Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 106

Imifanekiso Emibili Yamasimu Wamadiribe

Imifanekiso Emibili Yamasimu Wamadiribe

MATEWU 21:28-46 MARKOSI 12:1-12 LUKASI 20:9-19

  • UMFANEKISO WAMADODANA AMABILI

  • UMFANEKISO WABALIMI BESIMY YAMADRIBE

UJesu usethempelini, usand’ ukurara abaphristi abakhulu nabadala, ebebambuza ukuthi uzenza ngamandla kabani izintwezi. Ipendulo kaJesu ibavala umlomo. Ngemva kwalokho ubenzela umfanekiso obembulako ukuthi bababantu abanjani.

UJesu uthi: “Indoda ethileko beyinabantwana ababili. Yaya kewokuthoma, yathi, ‘Mntwanami, khamba uyokusebenza esimini yamadiribe namhlanjesi.’ Waphendula wathi, ‘Angifuni,’ kodwana ngemva kwesikhathi, wazisola wakhamba. Waya kowesibili, wamtjela okufanako. Waphendula wathi, ‘Ngizokuya Baba,’ kodwana akhenge aye. Ngimuphi phakathi kwababilaba owenze intando kayise?” (Matewu 21:28-31) Ipendulo isepepeneneni, indodana yokuthoma ngiyo eyenze intando kayise.

Nje-ke, uJesu uthi ebaphikisini bakhe: “Ngiqinisile ngithi kini abathelisi neengwadla bazokungena ngaphambi kwenu emBusweni kaZimu.” Abathelisi neengwadla ekuthomeni abavumi ukulotjha uZimu. Kodwana njengendodana yokuthoma, ngokukhamba kwesikhathi bayatjhuguluka, bamlotjhe. Abadosiphambili bezekolo banjengendodana yesibili, bayavuma ukuthi bazomlotjha uZimu kodwana babhalelwa kukwenza njalo. UJesu uthi kibo: “UJwanisi [uMbhabhadisi] weza kini ngendlela yokulunga, kodwana akhenge nimkholwe. Nokho, abathelisi neengwadla bamkholwa, begodu nanyana nikubona lokho, akhenge nizisole bona nikholelwe kuye.”—Matewu 21:31, 32.

UJesu wenza omunye umfanekiso. Emfanekisweni lo, utjengisa ukuthi ukubhalelwa kwabadosiphambili bezekolo kungaphezu kokuliselela ukulotjha uZimu. Kuhlekuhle babantu abambi. UJesu uthi: “Indoda ethileko yatjala isimu yamadiribe yakha umthangala magega nayo, yemba umgodi wokutlhodlhela iwayini yakha nesithala; yayiqatjhisela abalimi yona yakhamba yaya enarheni ekude. Ngesikhathi sokuvunwa kwamadiribe, yathumela isisebenzi kubalimi bona siyomthathela isihlephulelo sakhe sesivuno. Kodwana basibamba, basidula, basibuyisela emuva singakaphathi litho. Godu yathumela esinye isisebenzi kibo, leso basilimaza ehloko bebasihlambalaza. Yathumela esinye, sona basibulala, yathumela nezinye ezinengi, ezinye bazibetha begodu ezinye bazibulala.”—Markosi 12:1-5.

Kghani abantu abalalele uJesu bazowuzwisisa umfanekiso lo? Kungenzeka bakhumbula amezwi ka-Isaya wokusola, athi: “Isidiribe sakaSomnini uMninimandlawoke siyindlu ka-Israyeli, nabantu bakwaJuda basitjalo sakhe esikhethekileko. Walindela ubulungiswa, kodwana qala, kwaba kukwephulwa komthetho.” (Isaya 5:7) NoJesu wenza umfanekiso ofanako. Umnininarha nguJehova, isimu yamadiribe sitjhaba sakwa-Israyeli, esikantjelwe begodu savikelwa mThetho kaZimu. UJehova wathumela abaphorofidi bona bafundise begodu basize abantu bakhe baveze iinthelo ezihle.

Nokho, ‘abalimi’ baziphatha kumbi “iinsebenzi” ezathunyelwa kibo. UJesu uyahlathulula, uthi: “Yathumela indodanayo ethandekako kubalimi ithi, ‘Bazoyihlonipha indodanami.’ Kodwana abalimabo barera babodwa bathi, ‘Le yindlalifa. Yizani siyibulale, sithathe ilifa layo libe ngelethu.’ Ngalokho bayibamba bayibulala.”—Markosi 12:6-8.

Nje-ke uJesu uyababuza: “Umninisimu yamadiribe uzokwenzani?” (Markosi 12:9) Abadosiphambili bezekolo bayamphendula, bathi: “Uzobabhubhisa kabuhlungu ngombana bakhohlakele, bese aqatjhisele isimakhe yamadiribe kwabanye abalimi abazomnikela iinthelo nazivuthwako.”—Matewu 21:41.

Ngokutjho njalo bazahlulela bona bangazi,  ngombana baphakathi ‘kwabalimi’ ‘besimu yamadiribe’ kaJehova, okusitjhaba sakwa-Israyeli. Iinthelo uJehova alindele ukuzifumana kubalimabo zihlanganisa ukukholwa eNdodanenakhe, enguMesiya. UJesu uqala abadosiphambili bezekolo emehlweni, uthi: “Akhenge khenifunde na umtlolo lo othi: ‘Ilitje abakhi abalininako, libe lilitje eliqakatheke ukuwadlula woke. Livela kuJehova begodu liyakarisa emehlwenethu’?” (Markosi 12:10, 11) Nje-ke uJesu ukhanyisa iphuzu lakhe, uthi: “Kungebangelo ngithi kini, umBuso kaZimu uzokuthathwa kini, unikelwe isitjhaba esithela iinthelo zawo.”—Matewu 21:43.

Abatloli nabaphristi abakhulu bayalemuka ukuthi uJesu “ukhuluma ngabo emfanekisweni lo.” (Lukasi 20:19) Nje-ke bafuna khulu ukumbulala ukudlula phambilini, njengombana ‘ayindlalifa.’ Kodwana basaba iinqubuthu ngombana zikholelwa ukuthi uJesu mphorofidi, yeke abalingi ukumbulala khonokho.