Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 135

UJesu Ovusiweko Ubonakala Kwabanengi

UJesu Ovusiweko Ubonakala Kwabanengi

LUKASI 24:13-49 JWANISI 20:19-29

  • UJESU UBONAKALA ENDLELENI EYA E-EMAWUSI

  • UHLATHULULELA ABAFUNDI BAKHE IMITLOLO

  • UTOMASI UYAKHOLWA

KusesengoSondo, ngoNisan 16, begodu abafundi badanile. Abazwisisi ukuthi ithuna elinganalitho litjho ukuthini. (Matewu 28:9, 10; Lukasi 24:11) Ekukhambeni kwelanga, uKleyopasi nomunye umfundi bayakhamba eJerusalema baya e-Emawusi, okulibanga elimakhilomitha ali-11.

Njengombana bakhamba, bacoca ngezinto ezenzekileko. Kuthi kusesenjalo kuvela umuntu abangamaziko akhambisane nabo. Uyabuza uthi: “Niphikisana ngani njengombana nikhamba nje?” UKleyopasi uyamphendula uthi: “Umqhamuka ohlala yedwa eJerusalema na, awazi nezinto ezenzeke amalanga la?” Umuntu lo uyabuza uthi: “Ziphi izinto?”—Lukasi 24:17-19.

Bayamphendula bathi: “Izinto eziphathelene noJesu umNazaretha. Besinethemba lokobana indoda le ngiyo ezokutjhaphulula u-Israyeli.”—Lukasi 24:19-21.

UKleyopasi nomnganakhe bacocela umuntu lo ngezehlakalo zamhlokho. Bamtjela ukuthi abanye abafazi abaye ethuneni ebekubulungwe kilo uJesu balifumene linganalitho begodu nabasese lapho abafazaba babone iingilozi ezibatjele ukuthi uJesu uyaphila. Bambikela nokuthi abanye bayile ethuneni, ‘bafumana kunjengombana abafazabo batjhwile.’—Lukasi 24:24.

Kusemtarini ukuthi abafundi ababilaba bararekile, abazi ukuthi izehlakalwezi zitjho ukuthini. Umuntu lo, ulungisa indlelabo engakalungi yokucabanga, ebavimbela bona bangakholwa ukuthi uJesu uvusiwe. Uthi: “Nina eninganangqondo nenibuthaka eenhliziyweni ukukholelwa zoke izinto abaphorofidi abazikhulumako! Bekungatlhogeki na ngoKrestu ukutlhaga ngazo zoke izintwezi bese angene ephazimulwenakhe?” (Lukasi 24:25, 26) Ngemva kwalokho, ubahlathululela imiTlolo eminengi ekhuluma ngoKrestu.

Ekugcineni amadoda amathathu la afika e-Emawusi. Abafundi ababilaba bafuna ukuzwa okungeziweko, nje-ke barabhela umuntu lo bathi: “Hlala nathi, ngombana kuyahlwa nelanga selizokutjhinga.” Uyavuma ukuhlala nabo begodu badla ndawonye. Njengombana umuntu lo athandaza, ahlephula isikwa begodu abanikela sona, bayambona ukuthi ngubani, kodwana uyanyamalala. (Lukasi 24:29-31) Nje bayaqiniseka ukuthi uJesu uyaphila.

Bathabile, abafundi ababilaba bacoca ngokusand’ ukwenzeka bathi: “Iinhliziyo zethu bezingavuthi na nakakhuluma nathi endleleni, njengombana bekasihlathululela kuhle imiTlolo?” (Lukasi 24:32) Barhabela emva eJerusalema, nabafikako bafumana abapostoli nabanye. Ngaphambi kokuthi uKleyopasi nomnganakhe bafumane ithuba lokubabikela okwenzekileko, bezwa abanye bathi: “Kwamambala iKosi ivusiwe, begodu ibonakele kuSimoni!” (Lukasi 24:34) Ngemva kwalokho amadoda amabili la ayababikela ukuthi uJesu ubonakele njani kiwo.

Kuthi kusesenjalo, uJesu uvela ngekumbeni abangakiyo, lokho kubathusa khulu. Kubathusa khulu lokho ngombana balodlhele iminyango ngebanga lokusaba amaJuda. Nanyana kunjalo, nangu uJesu ujame la hlangana nabo. Ngommoya ophasi uthi: “Ukuthula akube nani.” Nanyana kunjalo, basathukiwe. Njengombana khekwenzeka emnyakeni odlulileko, “bacabanga ukuthi babona isibunjwa sommoya.”—Lukasi 24:36, 37; Matewu 14:25-27.

Bona atjengise ukuthi ababoni umbono namkha isibunjwa sommoya, kodwana ukuthi nguye ngomzimba wenyama, uJesu ubatjengisa izandla neenyawo zakhe bese uthi: “Kubayini nitshwenyekile, begodu kubayini ninokuzaza eenhliziyweni zenu? Qalani izandla neenyawo zami, ngimi; ngikghwathani nizizwele, ngombana isibunjwa sommoya asinanyama namathambo njengombana ningibona.” (Lukasi 24: 36-39) Bathabile kodwana ngakelinye ihlangothi abakholwa kuhle.

Ulinga ukubasiza babone ukuthi kwamambala nguye, uyababuza uthi: “Ninokudliwako na?” Wamukela isiqetjhana sehlambi ebasiweko bese uyasidla. Ngemva kwalokho uthi: “La mamezwi engawatjho kini lokha ngisesenani [ngaphambi kokufa kwami], ukuthi zoke izinto ezitlolwe ngami emThethweni kaMosi nakubaPhorofidi namaRhubo kufuze zizaliseke.”—Lukasi 24:41-44.

Ngaphambilini, uJesu usize uKleyopasi nomnganakhe bona bazwisise imiTlolo, begodu nje wenza okufanako kilabo abahlangene lapho,uthi: “Lokhu ngilokho okutloliweko: ukuthi uKrestu uzokutlhaga, avuswe kwabahlongakeleko ngelanga lesithathu, begodu ngesisekelo sebizo lakhe, umlayezo wokutjhuguluka ngokulitjalelwa kwezono uzokutjhunyayelwa kizo zoke iintjhaba—ukusuka eJerusalema. Nizokuba bofakazi balokhu”—Lukasi 24:46-48.

Kwenzeka koke lokhu umpostoli uTomasi akekho. Emalangeni alandelako, abanye bayamtjela bathi: “Siyibonile iKosi!” Kodwana uTomasi uthi kibo: “Ngaphandle kobana ngibone iimbobo zeempikiri ezandleni zayo, ngifake nomunwami eembotjeni zeempikiri, ngifake nesandla sami ehlangothini layo, angekhe ngikholwe.”—Jwanisi 20:25.

Ngemva kwamalanga abunane, abafundi bahlangene godu ngekumbeni elodlhelweko, noTomasi ukhona. UJesu ujama hlangana nabo uyabalotjhisa uthi: “Ukuthula akube nani.” Aqala ngakuTomasi uthi: “Faka umunwakho la, ubone nezandla zami, bese uthatha isandla sakho usifake ehlangothini lami, ulise ukuzaza kodwana ukholwe.” UTomasi uyababaza uthi: “Kosami, Zimami!” (Jwanisi 20:26-28) Nje-ke, uTomasi uyakholwa ukuthi uJesu uyaphila. Nakathi “Zimami” akatjho ukuthi uJesu nguZimu umninimandlawoke, kodwana uveza ukuthi mjameli kaJehova.

UJesu uthi: “Ngombana ungibonile, uyakholwa? Bayathaba abakholwa bangakaboni.”—Jwanisi 20:29.