Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 136

Eligwini LeLwandle LeGalile

Eligwini LeLwandle LeGalile

JWANISI 21:1-25

  • UJESU UBONAKALA ELWANDLE LEGALILE

  • UPITROSI NABANYE KUFUZE BONDLE IZIMVU

Ngobusuku bamaswaphela anabapostoli bakhe, uJesu wabatjela wathi: “Kodwana ngemva kokuvuswa kwami, ngizonikhambela phambili ngiye eGalile.” (Matewu 26:32; 28:7, 10) Abalandeli bakhe bayakhamba, kodwana yini ekufuze bayenze nabafika eGalile?

NabaseGalile, uPitrosi utjela abapostoli abasithandathu uthi: “Ngisayokuthiya iinhlambi.” Boke baphendula bathi kuye: “Sikhamba nawe.” (Jwanisi 21:3) Ubusuku boke akhange babambe litho. Nasele kuthoma ukukhanya uJesu ubonakala elwandle, kodwana abakghoni ukubona kuhle ukuthi ngubani. UJesu uyababiza uthi: “Bantwana, aninakho okudliwako na?” Bayaphendula bathi: “Awa!” UJesu uthi kibo: “Phoselani inede ngesidleni sesikepe, nizokufumana okuthileko.” (Jwanisi 21:5, 6) Babamba iinhlambi ezinengi kangangobana abakghoni nokudosa inede.

UJwanisi utjela uPitrosi uthi: “YiKosi!” (Jwanisi 21:7) Msinyana, uPitrosi umbatha isambatho sakhe sangaphandle ebekangakasimbathi nakathiyako. Uziphosela ngelwandle, athome ukududa ibanga elingaba mamitha ama-90 ukuya eligwini. Abanye bamlandela kabuthaka ngesikepe badosa inede ezele iinhlambi.

Nabatjhidela eligwini, “babona umlilo wamalahle kukhona phezu kwawo iinhlambi nesikwa.” UJesu uthi kibo: “Lethani ezinye zeenhlambi eniqeda ukuzibamba.” UPitrosi ukhwela esikepeni, adose inede elizele iinhlambi ezili-153. Nakaragako uJesu uthi: “Yenize nizokudla.” Akakho namunye obanesibindi sokumbuza ukuthi, “Ungubani?” ngombana bayazi ukuthi nguJesu. (Jwanisi 21:10-12) Leli lihlandla lakhe lesithathu abonakala ebafundini abasiqubuthu.

UJesu ubanikela isikwa nehlambi bona badle. Mhlamunye aqale inede ezele iinhlambi, uyabuza uthi: “Simoni ndodana kaJwanisi, ungithanda ukudlula lokhu?” Kghani uPitrosi ulithanda khulu irhwebo lakhe lokuthiya iinhlambi, kunomsebenzi uJesu afuna bona awenze? UPitrosi uyaphendula uthi: “Iye Kosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu uyambawa uthi: “Yondla izimvana zami.”—Jwanisi 21:15.

UJesu uyabuyelela uthi: “Simoni ndodana kaJwanisi, uyangithanda na?” Mhlamunye ararekile, uPitrosi uphendula ngokuqiniseka uthi: “Iye Kosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu uyabuyelela uthi: “Lusa izimvana zami.”—Jwanisi 21:16.

UJesu ubuza kwesithathu uthi: “Simoni ndodana kaJwanisi, uyangithanda na?” Kungenzeka uPitrosi uyazibuza ukuthi uJesu uzaza ukuthembeka kwakhe na. Alisizi uPitrosi uthi: “Kosi, wazi zoke izinto; uyazi ukuthi ngiyakuthanda.” UJesu godu uveza lokho okufuze kwenziwe nguPitrosi, uthi: “Yondla izimvana zami.” (Jwanisi 21:17) Labo abadosaphambili kufuze batlhogomele abantu abeza esibayeni sakaZimu.

UPilatu wanikela amasotja ilungelo lokubopha izandla zakaJesu, nokumbulala ngebanga lokwenza umsebenzi kaZimu. Nje-ke uveza ukuthi uPitrosi uzokuba nesiphetho esifanako. UJesu uthi: “Nawusesemutjha, bewuthanda ukuzimbathisa, ukhambe uye lapho bewufuna ukuya khona. Kodwana nasele uluphele, uzokuthabulula izandla zakho begodu omunye umuntu uzokumbathisa, akuse lapho ungafuni khona.” UJesu uyambawa uthi: “Ragela phambili nokungilandela.”—Jwanisi 21:18, 19.

UPitrosi nakabona umpostoli uJwanisi uyabuza uthi: “Kosi, uthini ngendoda le?” Alo-ke limphatheleni ingomuso umpostoli othandwa nguJesu ngokukhethekileko? UJesu umphendula uthi: “Nangabe yintandwami bona ahlale aphila bengibuye, lokho kukutshwenya ngani?” (Jwanisi 21:21-23) UPitrosi kufuze alandele uJesu ngaphandle kokutshwenyeka ngabanye ukuthi benzani. Nanyana kunjalo, uJesu utjengisa ukuthi uJwanisi uzokuphila isikhathi eside esidlula sabanye abapostoli begodu uzokuboniswa umbono kaJesu eza emBusweni anamandla.

Kuliqiniso, kunezinye izinto ezenziwa nguJesu ezingakatlolwa emisongweni.