Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 137

Ubonakala Kwabanengi Ngaphambi KwePentekoste

Ubonakala Kwabanengi Ngaphambi KwePentekoste

MATEWU 28:16-20 LUKASI 24:50-52 IZENZO 1:1-12; 2:1-4

  • UJESU UBONAKALA EBANTWINI ABANENGI

  • UKHUPHUKELA EZULWINI

  • UJESU UTHULULELA UMMOYA OCWENGILEKO PHEZU KWABAFUNDI ABALI-120

Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu uhlela ukuhlangana nabapostoli bakhe abali-11 entabeni yeGalile. Nabanye abafundi pheze abama-500 nabo bakhona, abanye babo bayazaza. (Matewu 28:17; 1 Korinte 15:6) Kodwana lokho uJesu akutjhoko kubasiza bona baqiniseke ukuthi kwamambala uyaphila.

UJesu uveza ukuthi uZimu umnikele loke ilawulo ezulwini nephasini. Uthuma abafundi bakhe, uthi: “Yeke, khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi, nibabhabhadise ebizweni lakaBaba neleNdodana nelommoya ocwengileko, nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho.” (Matewu 28:18-20) UJesu akakavuswa kwaphela, kodwana unekareko ekutjhunyayelweni kweendaba ezimnandi.

Boke abalandeli bakaJesu—amadoda, abafazi nabentwana—bafumana umyalo ofanako wokwenza abafundi. Abaphikisi bangalinga ukuvimbela umsebenzabo wokutjhumayela, kodwana uJesu ubaqinisekisa uthi: “Nginikelwe loke ilawulo ezulwini nephasini.” Kutjho ukuthini lokho ebalandelini bakhe? Uthi kibo: “Qalani! Nginani imihla yoke bekube sekupheleni kwephasi.” UJesu akatjho ukuthi boke abantu abatjhumayela iindaba ezimnandi bazokufumana amandla wokwenza imikarisomraro. Nanyana kunjalo, ummoya ocwengileko uzobasekela.

Abafundi bakaJesu bambone amahlandla ambalwa ‘emalangeni ama-40’ ngemva kokuvuswa kwakhe. Nanyana bebangaboni ukuthi nguye, “waziveza kibo aphila ngobufakazi obunengi obukholisako,” begodu wabafundisa “ngomBuso kaZimu.”—IzEnzo 1:3; 1 Korinte 15:7.

Njengombana abapostoli baseseGalile, uJesu ubayala ukuthi babuyele eJerusalema. Nakahlangana nabo lapho, uthi kibo: “Ningakhambi eJerusalema, kodwana hlalani nilindele lokho uBaba akuthembisileko, lokho enakuzwa ngami; ngombana uJwanisi wabhabhadisa ngamanzi, kodwana nina nizokubhajadiswa ngommoya ocwengileko emalangeni ambalwa kusukela nje.”—IzEnzo 1:4, 5.

Ngokukhamba kwesikhathi uJesu uhlangana nabapostoli bakhe godu. ‘Ubadosa phambili ukhamba nabo bebayokufika eBhethaniya,’ engepumalanga yeNtaba yama-Oliva. (Lukasi 24:50) Nanyana uJesu angakabafihleli litho mayelana nokukhamba kwakhe, basakholelwa ukuthi umBuswakhe uzokuba sephasini.—Lukasi 22:16, 18, 30; Jwanisi 14:2, 3.

Abapostoli babuza uJesu bathi: “Kosi, ubuyisela umbuso ku-Israyeli gadesi na?” Ubaphendula uthi: “Akusingokwenu ukwazi iinkhathi namkha amalanga uBaba awabeke ngaphasi kwelawulo lakhe.” Uraga nokubatjela ngomsebenzi ekufuze bawenze, uthi: “Nizokufumana amandla lokha ummoya ocwengileko nawufika kini, nizokuba bofakazi bami eJerusalema, kiyo yoke iJudiya neSamariya, neendaweni ezikude khulu zephasi.”—IzEnzo 1:6-8.

Abapostoli banoJesu eNtabeni yama-Oliva, kusesenjalo uJesu ukhuphukela ezulwini. Msinyana, ilifu liyamgubuzesa. Umzimba kaJesu wenyama uyatjhuguluka, ubamzimba wommoya bona azokukghona ukungena ezulwini. (1 Korinte 15:44, 50; 1 Pitrosi 3:18) Njengombana abapostoli abathembekileko baqale uJesu, ‘kuvela amadoda amabili ambethe izambatho ezimhlophe,’ ajama eqadi kwabo. Lezi ziingilozi ezembethe imizimba yenyama, ziyababuza zithi: “Madoda weGalile, nijameleni niqale esibhakabhakeni? UJesu lo okhutjhulwe asuka kini waya esibhakabhakeni, uzokuza ngendlela efana nenimbone akhamba ngayo aya esibhakabhakeni.”—IzEnzo 1:10, 11.

Bafundi bakaJesu kwaphela abambonako nakakhuphukela ezulwini. Nalokha azokuthoma ukubusa ‘uzokuza ngendlela efanako,’ balandeli  bakhe kwaphela abazokwazi ukuthi uJesu sekayabusa.

Abapostoli babuyela eJerusalema. Emalangeni alandelako bahlangana nabanye abafundi, ekubalwa hlangana nabo ‘abafowabo bakaJesu nonina uMariya.’ (IzEnzo 1:14) Isiqhemesi siphikelela emthandazweni. Enye into esiyithandazelako kukhethwa komfundi ozokungena esikhundleni sakaJudasi Iskariyodi, bona abapostoli bahlale bali-12. (Matewu 19:28) Bafuna umfundi obone izinto ezenziwe nguJesu, kuhlanganise nokuvuswa kwakhe. Benza ifumbe ukufumana ukuthi uZimu ukhetha bani. Kukokugcina eBhayibhelini kusetjenziswa ifumbe ukufumana intando kaZimu. (IRhubo 109:8; IzAga 16:33) Kukhethwa uMatiyasi, okungenzeka bekahlangana nabalandeli bakaJesu abama-70 abathuma ukuthi bayokutjhumayela, bona ‘abalwe nabapostoli abali-11.’—IzEnzo 1:26.

Ngemva kwamalanga alitjhumi uJesu akhuphukele ezulwini, kugidingwa uMnyanya wamaJuda wePentekoste langomnyaka ka-33. Abafundi okungenzeka bali-120 bahlangene ekumbeni ephezulu eJerusalema. Kungakalindeleki kuzwakala itjhada livela ezulwini, linjengelommoya obetha ngamandla, lizala indlu yoke abahlezi ngakiyo. Kubonakala amalimu anjengomlilo, ngalinye lihlala phezu komunye nomunye wabo. Boke abafundi bathoma ukukhuluma ngamalimi ahlukahlukeneko. UJesu uthululela ummoya ocwengileko awuthembisa abafundi bakhe.—Jwanisi 14:26.