Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 125

Basa UJesu Ku-Anasi, Ngemva Kwalokho KuKhayafasi

Basa UJesu Ku-Anasi, Ngemva Kwalokho KuKhayafasi

MATEWU 26:57-68 MARKOSI 14:53-65 LUKASI 22:54, 63-65 JWANISI 18:13, 14, 19-24

  • BASA UJESU KUMPHRISTI OPHAKEMEKO WANGAPHAMBILINI U-ANASI

  • ISANHEDRINI IGWEBA UMLANDU NGOKUNGASI SEMTHETHWENI

Ngemva kobana babophe uJesu njengesilelesi, bayamthatha bamusa ku-Anasi obekamphristi ophakemeko uJesu nakasakhulako, lokha nakarara abafundisi ethempelini ngendlela azwisisa ngayo. (Lukasi 2:42, 47) Ngokukhamba kwesikhathi, amanye amadodana ka-Anasi aba baphristi, kodwana njenganje mkhwenyanakhe u-Khayafasi osele amphristi.

Ngesikhathi uJesu asemzini ka-Anasi, uKhayafasi ufumana ithuba lokubiza umhlangano weSanhedrini. Amalunga womkhandlu loyo ama-71, kubalwa hlangana umphristi omkhulu nabanye ebebabaphristi ngaphambilini.

U-Anasi ubuza uJesu “ngabafundi bakhe nangefundiswakhe.” UJesu umphendula uthi: “Ngikhulume nephasi tjhatjhalazi. Bengihlala ngifundisa esinagogeni nethempelini, lapho woke amaJuda ahlangana khona, akunalitho engilikhulume ngemsitheleni. Kubayini ubuza mina? Buza labo abezwe lokho engibatjele khona.”—Jwanisi 18:19-21.

Omunye wabonogada ojame lapho uwahla uJesu ngepama ebusweni, uthi: “Yindlela ophendula ngayo umphristi omkhulu le?” UJesu azi ukuthi akanamlandu, uyamphendula uthi: “Nangabe kunento embi engiyikhulumileko, fakazela ubumbobo; kodwana nangabe lokho engikukhulumileko kuliqiniso, ungibethelani?”  (Jwanisi 18:22, 23) Yeke, u-Anasi uthumela uJesu kumkhwenyanakhe uKhayafasi.

Kodwana nje, woke amalunga womkhandlu weSanhedrini—umphristi ophakemeko, amadoda amadala nabatloli sebahlangene. Bahlangene emzini kaKhayafasi. Umthetho awubavumeli bona bagwebe umlandu ngobusuku bePhasika, kodwana lokho akutjho litho kibo ngombana leli lithuba elihle lokuthi bafeze iinhloso zabo ezimbi.

Isiqhemesi besele sithethe ihlangothi. Ngemva kobana uJesu avuse uLazaru, iSanhedrini yaqunta bona uJesu kufuze abulawe. (Jwanisi 11:47-53) Emalangeni ambalwa adlulileko, abadosiphambili bezekolo baluke amano wokubamba uJesu bambulale. (Matewu 26:3, 4) Nangambala, nangaphambi kokufunyanwa anomlandu, uJesu sele agwetjelwe ukufa!

Ngaphezu kokuthi bahlangene ngokungasisemthethweni, abaphristi abakhulu namanye amalunga womkhandlu weSanhedrini balinga ukufumana abantu abazokufakaza amanga ngoJesu. Bafumana abantu abanengi, kodwana izinto abazikhulumako azivumelani. Ekugcineni, kuvela abantu ababili bathi: “Simzwile athi, ‘Ngizokugiriza ithempeleli elenziwe ngezandla, ngakhe elinye ngamalanga amathathu elingakenziwa ngezandla.’” (Markosi 14:58) Kodwana nabo abakutjhoko kuyaphikisana.

UKhayafasi ubuza uJesu uthi: “Awutjho litho bona uziphendulele? Zizinto bani lezi abantwaba abakumangalela ngazo?” (Markosi 14:60) UJesu akatjho litho ngobufakazi obumamanga amangalelwa ngabo. Nje-ke, umPhristi oPhakemeko uKhayafasi uluka amanye amano.

UKhayafasi wazi kuhle ukuthi amaJuda amhloyile umuntu ozibiza ngokuthi uyiNdodana kaZimu. Ngaphambilini, ngesikhathi uJesu abiza uZimu ngokuthi nguBabakhe, amaJuda bekafuna ukumbulala ngombana athi ‘uzenza olingana noZimu.’ (Jwanisi 5:17, 18; 10:31-39) Azi indlela amaJuda azizwa ngayo, uKhayafasi ugandelela uJesu uthi: “Ngikufungisa uZimu ophilako bona usitjele ukuthi unguKrestu na, iNdodana kaZimu!” (Matewu 26:63) Iye, uJesu khange azifihle ukuthi uyiNdodana kaZimu. (Jwanisi 3:18; 5:25; 11:4) Nange angawuphenduli umbuzo lo, kungaba bufakazi bokuthi akasiyiNdodana kaZimu namkha uKrestu. UJesu uthi: “Nginguye; begodu nizokubona iNdodana yomuntu ihlezi ngesandleni sokudla soMninimandla woke begodu iza ngamafu wezulu.”—Markosi 14:62.

Nakezwa lokho uKhayafasi urathula izambatho zakhe, uthi: “Uhlambalazile! Sisabafunelani abanye abofakazi? Niyabona! Nani nizizwele ukuhlambalaza kwakhe. Nicabangani?” Amalunga weSanhedrini akhipha isahlulelo athi: “Ufanelwe kukufa.”—Matewu 26:65, 66.

Bathoma ukuhlekisa ngoJesu, bambetha nangamaguduva. Abanye bamwahla ngeempama ebusweni bebayamkhafulela. Ngemva kokumdula nokumgubuzesa ebusweni, bayamtshima bathi kuye: “Phorofida! Ngubani okubethileko?” (Lukasi 22:64) Akhusucabange, nasi iNdodana kaZimu ihlunguphazwa ngomlandu ongasisemthethweni ogwetjwa ngobusuku!