Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 115

Iphasika LakaJesu Lamaswaphela Liyatjhidela

Iphasika LakaJesu Lamaswaphela Liyatjhidela

MATEWU 26:1-5, 14-19 MARKOSI 14:1, 2, 10-16 LUKASI 22:1-13

  • UJUDASI ISKARIYODI UBHADELWA BONA AKGHAPHELE UJESU

  • ABAPOSTOLI ABABILI BALUNGISELELA IPHASIKA

UJesu uqeda ukufundisa abapostoli abane eNtabeni yama-Oliva, aphendula umbuzwabo omalungana nokuba khona kwakhe okuzako nokuphela kwephasi.

Kwamambala, uNisan 11 ube lilanga elimajadu! Mhlamunye babuyela eBhethaniya lapho balala khona, uJesu nakathi ebapostolini bakhe: “Niyazi ukuthi emalangeni amabili kusuka nje kuzokuba yiPhasika, nokuthi iNdodana yomuntu izokunikelwa bona ibulawe esigodweni.”—Matewu 26:2.

Pheze ngelanga elilandelako, ngeLesithathu, uJesu uzihlalela nabapostoli bakhe ngokuthula. NgeLesibili, ukhalime abadosiphambili bezekolo wabembula tjhatjhalazi. Yeke, bafuna ukumbulala. Ngebanga lalokho, ngoNisan 12 akazivezi tjhatjhalazi ngombana akafuni litho elizomkhandela bona agidinge iPhasika nabapostoli bakhe kusasa nakutjhinga ilanga, nakuthoma uNisan 14.

Kodwana ngaphambi kobana iPhasika lithome, abaphristi abakhulu nabadala besitjhaba bayayemayema. Bahlangana esirhodlweni somphristi ophakemeko, uKhayafasi. Kubayini? Ngombana basilingwe nguJesu ngokubembula. Nje-ke bahlangana ndawonye baluka amano “wokubamba uJesu ngobugirikitjani bambulale.” Alo, bazokwenza njani begodu nini lokhu? Bathi: “Singakwenzi emnyanyeni, ngombana abantu bangavusa umguruguru.” (Matewu 26:4, 5) Bayasaba ngombana abantu abanengi bayamthanda uJesu.

Kusesenjalo, abadosiphambili bezekolwaba bafikelwa sivakatjhi. Okubararako kukuthi ngomunye wabapostoli bakaJesu, uJudasi Iskariyodi. USathana umfake umkhumbulo wokukghaphela  iKosakhe! UJudasi uyababuza: “Nizongiphani bona ngimthengise kini?” (Matewu 26:15) Bathatjiswe ngilokhu, ‘bavuma ukumnikela imali yesiliva.’ (Lukasi 22:5) Bavuma ukumnikela malini? Bathabile bavumelana ngokuthi bazomnikela iimpaparwana zesiliva ezima-30. Phela neengqila bezithengwa ngeempaparwana ezima-30. (Eksodusi 21:32) Ngokwenza lokhu, abadosiphambili bezekolo banyaza uJesu, bathi akakaqakatheki. Nje-ke uJudasi uthoma ‘ukufuna ithuba elihle lokumthengisa kibo isiqubuthu singekho.’—Lukasi 22:6.

UNisan 13 uthoma ngeLesithathu nakutjhinga ilanga, begodu leli lilanga lesithandathu nobusuku bamaswaphela uJesu aseBhethaniya. Ngelanga elilandelako kufuze kwenziwe amalungiselelo wokugcina wePhasika. Ngemva kobana kuthome uNisan 14, kufuze kutholakale imvana, ihlatjwe begodu ibaswe iphelele njalo. Alo bazokudlelaphi, begodu ngubani ozokulungiselela? UJesu khenge anikele imininingwana enjalo. Ngalokho, uJudasi akakghoni ukudlulisela imininingwana le ebaphristini abakhulu.

Pheze ngeLesine emini yantambama, uJesu uthuma uPitrosi noJwanisi basuka eBhethaniya, uthi kibo: “Khambani niyosilungiselela ukudla iPhasika.” Bathi kuye: “Ufuna siyolilungiselela kuphi?” UJesu uyabahlathululela: “Naningena emzini, nizokuhlangana nomuntu ophethe umjeka wamanzi. Mlandeleni ningene ngendlini angena kiyo. Nithi kumnikazi wendlu leyo, ‘UMfundisi uthi kuwe: “Ikuphi ikumba yeemvakatjhi engingadlela kiyo iPhasika nabafundi bami?”’ Umuntu loyo uzonitjengisa ikumba ekulu, ephezulu enezinto ezitlhogekako. Lilungiseleni lapho.”—Lukasi 22:8-12.

Akunakuzaza ukuthi umnikazi wendlu le, mfundi kaJesu. Kungenzeka ulindele ukuthi uJesu uzombawa bona asebenzise indlwakhe. Abapostoli ababilaba nabafika eJerusalema, bafumana kungendlela uJesu abatjele ngayo. Yeke, baqinisekisa bona imvana ilungile begodu namanye amalungiselelo wesidlo sePhasika ajame ngomumo bona kutlhogonyelwe abali-13—abahlanganisa uJesu, nabapostoli bakhe abali-12.