Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 131

IKosi Enganamlandu Iyahlunguphazwa Esigodweni

IKosi Enganamlandu Iyahlunguphazwa Esigodweni

MATEWU 27:33-44 MARKOSI 15:22-32 LUKASI 23:32-43 JWANISI 19:17-24

  • UJESU UBETHELWA ESIGODWENI SOKUHLUNGUPHAZWA

  • URHUGWA NGEBANGA LOMTLOLO ONGEHLA KWAKHE

  • UJESU UNIKELA ITHEMBA LOKUPHILA EPHARADESI EPHASINI

UJesu neenlelesi ezimbili basiwa endaweni eseduze nedorobho lapho bazokubulawelwa khona. Indawo le ibizwa ngokuthi yiGolgotha, okutjho indawo yeKhakhayi begodu ukghona ukuyibona ‘ukudanyana.’—Markosi 15:40.

Amadoda amathathu agwetjelwe ukufa la ahlutjuliswa izambatho zawo. Bawanikela iwayini elinesidakamizwa ekuthiwa yimire nelivangwe nenyongo. Iwayineli elidambisa iinhlungu kungenzeka lenziwe bafazi beJerusalema begodu amaRoma ayakuvumela ukuthi umuntu ozokubulawa asezwe lona. Kodwana uJesu nakalizwako uyabhala ukulisela. Kubayini? Kungombana akafuni ukuqalana nobujamobu asele isidakamizwa; ufuna ukuthembeka ngokupheleleko bekube sekufeni.

UJesu ulaliswa esigodweni. (Markosi 15:25) Amasotja abethela iimpikiri ezandleni neenyaweni zakhe, zidabula inyama nemisipha, lokho kumbangela ubuhlungu obukhulu. Njengombana baphakamisa isigodo, umzimbakhe uyalenga, lokho kwenza amanceba avuleke khulu begodu kubangela ukurhagala kweenhlungu. Nanyana kunjalo, uJesu akawathuki amasotja la. Kunalokho uyawabawela kuZimu, uthi: “Baba, balibalele, ngombana abakwazi abakwenzako.”—Lukasi 23:34.

Kulisiko lamaRoma ukubeka umtlolo ngehla kwesilelesi esizokubulawa ohlathulula umlandwaso. Nje-ke, uPilatu ubeke itshwayo elithi: “UJesu umNazaretha iKosi yamaJuda.” Litlolwe ngesiHebheru, ngesiLathini, nangesiGirigi ukwenzela bona woke umuntu akghone ukulifunda. Isenzo sakaPilatu sitjengisa ukuthi akakhambisani namaJuda akatelele ukuthi uJesu abulawe. Kubasilinga khulu lokho abaphristi abakhulu, bathi kuye: “Ungatloli ukuthi, ‘IKosi YamaJuda,’ kodwana ukuthi yena wathi, ‘NgiyiKosi YamaJuda.’” UPilatu akafuni bamdose ngepumulo godu, uthi kibo: “Engikutlolileko, ngikutlolile.”—Jwanisi 19:19-22.

Abaphristi abasilingekilekwaba babuyelela ubufakazi obumamanga obukhulunywe yiSanhedrini nakugwetjwa umlandu. Akurari ukuthi abantu abadlulako bayamthuka, banikina iinhloko bathi: “Wena owathi ungagiriza ithempeli bewulakhe ngamalanga amathathu, zisindise ngokwehla esigodweni sokuhlunguphazweso.” Abaphristi abakhulu nabatloli bakhuluma bodwa bathi: “UKrestu loyo, iKosi yakwa-Israyeli, akehle nje esigodweni sokuhlunguphazwa, simbone bese siyamkholwa.” (Markosi 15:29-32) Ngitjho neenlelesi ezimphahlileko ziyamthuka, nanyana anganamlandu.

Amasotja amane weRoma nawo ahlekisa ngoJesu. Kungenzeka bekasela iwayini elimunyu, nje-ke ayalithatha ayamrhalisela. Amasotja weRoma aqalisela emtlolweni obekwe ngehla kwakaJesu ayamrhuga athi kuye: “Nangabe uyiKosi yamaJuda, zisindise.” (Lukasi 23:36, 37) Akhucabange! Umuntu oyindlela neqiniso  nokuphila uyahlunguphazwa bekuhlekiswa ngaye. UJesu ukukghodlhelelela koke lokhu, akawathuki amaJuda ambukeleko, amasotja weRoma ahlekisa ngaye namkha iinlelesi ezimbili ezibethelwe naye.

Amasotja amane athatha izambatho zakaJesu zangaphandle azihlukanisa zibe ziingcenye ezine. Isotja ngalinye lifumana ingcenye yinye. Isambatho sakaJesu sangaphakathi ngesakanokutjho, ‘asinamthungo, silukiwe kusukela phezulu kuya phasi.’ Amasotja abonisana ngaso athi: “Asingasidabuli, kodwana asenzeni ifumbe ukuqunta ukuthi sizokuba ngesakabani.” Ngokwenza njalo bazalisa umtlolo othi: “Bahlukaniselana izambatho zami, benzelana ifumbe ngesambatho sami.”—Jwanisi 19:23, 24; IRhubo 22:18.

Ngokukhamba kwesikhathi, esinye isilelesi siyabona ukuthi kwamambala uJesu uyikosi. Sikhalima esinye isilelesi sithi: “Awumsabi nakancani uZimu na, njengombana nawe ufumene isigwebo esifanako? Thina sisifanele, ngombana sifumana lokho okusifaneleko ngebanga lezinto esizenzileko; kodwana indoda le akunalitho elimbi elenzileko.” Ngemva kwalokho, sincenga uJesu sithi: “Ungikhumbule nawufika emBuswenakho.”—Lukasi 23:40-42.

UJesu uthi kiso: “Ngiqinisile ngithi kuwe namhlanjesi, uzokuba nami,” ingasi emBusweni, kodwana “ePharadesi.” (Lukasi 23:43) Isithembiswesi asifani nesithembiso uJesu asitjela abapostoli bakhe, sokuthi bazokuhlala naye eenhlalweni zobukhosi emBuswenakhe. (Matewu 19:28; Lukasi 22:29, 30) Kungenzeka ukuthi isilelesi esimJudesi khesezwa ngePharadesi lephasini uJehova alilungiselela u-Adamu no-Eva nabantwana babo. Nje-ke, isilelesesi sesingahlongakala sinethembelo.