Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 CHAPTER 132

“Kwamambala Indoda Le BeyiyiNdodana KaZimu”

“Kwamambala Indoda Le BeyiyiNdodana KaZimu”

MATEWU 27:45-56 MARKOSI 15:33-41 LUKASI 23:44-49 JWANISI 19:25-30

  • UJESU UHLONGAKALELA ESIGODWENI

  • IZEHLAKALO EZINGAKAJAYELEKI NAKUHLONGAKALA UJESU

Njenganje “yisimbi yetjhumi nambili.” Ubumnyama obungakajayeleki ‘bugubuzesa inarha yoke bekube yisimbi yesithathu ntambama.’ (Markosi 15:33) Ubumnyama obuthusakobu abubangelwa kufiphala kwelanga, okwenzeka lokha inyanga nayisitha ilanga. Kanengi lokho kwenzeka nakuthwasa inyanga, kodwana njenganje yiPhasika begodu inyanga igcwele. Ubumnyamobu buthatha isikhathi eside ukudlula sokufiphala kwelanga. Kusemtarini ukuthi nguZimu obangela ubumnyamobu. Akhusucabange indlela lokhu okubathusa ngayo labo egade barhuga uJesu.

Hlangana nobumnyamobu, abafazi abane babandamela esigodweni sokuhlunguphazwa. Abafazaba ngunina lakaJesu, uSalome, uMariya Marhdalina noMariya unina kampostoli uJakopo Omncani.

Umpostoli uJwanisi ujame nonina likaJesu osesizini “eduze nesigodo sokuhlunguphazwa.” UMariya ubukele indodana ayibelethako bewayitlhogomela njengombana ilenga esigodweni iseenhlungwini. UMariya uzwa ubuhlungu ngasuthi “uhlatjwe ngesabula ede.” (Jwanisi 19:25; Lukasi 2:35) Nokho, naphezu kobuhlungu obukhulu akibo, uJesu ucabanga ngehlalakuhle kanina. Ukhomba uJwanisi ngehloko uthi kunina: “Qala! Indodanakho!” Ngemva kwalokho ukhomba uMariya ngehloko bese uthi kuJwanisi: “Qala! Unyoko!”—Jwanisi 19:26, 27.

UJesu ubeka ihlalakuhle kanina osele amhlolokazi ezandleni zompostoli amthanda khulu. UJesu uyazi ukuthi abafowabo ngakunina abakabi balandeli bakhe. Nje-ke, wenza amalungiselelo wokobana unina atlhogonyelwe, khulukhulu ezintweni zokulotjha uZimu. Sibonelo esihle khulu lesi!

Nakuthoma ukukhanya, uJesu uthi: “Ngomile.” Ngokutjho lokhu uzalisa imitlolo. (Jwanisi 19:28; IRhubo 22:15) UJesu uyazi ukuthi ayikho into uYise azoyenza bona amvikele ebudisini aqalene nabobu, ukwenzela bona ukuthembeka kweNdodanakhe kulingwe ngokupheleleko. UKrestu urhuwelela ngesi-Aramu esikhulunywa eGalile, uthi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okutjho ukuthi, “Zimami, Zimami, ungitjhiyeleni na?” Abanye abajame eduze abamzwisisi, yeke bayakhuza bathi: “Qalani! Ubiza u-Eliya.” Omunye wabo uyagijima, uthatha isipontji usifaka ngewayinini elimunyu usihloma emgabeni, unikela uJesu bona asele. Abanye bathi: “Mliseni anjalo! Akhesibone ukuthi u-Eliya uzokuza amehlise na.”—Markosi 15:34-36.

Ngemva kwalokho uJesu uthi: “Kuphethiwe!” (Jwanisi 19:30) Kwamambala, ukuphethile koke lokho uYise amthumele ephasini bona azokwenza. Ekugcineni, uJesu uthi: “Baba, nginikela ummoyami ezandleni zakho.” (Lukasi 23:46) UJesu uthembele ngokuzeleko emandleni kaJehova wokumvusa kwabafileko, nje-ke ngemva kokutjho amezwi la uyahlongakala.

Khonokho iphasi liyasikinyeka, namadwala ahlukana phakathi. Ukusikinyekokhu kunamandla kangangokuthi amathuna angaphandle kweJerusalema ayavuleka begodu iindumbu ziphoseka ngaphandle. Abantu abadlulako nababona iindumbezi, bangena “edorobheni elicwengileko”  babika abakubonileko.—Matewu 12:11; 27:51-53.

UJesu nakahlongakalako, irharideni lethempeli elide nelibudisi elihlukanisa iNdawo eCwengileko neCwengeke Khulu litleruka phakathi ukusuka phezulu ukuya phasi. Isehlakalo esirarakwesi sitjengisa ilaka lakaZimu kilabo ababulele iNdodanakhe begodu siveza nokuthi indlela eya eNdaweni eCwengeke Khulu, ezulwini, seyivulekile.—Hebheru 9:2, 3; 10:19, 20.

Abantu bathukwa khulu nababona lokhu. Isikhulu sebutho esengamele ukubulawa kwakaJesu sithi: “Kwamambala indoda le beyiyiNdodana kaZimu.” (Markosi 15:39) Kungenzeka besikhona nakugwetjwa umlandu kaJesu phambi kwakaPilatu, kukhulunywa ngendaba yokuthi uyindodana kaZimu na, namkha awa. Njenganje isikhulwesi siyaqiniseka ukuthi uJesu ulungile begodu uyiNdodana kaZimu.

Abanye, bathuswe zizehlakalo ezingakajayelekezi, babuyela emakhaya ‘bazibetha eemfubeni’ ngebanga lokuba lisizi nokuzisola kwabo. (Lukasi 23:48) Hlangana nesiqubuthu esibukele sijamele kude, kunabafazi ababalandeli bakaJesu ebebajayele ukukhamba naye. Nabo bathinteke khulu ngezehlakalo ezirarakwezi.