lamaswaphela

Ufundisa Ukuthobeka NgePhasika Lakhe Lamaswaphela

MATEWU 26:20 MARKOSI 14:17 LUKASI 22:14-18 JWANISI 13:1-17

  • UJESU UDLA IPHASIKA LAMASWAPHELA NABAPOSTOLI BAKHE

  • UBAFUNDISA ISIFUNDO NGOKUHLAMBISA ABAPOSTOLI IINYAWO

UPitrosi noJwanisi sele bafikile eJerusalema ukuzokulungiselela iPhasika njengombana uJesu atjhwile. Ngokukhamba kwesikhathi uJesu nabapostoli bakhe abalitjhumi bayabalandela. Ilanga selithoma ukutjhinga, uJesu nabapostoli bakhe bayehla basuka eNtabeni yama-Oliva. UJesu uyibona kokugcina imini le, kazi phela enye imini uzoyibona nasele avusiwe.

Msinyana uJesu nabapostoli bakhe bayafika edorobheni, begodu batjhinga emzini abayokudlela kiwo isidlo sePhasika. Nabafikako, bakhuphuka ngeentepisi batjhinga ekumbeni ekulu ephezulu. Bathola ukuthi woke amalungiselelo wesidlo sangemsitheleni sele enziwe. Kuyatjho bona uJesu bekasiqale ngabomvu isikhathesi, ngombana uthi: “Bengifisa khulu ukudla iPhasikeli nani ngaphambi kobana ngitlhage.”—Lukasi 22:15.

Eminyakeni eminengi edlulileko, abantu abagidinga iPhasika bathoma isiko lokudluliselana iinkapho zewayini. Yeke ngemva kokwamukela enye yeenkapho, uJesu uthokoza uZimu uthi: “Thathani lokhu nidluliselane khona, ngombana ngithi kini, kusukela nje, angekhe ngisasela iwayini bekufike umBuso kaZimu.” (Lukasi 22:17, 18) Kufuze bona kuyakhanya ukuthi ukufa kwakhe kutjhidele.

Phakathi nesidlo sePhasika, kwenzeka okuthileko okungakajayeleki. UJesu uyasikima, uhlubula izambatho zakhe zangaphandle, begodu uthatha ithawula. Uthela amanzi ngesikotlelweni esihlanu kwabo. Ngokujayelekileko, umuntu omeme iimvakatjhi angahlambisa iimvakatjhi zakhe iinyawo namkha kube sisebenzi sakhe. (Lukasi 7:44) Nokho emnyanyeni lo akakho umuntu omeme iimvakatjhi, yeke uJesu nguye obahlambisa iinyawo. Lokhu bekungenziwa nginanyana ngimuphi umpostoli kibo, kodwana akakho okwenzako. Inga-kghani kungombana kusesenokuphikisana okukhona hlangana nabo? Nanyana ngikuphi, kubaphathisa iinhloni ukubona uJesu abahlambisa iinyawo.

UJesu nakafika kuPitrosi bona amhlambise iinyawo, uPitrosi uthi: “Awa, angekhe ungihlambise iinyawo.” UJesu uthi: “Ngaphandle kokuthi ngikuhlambise, awunatjhebiswano nami.” UPitrosi uthi: “Kosi, ungangihlambisi iinyawo kwaphela kodwana ngihlambisa nezandla nehloko.” Imrara khulu ipendulo kaJesu, nakathi: “Nanyana ngubani ohlambileko akutlhogeki ahlanjiswe okhunye ngaphandle kweenyawo zakhe, kodwana uhlwenge ngokupheleleko. Nina madoda nihlwengile, kodwana ingasi noke.”—Jwanisi 13:8-10.

UJesu ubahlambisa iinyawo boke abapostoli bakhe abali-12, kuhlanganise noJudasi Iskariyodi. Ngemva kokumbatha izambatho zakhe zangaphandle nokubuyela godu etafuleni, uyababuza,  uthi: “Niyakuzwisisa na engikwenze kini? Ningibiza ngokuthi ‘Mfundisi’ nokuthi ‘Kosi,’ nitjho kufanele, ngombana ngingikho. Nje-ke, nangabe mina, nanyana ngiyiKosi noMfundisi, nginihlambise iinyawo, nani kufuze nihlambisane iinyawo. Ngombana nginibekela isibonelo sokuthi njengombana ngenzile kini, nani nenze okufanako. Ngiqinisile ngithi kini, isigqila asisisikhulu kunekosaso, nothunyiweko akasimkhulu kunaloyo omthumileko. Nanazi izintwezi, niyathaba nanizenzako.”—Jwanisi 13:12-17.

Nangambala uJesu ubafundisa isifundo esihle sokuthobeka! Abalandeli bakaJesu akukafuzi bafune izinto eziphambili, bacabange nokuthi baqakatheke ukudlula abanye begodu kufuze benzelwe izinto. Kunalokho, kufuze balingise uJesu, ingasi ngokuhlambisa abanye iinyawo, kodwana ngokuzimisela ukwenzela abanye izinto ngokuthobeka begodu bangakhethi.